Pårørendes rettigheter

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Nordlandssykehuset forsøker i så stor grad som mulig å tilrettelegge for pårørende.
 
Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.
 

Les mer om barn som pårørende​ 

Selv om helsepersonell har taushetsplikt, er det mange tilfeller hvor pårørende også har rett på informasjon. Alle pårørende har alltid rett til generell veiledning, og det bryter aldri taushetsplikten å lytte.

I tillegg har pårørende rett til informasjon når

  • Når opplysningene allerede er kjent.
  • Pasienten eller brukeren samtykker til det.
  • Når «forholdene tilsier» informasjonsformidling, f.eks i en nødsituasjon eller hvis pasienten er ute av stand til å gi samtykke.
  • Når pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesser.

Foreldre har også rett til informasjon om sine barn inntil de fyller 16 år, og inntil de fyller 18 år hvis opplysningene er nødvendige for å ivareta foreldreansvaret.

Det er nærmeste pårørende som har rett til informasjon. Pasienten eller brukeren har rett til å utpeke sin nærmeste pårørende. Hvis vedkommende er ute av stand til å utpeke nærmeste pårørende skal det være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.

Mer om pårørendes rettigheter (helsenorge.no)

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret er en statlig finansiert stiftelse og et nettsted for pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp, samt oversikt over dine rettigheter. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.

Pårørendesenteret.no

 

Sist oppdatert 10.08.2023