Rett kunnskap, riktig behandling

Utdanning og kompetanseutvikling

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus, og undervisning, opplæring og studentpraksis er en av sykehusets hovedoppgaver. Foretaket bidrar med utdanning og videreutdanning til mange ulike yrkesgrupper og årlig har vi ca. 900 studenter og elever praksis hos oss.

Nordlandssykehuset tilbyr 32 spesialiseringsløp for leger, og psykologer har avtalefestet rett til spesialisering. 

Vi gjennomfører årlig kartlegging av kompetansebehov. På bakgrunn av innmeldte behov og føringer i Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan.pdf (åpnes i nytt vindu) gis det støtte til kompetansehevende tiltak. Dette kan være interne kurs og fagspesifikke utdanningsprogram eller økonomisk støtte til ulike videreutdanninger. 

Har du spørsmål om utdanning, studentpraksis/hospitering og kompetanseutvikling i Nordlandssykehuset, kontakt gjerne Seksjon for kunnskapsbygging: kunnskapsbygging@nordlandssykehuset.no​


Nordlandssykehuset har to flotte bibliotek-lokasjoner i Bodø der man kan låne medisinsk faglitteratur innenfor både somatikk og psykiatri. Biblioteket skaffer også artikler til ansatte. Vi sender gjerne til Lofoten og Vesterålen. 

I tillegg kan alle ansatte få veiledning innenfor søking og referanser både fysisk og digitalt.  Avtal tid med oss ved å sende oss en henvendelse. 

Vi har også en liten samling skjønnlitteratur på hver lokasjon.


Har du som fagperson ønske om hospitering ved en eller flere av våre avdelinger, kontakt Seksjon for kunnskapsbygging: kunnskapsbygging@nordlandssykehuset.no

Som hospitant må du beherske norsk eller skandinavisk språkform, muntlig og skriftlig, og vi trenger oversikt over fagfelt og ønsket tidsperiode for hospiteringen. 

Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke mottar hospiteringer i perioden 20. august – 20. mars. Dette fordi vi da har et stort antall studenter i praksis fra utdanningsinstitusjoner vi har avtale med.

Dersom du får innvilget hospitering ved Nordlandssykehuset må det foreligge helseattest for MRSA og tuberkulosescreening innen fire uker før hospiteringen starter. Skjema vil bli sendt ut til deg. Prøvesvar fra MRSA-screening i Norden vil være gyldig.


Kompetanseportalen er en nasjonal løsning for dokumentasjon av kompetanse og er i bruk ved alle helseforetak i Norge. I Nordlandssykehuset er kompetanseportalen en integrert del av Personalportalen, og er vårt felles verktøy for å dokumentere og følge opp kompetanseutvikling for alle medarbeidere og ledere ved bruk av kompetanseplaner. Alle ansatte vil få kompetanseplaner som skal gjennomføres i kompetanseportalen. 

Kompetanseportalen skal også støtte prosessen og dokumentasjonen av utdanningsforløpet for leger i spesialisering (LIS). Den enkelte LIS sin leder, veileder og supervisører har en sentral rolle i oppfølgingen av læringsløpet. De ulike funksjonene i kompetanseportalen er til bruk for registrering av innfridde læringsaktiviteter og godkjente læringsmål, samt dokumentasjon av veiledningssamtaler.

På våre intranettsider finner du råd og veiledning om kompetanseportalen​, samt henvisninger til aktuelle prosedyrer i vårt kvalitetssystem Docmap.

Bruk av kompetanseportalen hjemmefra/utenfor ​​personalport​alen

Du kan logge inn direkte i kompetanseportalen hjemmefra eller via personalportalen på følgende nettsider: 

​Forutsetning er at du har et stillingsforhold på sykehuset og har vært pålogget internt i sykehuset først. Du må her lage deg et nytt passord førstegangs ekstern pålogging. Disse passordene du må huske/ta vare på, da dette vil være forskjellig fra det passordet du benytter når du er pålogget på sykehuset. 

Det er også mulig å logge seg direkte inn i kompetanseportalen utenfor jobb ved bruk av appen "Dossier helse".

For brukerstøtte, spørsmål eller hjelp, send e-post til kompetanseportalen@nordlandssykehuset.no

Portalen benyttes også til å dokumentere utviklingssamtaler mellom leder og medarbeider.

For brukerstøtte i utviklingssamtalen kontakt, personal@nordlandssykehuset.no
​​

Forbedringsutdanning N​ord​​

Dette er en utdanning som setter ledere og nøkkelpersonell i stand til å lede forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Utdanningen er regional og har derfor avsatte plasser til alle foretak i Helse Nord. Det er totalt 96 studieplasser fordelt på Helse Nords foretak, 48 plasser i Bodø og 48 plasser i Tromsø. Utdanningen arrangeres to ganger i året. 

LIS-leger har et krav i sin utdanning innen forbedringsarbeid. I Nordlandssykehuset er dette blitt definert som gjennomføring av QI Nord. Dermed er 10 av Nordlandssykehusets plasser satt av til LIS-leger for hvert kull. LIS-legene må også gå via leder og klinikksjef for påmelding innen fristen. 

Forb​edringsvei​​leder

Dette er også en regional utdanning med plasser fordelt på foretakene i regionen, for de som har fått forbedringskunnskap gjennom QI Nord eller annen relevant forbedringsutdanning. Forbedringsveiledere anses som en nødvendig ressurs og et viktig element i vellykket forbedringsarbeid.

Alle som har gått QI Nord eller tilsvarende kan melde seg på. Klinikksjef prioriterer deltakere fra sin klinikk.

Har du spørsmål? Send gjerne en e-post til kontinuerligforbedring@nordlandssykehuset.no 
Lederutvikling er et nasjonalt/regionalt program – også kalt veien til ledelse.
Målgruppen er ansatte som ønsker å finne ut om ledelse er noe for dem. For oss som foretak handler det blant annet om å identifisere og utvikle talenter – slik at man har et tilfang av interne søkere som er forberedt til å søke ledige lederstillinger.
Programmet tar kandidatene gjennom et forløp på 8 måneder hvor de får informasjon, teori innen ledelse og muligheter til å trene på lederoppgaver. I Nordlandssykehuset har vi siden 2016 gjennomført programmet tre ganger og 44 kandidater har fullført. Av dem er nå mer enn halvparten i ulike lederstillinger.

Tilbudet til l​​edere som leder med​arbeidere 

Lederprogram for ledere som leder medarbeidere slik som enhetsledere og ass. enhetsledere og seksjonsledere.

For disse er det tre obligatoriske opplæringer:
Kompetanseplan NLSH-alle ledere, i kompetanseportalen (Personalportalen) har til sammen 31 kompetansekrav som alle ledere i Nordlandssykehuset skal fullføre innen tre måneder etter oppstart i lederstilling.

HMS-grunnkurs med varighet på til sammen fem arbeidsdager skal gjennomføres i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger i HR HMS-seksjonen
NLSH lederprogram med fire samlinger à 2 dager hver, samt arbeidsoppgaver mellom samlingene skal påbegynnes i løpet av første året i lederstilling. Programansvaret ligger hos HR-sjefen. Programmet er under revisjon og nytt kull starter januar/februar 2022
I tillegg kommer opplæring og veiledning fra nærmeste leder og ulike temakurs i for eksempel GAT – turnus og arbeidstid, rekruttering, sykefraværsoppfølging, økonomi osv.

Det er også enhetsledere som ønsker å ta formell utdanning og deltar i ulike studier eller masterprogram.

Tilbud til ledere som le​d​er ledere 

Lederprogram for ledere som leder ledere (i seksjon og avdeling) som leder deler av organisasjonen (klinikk, stab, senter).

Nasjonal ledelsesutvikling har over en årrekke gjennomført Nasjonalt topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten. Programmet er når revidert og gjennomføres fra høsten 2021 i regi av BI. Målgruppen i nytt program er toppledere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Masterprogram (over to år) i helseledelse gjennomføres ved Nord Universitet. Nordlandssykehuset har med fire kandidater i hvert kull.

Har du spørsmål til lederutvikling ved Nordlandssykehuset, kontaktNord​landssykehuset tilbyr 32 spesialiseringsforløp for leger. Les mer om ordningen

Som lærling i Nordlandssykehuset vil du få god oppfølging av en faglig veileder som vil sikre progresjon, utvikling og trivsel i lærlingetiden. Vi har som mål å i størst mulig grad tilpasse læretiden etter lærlingens evner, interesser og forutsetninger. 

Som hovedregel lyses det ut nye lærlingestillinger om våren med oppstart på høsten. 
Enkelte ganger vil vi kunne lyse ut lærlingestillinger utenom dette. 
Pasient- og pårørendeopplæring er en av Nordlandssykehusets fire hovedoppgaver og foregår før, under og etter behandling i sykehuset. På Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangeres det opplæring i grupper for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri.

Lærings- og mestringssenteret er også et helsepedagogisk ressurssenter. Her tilbys helsepersonell og brukerrepresentanter opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. 

Senteret er en del av sykehusets Fagavdeling og Seksjon for kunnskapsbygging.Nordlandssykehuset har ulike spesialiseringsløp for psykologer. Valg av spesialisering må være i tråd med Nordlandssykehusets behov, og fordypning må derfor alltid velges i samråd med ledelsen.
 
Spesialistutdanningen for psykologer består av Fellesprogrammet og ulike fordypninger med tilhørende krav til kurs, praksis og veiledning. Individuell veiledning gis som hovedregel på arbeidsstedet der psykologen er ansatt.
 
Seksjon for kunnskapsbygging administrerer støtte til innvilget spesialisering.
Økonomisk støtte til de fire kursene i Fellesprogrammet, må tas over 24 måneder med inntil tre kurs pr. år.
 
For det resterende spesialiseringsløpet gis det støtte inntil fire kurs pr. år. Den økonomiske støtten omfatter kursavgift/semesteravgift, reiser og opphold.
 
Søknader om økonomisk støtte til spesialistkurs må sendes inn på eget skjema i god tid før kursstart:
 
Søknad sendes til kunnskapsbygging@nordlandssykehuset.no​, evt. i internpost til Seksjon for kunnskapsbygging.
 
Les mer om økonomisk støtte til kurs i vår interne veileder (krever innlogging):
Ved påmelding til spesialistkurs velg betalingsform: Faktura, som adresseres til Nordlandssykehusets fakturamottak. Den enkelte psykolog trenger da ikke legge ut for kursavgiften. 
 

Fakturaadress​e:

Nordlandssykehuset HF
Din ref.: K. sted 8125 p.nr. 11002
Fakturamottak
Postboks 3233
7439 Trondheim
 
Refusjon av egne utlegg og diett etter statens regulativ, utbetales via reiseregning i Personalportalen snarest etter hjemkomst. Måltider som er inkludert i hotell/kursavgift skal trekkes fra i reiseregningen. Privat overnatting dekkes ikke. Velg alltid kostnadssted 8125 og prosjektnummer 11002. 
 
Reiseregning sendes (elektronisk) til godkjenning til Astrid Jacobsen, Seksjon for kunnskapsbygging (8125).
 

Nordlandssykehuset inngår avtale med studiestedene om praksisplasser for de ulike studiene. Vi forplikter oss til å bidra med veiledede praksisplasser i det antallet vi har avtalt. 

Studenter fra utdanningsinstitusjoner uten avtale med Nordlandssykehuset som ønsker praksisplass ved foretaket må beherske norsk eller skandinavisk språkform, muntlig og skriftlig.

Vi må få en bekreftelse fra studiestedet med studentstatus og CV. Vi må få en oversikt over hvilken praksis henvendelsen gjelder for og ønsket tidsperiode. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke mottar praksisstudenter uten avtale i perioden 20.08 – 20.03.
Kontaktinformasjon for praksis: kunnskapsbygging@nordlandssykehuset.no​


Vi utlyser varierende antall utdanningsstillinger i spesialsykepleie i forbindelse med oppstart ved aktuelle studiesteder. Med utdanningsstilling får søker studentlønn for å gjennomføre videreutdanning, og stilling som spesialsykepleier i aktuelle enhet i bindingstiden. 

Vanligvis må det søkes på utdanningsstilling parallelt med søknad om opptak ved universitetet.

Søknadsfrist på utdanningsstillinger blir annonsert på vår intranettside Pulsen rundt søknadsfristen ved studiestedet.

Vi tilbyr utdanningsstilling innen følgende fagområder: Anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og jordmor.

I tillegg tilbys det utdanningsstilling i psykisk helsearbeid til sykepleiere og ansatte med minimum 3-årig helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Vi tilbyr lønn de tre første semestrene, til spesialsykepleier. Det vil også utlyses noen få stillinger til masteroppgaven.
​​

Nordlandssykehuset har avtale med flere utdanningsinstitusjoner og tilbyr praksis for ulike utdanninger. For mange av studentene utgjør halvparten av studiet veiledet praksis. 

Alle fagpersoner i Nordlandsykehuset som jobber med studenter og elever bidrar med veiledning av studenter og elever. Vi tilbyr interne og eksterne veilederkurs til våre veiledere.​
​​

Nordlandssykehuset gjennomfører årlig kartlegging av kompetansebehov i foretaket. Kartleggingen omfatter alle fagområder – både individuelle videreutdanninger og konkrete kompetansetiltak som kurs eller utdanningsprogram. Søknader om støtte til videreutdanning må gjøres i forbindelse med denne kartleggingen. De vurderes og prioriteres av egen klinikk/stab og vil deretter ses i sammenheng med strategisk kompetanseplan og sykehusets behov av foretaksledelsen.​​


​​

​​
Sist oppdatert 25.05.2023