Fysikalsk medisin og rehabilitering

Enhet for fysikalsk medisinsk og rehabilitering (FMR) og ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART Salten) driver tverrfaglig poliklinikk, dag- og døgnbehandling i tillegg til ambulant rehabilitering. Leger ved FMR har også rådgivende rolle for ART Vesterålen og Lofoten. En av legeressursene ved FMR er tilknyttet Enhet for Helse i Arbeid, og det er muligheter for LIS å ha en del av sitt utdanningsløp der.


To mannlige fysioterapeuter som henger opp slynge

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 


Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medis​insk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl. 21.00 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.

Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72 000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinik​​k Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. 

Medisinsk klinikk​​ Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Lofoten. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi.

Om faget Fysikalsk Medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering hos personer som på grunn av medisinske lidelser har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming. Spesialiteten skal fremme fysisk og kognitiv funksjon, atferd og livskvalitet.

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering søker ved sitt arbeid å forebygge funksjonstap og fremme funksjon, aktivitet og deltagelse hos personer med akutte og kroniske lidelser i muskel-/ skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet samt ved kreftsykdommer og kroniske smerter. Funksjonsvurderingen er sentral i faget og benyttes i diagnostikk og som grunnlag for senere behandling og rehabilitering.

Den tverrfaglige arbeidsformen er sentral og unik for faget. Organiseringen i tverrfaglige team er en sentral og grunnleggende del av arbeidet, og det tverrfaglige team er et nødvendig verktøy for å kunne drive spesialisert medisinsk rehabilitering, informasjon, opplæring, brukermedvirkning og personlig ansvarliggjøring er sentrale elementer i behandling og rehabilitering som ellers også omfatter medikamentell behandling, opptrening, fysisk aktivitet, tilpasning av tekniske og ortopediske hjelpemidler og tilrettelegging i det omkringliggende miljø, inkludert forhold relatert til arbeidsliv.

Faget innebærer rehabilitering av pasientgrupper som også behandles og følges opp i andre spesialiteter, og samarbeid med spesialister innen en rekke andre medisinske fagområder er nødvendig. Sentrale samarbeidende spesialiteter er allmennmedisin, nevrologi, nevrokirurgi, ortopedi, psykiatri, geriatri og revmatologi. Samarbeid med andre faggrupper står også sentralt.

FMRs virksomhet ved Nordland​ssykehuset

Ved Nordlandssykehuset HF er FMRs virksomhet organisert innen Avdeling for Kliniske Servicefunksjoner (KSF), Habilitering og Rehabilitering, som er del av Medisinsk klinikk. LIS-lege skal ha hovedtilknytning til Enhet for Fysikalsk Medisin og rehabilitering FMR og ART Bodø, med poliklinisk, dag og døgntilbud. Enhet består av tverrfaglig FMR poliklinikk og Ambulant Rehabiliterings Team Salten. FMR leger har også rådgivende rolle for ART-team i Vesterålen og Lofoten. 

Nordlandssykehuset sin utdanningsstatus innen FMR er opphørt 2011, men vi har i 2019 søkt HD om godkjenning etter nye regler for LIS utdanning. 

Tverrfaglig FMR poliklinikk består av 2 overleger spesialister i FMR, 1 konst. overlege, 1 LIS lege, 1 nevropsykolog, 1 utdanningskandidat i nevropsykologi, 2 spesial fysioterapeuter, 1 spesial ergoterapeut, 1 sosionom og 1 sykepleier.

Ved FMR Bodø tilbys utredning og behandling av pasienter med langvarige smertetilstander i muskel skjelett, både regionale og utbredte, inkludert hypermobilitet relaterte tilstander/HEDS, pasienter med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade, spesialiserte førekortvurderinger, sakkyndige spesialist erklæringer innen FMR og nevropsykologi, ultralyd veiledet spastisitet behandling med botulintoksin A, samt andre funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparat. Vi har hatt stabilt og økende pasientgrunnlag/etterspørsel med over 1100 nye polikliniske pasienter på årlig basis. 

FMR avd. Bodø har siden 1996 hatt tverrfaglig mestringsorientert eget behandling/ rehabiliteringsprogram FRAM (som står for Forandring, restitusjon, Aktivitet og Mestring), som ellers er godt dokumentert gullstandard, både faglig og helseøkonomisk, ifølge anerkjente nasjonale og internasjonale retningslinjer/anbefalinger. Tilbudet er intenst, varer 3 + 3 dager, med 6 pasienter i gruppe, ca. 14 ganger i året.  FMR har også LMS tilbud for pasienter med CFS/ME (kronisk utmattelsessydnrom) organisert med virtuell samling i grupper med 8-10 pasienter over telematikk, foreløpig 3 grupper i året.

Det er etablert samarbeid med nyopprettet Helse i Arbeid-senter i Bodø, ny tverrfaglig og tverretatlig satsing (FMR, VOP, NAV) med muligheter for inkludering av denne LA innen LIS sitt utdanningsløp.

LIS 3 skal i løpet av tjenesten ved tverrfaglig FMR og HIA-poliklinikk/Enhet for FMR og ART få bred generell erfaring i utredning/ håndtering av ovenfor nevnte problemstillinger/fagområder innen fysikalsk medisinsk og rehabilitering. Det er en klar målsetting at tjenesten skal tilpasses LIS 3 sitt utdanningsbehov og/eller stadium i spesialisttjenesten.

For LIS 3 spesialisering innen fysikalsk medisinsk og rehabiliterings kan en god del av læringsmålene oppnås ved tverrfaglig FMR poliklinikk/Enhet for FMR og ART i løpet av 1,5 -2 års tjeneste. LIS 3 kan oppnå 57/ 108 læringsmålene i Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved Nordlandssykehuset, Bodø;   LM 001, LM 002, LM 003, LM 004, LM 005, LM 006, LM 008, LM 009, LM 010, LM 011, LM 012, LM 013, LM 016, LM 017, LM 018, LM 019, LM 022, LM 023, LM 024, LM 036, LM 037, LM 039, LM 040, LM 041, LM 042, LM 043, LM 044, LM 045, LM 046, LM 047, LM 048, LM 049, LM 050, LM 051, LM 052, LM 053, LM 054, LM 055, LM 056, LM 057, LM 058, LM 059, LM 067, LM 068, LM 069, LM 070, LM 071, LM 072, LM 078, LM 080 ( erstattet med LM 109), LM 081,  LM 090, LM 091, LM 104, LM 105, LM 106, Jfr. nasjonal godkjent standard for FMR vedtatt av HD i 2018, som er nærmere beskrevet i nyopprettet Kompetanseportalen for hver enkelt LIS. Og skal mer konkretiseres i Individuell utdanningsplan.

Vi har i den sammenheng inngått interne avtaler med Nevrologisk Reumatologisk, Medisinsk og VOP-avdeling ved Nordlandssykehuset.

LIS vil ha behov for å oppnå resterende av LM utenfor eget HF, som er ivaretatt med avtalen med spesialiseringsperiode ved UNN, og det særlig gjelder sengebasert kompleks rehabilitering. Nordlandssykehuset har avtale om 24 mnd tjeneste.  
Det er i tillegg inngått interne avtaler med Enhet for FMR og ART/FMR pol, Nevrologisk Reumatologisk, og VOP-avdeling .


Nye LIS tas imot av avdelingsoverlege til en introduksjonsdag første arbeidsdag. Denne omfatter omvisning i poliklinikken, introduksjon til andre lege kolleger og medlemmer av tverrfaglige team. Det gis også praktisk hjelp med ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, IKT-tilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet (DIPS) samt gjennomgang av de viktigste rutiner og prosedyrer for klinisk arbeid ved avdelingen. Det er også satt av tid første dag til å ta nødvendige e-læring, sette seg inn i interne rutiner/prosedyrer i Docmap og bli kjent med læringsmål for utdanningen i kompetanseportalen. I løpet av første uke har LIS praktisk opplæring og følge med erfaren LIS eller overlege i poliklinisk virksomhet, samt deltagelse/hospitering på FRAM mestringsorientert gruppe tilbud.


Nordlandssykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Det gjennomføres undervisning 100-105 minutt pr uke i 46 uker. Annenhver uke er det regional undervisning på telematikk for alle enheter i Helse Nord. Denne undervisning er strukturert slik at den skal sikre gjennomgang av de mest relevante tema i Rehabiliteringsmedisin og Fysikalsk medisin. En gang i måneden er det Nasjonal Fjernundervisning på Telematikk. Resterende undervisning organiseres lokalt/internt., jfr. årlig undervisningsprogram som vedtas av utdanningsutvalget, hvor LIS er representert og deltar aktiv i utarbeidelsen. 

Leger ved FMR poliklinikk i Bodø har 45 min felles internundervisning regional undervisning med andre FMR avdelinger i Nord Norge hver mandag. Denne undervisningen er basert på en felles 3 års plan som er tilpasset læringsmålene til LIS i utdanningen. I tillegg har leger ved FMR poliklinikk 45 min tverrfaglig internundervisning hver torsdag, med betydelig bidrag av LIS legen etter rotasjons prinsipp, altså minst 1 presentasjon ila måneden. Samt 45 min. nasjonale undervisning 1 gang i måneden, på tirsdag, i regi av Forening for FMR. Link til program av alle disse undervisnings aktiviteter skal vedlegges.

Enhet for FMR og ART Bodø har også en tverrfaglig fagdag hvert halvår. LIS prioriteres alltid til å kunne delta på det årlige nasjonale samlinger/ høstmøte i regi av Forening for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:

Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Ferdighetstrening skjer i klinisk virksomhet ved tverrfaglig FMR og HIA poliklinikk, samt som rådgivende lege for ART Salten, Lofoten og Vesterålen. LIS og veileder har månedlige møter for kontinuerlig gjennomgang av fremgang/gjennomføring av utdanning/ ferdighets trening jfr. kompetanseplan og Individuell utdanningsplan.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

I Medisinsk klinikk er det per oktober 2022 23 stk. med doktorgrader og 8 stk. som er i Ph.d.-løp. Av pågående Ph.d.-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø. 
For LIS i FMR ivaretas dette ved avtalt rotasjon på Rehab. Klinikken UNN Tromsø som har egen forskningsvirksomhet. Og selvsagt skal LIS involveres aktiv ved eventuelle forskningsprosjekter i avdelingen.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. I det daglige vil leger i spesialisering følges opp av fast ansatte spesialister som supervisorer arbeidet.

Nordlandssykehuset har et sterkt fokus på veiledning og arrangerer 2x/år veiledningskurs for spesialister og erfarne LIS for å øke veiledningskompetansen hos alle leger. Gjennomført kurs dekker LM 20 i FKM.

Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Lege i spesialisering vil ha supervisor tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisor umiddelbart ved behov. Supervisor vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.
Ved fysikalsk medisin og rehabiliterings utredning/ oppfølging tilstrebes det god og kontinuerlig supervisjon, og at det skapes rom for tverrfaglige diskusjoner når det er behov for det i hverdagen. Det er enhetsmøte en gang ukentlig, samt at leger bruker ca. 15- 20 min. etter intern undervisnings time for diskusjon av utfordrende kliniske problemstillinger. Ved mestringsbaserte FRAM opphold er lege viktig del av tverrfaglig sammensetting, og deltar i drøfting av pas. fremgang i rehabiliterings prosess/ måloppnåelse.

Den daglige supervisjonen av overlege, samt drøfting med andre medlemmer av tverrfaglig team ofte foregår uformelt også i pauser, ved andre anledninger.

​Nordlandssykehuset et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veileder tildeles første dag. Denne vil være spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og de fleste av våre overleger har fullført veilederkurs i regi av foretaket. Veiledning gjennomføres til faste tidspunkt èn gang måneden.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her
Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres fortløpende i Kompetanseportalen, som sendes til veileder for godkjenning. LIS har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men vil også motta vurdering fra veileder når de møtes en gang per måned.

For LIS 3 spesialisering innen fysikalsk medisinsk og rehabiliterings kan en god del av læringsmålene oppnås ved tverrfaglig FMR poliklinikk/Enhet for FMR og ART i løpet av 1,5 -2 års tjeneste. Vi anslår at LIS 3 kan blant annet oppnå følgende læringsmål: LM 1-2, LM 4-6, LM 8-13, LM 16-26, LM 28-38, LM 40-61, LM 63-64, LM 66-72, LM 74-75, LM 78-82, LM 84, LM 88, LM 98, LM 102. Jfr. nasjonal godkjent standard for FMR vedtatt av HD i 2018, som er nærmere beskrevet i nyopprettet Kompetanseportalen for hver enkelt LIS. Og skal mer konkretiseres i Individuell utdanningsplan.

Vi vil ha behov for å oppnå resterende av læringsmålene utenfor eget HF, som er ivaretatt med avtalen med Universitetssykehus i Nord Norge /UNN i Tromsø. Vi anslår at behov for slik tjeneste kan være mellom 24 - 36 mnd., avhengig av utfall av pågående godkjenningsprosess ved HD og LIS sin utdanningsstatus/fremgang.

Det er i tillegg inngått interne avtaler med Neurologisk, Ortopedisk, Reumatologisk, Medisinsk og VOP avdeling ved NLSH som sideutdanning.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.


Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege ved Avdeling Aleksandar Kondic, aleksandar.kondic@nordlandssykehuset.no


Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 02.01.2023