Fire damer som står samlet og smiler

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) har tilbud på sykehusene i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Hovedaktiviteten ved Lærings- og mestringssenteret er gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende i alle aldre.  På denne siden kan du finne kurs, men også tips til å bli en bedre helsepedagog.

g_6f4ac5ab_fa59_4ea1_bc99_0f21b7682af9

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.

Sammen om mestring, læring for livet»


Felles visjon for lærings- og mestringssentrene i Helse Nord

Pasient- og pårørendekurs

Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. LMS er en arena for samarbeid og kompetanseheving. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, gjerne i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene og pasienter med pårørende må henvises til diagnoserelaterte kurs. 

Kurs for helsepersonell og brukere

Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. 

Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.


 

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell før – under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende er aktive personer som skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser i sin nye situasjon. For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.


Pasienter og deres pårørende kan i tillegg delta i gruppeopplæring, såkalte lærings- og mestringskurs. Disse er diagnosespesifikke.  

Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes altfor lite!

Pasient
Hovedaktiviteten på lærings- og mestringssentrene er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende får delta i de fleste kursene. Kursdeltagerne møter forskjellige fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.


 

Når man utvikler et gruppebasert kurstilbud skal kurset inngå som en del av pasientforløpet. Lærings- og mestringskurs er aktuelt i forløp innen forebygging, behandling og rehabilitering. Samarbeid med rådgivere på lærings- og mestringssenteret (LMS) anbefales. De har kunnskap om helsepedagogikk og er pådrivere i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring av eksisterende tilbud gjennom systematisk evaluering.
 
«Hvilken form på opplæringstilbud for pasienter og pårørende er mest hensiktsmessig? Hva bør være individuell opplæring og hva bør gjennomføres i grupper? Og når bør opplæring gis i et pasientforløp?»
 
Det finnes mange former for lærings- og mestringstilbud som er utviklet for definerte målgrupper. Disse omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2015) beskriver ulike eksempler på lærings- og mestringstilbud. Felles for tilbudene er at de skal bidra i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser, altså øke helsekompetansen for brukerne.
 
Kompetanse er et av fire hovedtemaer i den nasjonale helse- og sykehusplanen, både helsekompetanse hos den enkelte innbygger og kompetanseutvikling blant helsepersonell. Helsepersonell skal ta hensyn til pasientens helsekompetanse og tilpasse kommunikasjonen deretter.
 
Pasienter med langvarige helseutfordringer og behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, skal få bedre og mer tilrettelagt opplæring til å mestre egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk for fagpersonell er en forutsetning for å ha gode opplæringstilbud for pasienter og pårørende.
 
 
Samarbeid med kommunehelsetjenesten anbefales for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring. Samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket er hjemlet i tjenesteavtale 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, helsepedagogisk forum samt undervisning og veiledning ved forespørsel.
 
Definisjon: Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.
Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.
 
Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.
g_62102aaa_25a2_4375_acb4_670f87059eea

Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp.
 
«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter imidlertid mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. Brukermedvirkning i lærings- og mestringstilbud sikres ved at brukerrepresentanter deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Kunnskapen fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles. Du kan lese mer om rollen brukerrepresentanter har i lærings- og mestringstilbud under oppgave- og ansvarsfordeling.
 
Brukerrepresentanter til lærings- og mestringstilbud rekrutteres ofte via den lokale bruker-/interesseorganisasjonen. Aktuelle kandidater kan også rekrutteres via den sykehusavdelingen der kurset er forankret. Vil du bli brukerrepresentant? Ta kontakt med ditt lokallag, kursleder eller Lærings- og mestringssenteret.
 
 
Helseforetaket har også brukermedvirkning på systemnivå. 

Lærings- og mestringstilbud utvikles av en arbeidsgruppe som består av fagpersoner, brukerrepresentanter og rådgiver fra Lærings- og mestringssenteret (LMS). Arbeidsmåten disse jobber etter kalles Standard metode. Metoden bidrar til at kunnskap fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet.
 

Fagpersoner

Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgruppen og er hovedansvarlige for gjennomføringen av lærings- og mestringstilbud.
 
Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:
 • Dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta.
 • Undervise i kursene, herunder tilpasse undervisningen til målgruppen og basere seg på kunnskap om helsepedagogikk.
 • Kvalitetssikre egne faglige innlegg.

Kursleder

Alle i arbeidsgruppen kan være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være en fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk.
 
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:
 • Skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler.
 • Skape trygge, tydelige og gode rammer for deltakerne.
 • Gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere.
 • Sikre hverdagsspråk og mestringsfokus.
 • Utøve gruppeledelse.

Medisinsk faglig ansvarlig lege

Medisinsk faglig ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Videre har han ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal.
 

Brukerrepresentanter

En brukerrepresentant er en person som har en langvarig helseutfordring eller er pårørende til en med dette. Som brukerrepresentant på Lærings- og mestringssenteret bidrar du med kunnskap om å leve med langvarig helseutfordring eller det å være pårørende. Brukerrepresentanten deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringskurset. Det kan være den samme eller forskjellige brukerrepresentanter som bidrar i de ulike fasene.
 
Brukerrepresentantens rolle i planlegging- og evaluering er å:
 • Delta aktivt i arbeidsgruppen.
 • Bidra med kunnskap og erfaringer som er viktig for å mestre hverdagen med langvarig helseutfordring.
 • Synliggjøre pasientgruppens behov.
 
Brukerrepresentantens rolle i gjennomføring er å:
 • Holde et brukerinnlegg der en forteller sin «mestringshistorie».
 • Sikre et hverdagsspråk.
 • Bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset.
 

Kjennetegn ved brukerrepresentanten:

 • Har levd en stund med eller er pårørende til en med langvarig helseutfordring. Har ikke alltid syns det har vært lett, men har i dag bearbeidet situasjonen slik at en takler den relativt bra.
 • Kjenner andre i lignende situasjon, slik at en er klar over at ikke alle har det akkurat slik som en selv.
 
Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret. 
 

Brosjyre for brukerrepresentanter

Avtale om brukerhonorar

Avtale om brukermedvirkning

 

LMS-rådgiver

Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved LMS. Rådgiver ved LMS leder arbeidsgruppen. LMS-rådgiver har ansvar for utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, samt praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte.

All deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet ved sykehuset skal registreres i sykehusets pasientadministrative system (PAS) som grunnlag for rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Informasjon om regelverk knyttet til registreringer er publisert på nasjonal kompetansetjenestes nettsider (NKLMH)  

Grunnkurs helsepedagogikk

Lærings- og mestringssenteret arrangerer grunnkurs i helsepedagogikk for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, fagpersoner kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter. Kurset gir en innføring i sentrale tema i pasient- og pårørendeopplæring. Målet er at deltagerne videreutvikler og øker kompetansen innenfor pasient- og pårørendeopplæring og får reflektert over egen rolle som helsepedagog.

Kurset arrangeres årlig. Ta kontakt med ditt Lærings- og mestringssenter for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på siden.
Mer informasjon om kurset finner du i lenken under.

 

Introduksjonskurs i helsepedagogikk - Lofoten

I Lofoten samarbeider lærings- og mestringssenteret med enhet for forskning, utvikling og innovasjon i Vestvågøy kommune om et introkurs i helsepedagogikk med fokus på individuelle pasientmøter. Målgruppe er helsepersonell i kommune,- og spesialisthelsetjenesten i Lofoten. Les mer her:

 

Gruppeveiledning for kursledere

Ved Lærings- og mestringssenteret tilbys kollega veiledning med utgangspunkt i temaer deltagerne tar med seg. Vi møtes i slow open/sakte åpen gruppe der vi kontinuerlig tar inn nye medlemmer når noen slutter. 

Gruppen ledes av psykoterapiveileder Hilde Hjort med ansatte ved Lærings- og mestringssenteret som biveiledere. Gruppen møtes 1,5 time en gang i måneden.

I Bodø gjennomføres gruppeveiledningen med fysisk tilstedeværelse, i Vesterålen og Lofoten gjennomføres gruppeveiledningen digitalt. Les mer i lenkene under.

 

For påmelding og mer informasjon om gruppeveiledning i Bodø, ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret i Bodø, lmsenter@nlsh.no eller telefon 75 57 00 14

For påmelding og mer informasjon om digital gruppeveiledning i Lofoten og Vesterålen, ta kontakt med ragna.renna@nlsh.no (Vesterålen).

 

Helsepedagogisk forum

1-2 ganger i året tilbyr vi 3- timers foredrag for helsepersonell og brukerrepresentanter med ulike tema innenfor helsepedagogikk. Tema og invitasjon sendes på e-post til våre samarbeidspartnere i god tid før arrangementet.

 

Ta kontakt med ditt Lærings- og mestringssenter for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på siden.

 

Temakveld for brukerorganisasjoner

En gang i året inviterer vi til temakveld for brukerorganisasjoner. Tema og invitasjon sendes på e-post til våre samarbeidspartnere i god tid før arrangementet. Ta kontakt med ditt Lærings- og mestringssenter for mer informasjon.

 

Opplæringskurs for frivillige til Pasient- og pårørendetorget

I Bodø samarbeider brukerorganisasjonene med Pasient- og pårørendetorget der de tilbyr besøkende ved sykehuset informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge. For å være frivillig ved Pasient- og pårørendetorget må du gjennomføre et opplæringskurs på Lærings- og mestringssenteret.

Les mer om Pasient- og pårørendetorget

Kursrommene ved Lærings- og mestringssenteret i Bodø finner du i fløy H, første etasje. Disse rommene er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 4 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle. Ta kontakt for avtale.

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø

I Vesterålen finner du kurslokalene i møterommet i 3. etasje ved Nordlandssykehuset Stokmarknes (om ikke annet er oppgitt i innkallingsbrevet).

I Lofoten finner du kurslokalene i store møterom,  3. etasje, ved Nordlandssykehuset på Gravdal.

Dame i sort jakke foran rød vegg

Jorunn Brendeford

Leder/rådgiver barnetilbud

jorunn.brendeford@nordlandssykehuset.no 75 57 06 66
Dame med briller foran rød vegg

Anniken Evjen

Rådgiver somatiske tilbud

anniken.evjen@nordlandssykehuset.no 75 57 11 68
Dame med sort og hvit genser foran rød vegg

Ragna Renna

Rådgiver Vesterålen

ragna.renna@nordlandssykehuset.no 90 95 05 58

Kontakt

Telefon

LMS Bodø

75 57 00 14

LMS Lofoten

75 57 00 14

LMS Vesterålen

90 95 05 58

Postadresse

Det er felles postmottak for Nordlandssykehuset Lofoten, Vesterålen og Salten
Nordlandssykehuset HF
Navn/klinikk/enhet
8092 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bodø: Fløy H, 1. etasje

Vesterålen: Møterom 3. etasje

Lofoten: Møterom 3. etasje

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

En gate med biler og bygninger langs den

Vesterålen, Stokmarknes

Ivar Bergsmoes gate 3

8450 Stokmarknes

En stor bygning med parkeringsplass

Lofoten, Gravdal

Sykehusbakken 23

8372 Gravdal

Kurs og møter

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom - Bodø
  To dager kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD.
  ADHD/ADD hos barn og ungdom - Bodø
  11.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Hjertekurs - Bodø
  To dagers Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt eller annen hjertehendelse og en av dine nærmeste pårørende.
  Hjertekurs - Bodø
  26.
  august
  2024
  Flere datoer
 • Karbohydratvurdering - Bodø
  4-timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.
  Karbohydratvurdering - Bodø
  9.
  oktober
  2024
  Flere datoer