Fagkurs

Grunnkurs helsepedagogikk, fysisk

2- dagers grunnkurs i helsepedagogikk for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i lærings- og mestringskurs.

Tid og sted

Når

Arrangeres årlig. Ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret for dato.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Nordlandssykehuset somatikk, Bodø sentrum. Fløy H 1. etasje.

Hvor

Nordlandssykehuset somatikk, Bodø sentrum, 1.etasje, fløy H.

Påmelding

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Målgruppe

Kurstilbudet retter seg mot fagpersonerog brukerrepresentanter som jobber med pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i grupper. 

Målsetting

Målsetting med kurset er at deltakerne får videreutviklet og styrket sin kompetanse innenfor fagfeltet, samt får reflektert over egen rolle i pasientmøter både individuelle og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Læringsmål

 • Har fått innføring i sentrale teorier og begreper innen helsepedagogikk.
 • Kunne anvende helsepedagogiske metoder og verktøy i informasjon,undervisning og veiledning av pasienter og pårørende.
 • Kunne bidra inn i lærings- og mestringstilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Reflektere over egen helsepedagogiske praksis.
 • Anerkjenne pasienters og pårørendes erfaring og kompetanse.
 • Anerkjenner verdien av et likeverdig samarbeid med brukerrepresentanter.

Godkjent som meritterende kurs

Kurset søkes godkjent som meritterende kurs hos aktuelle foreninger/forbund. 
For at kursdeltager skal få kurset godkjent må en delta på begge kursdagene.

Innhold

Kursets emner

 • Hva er en god velkomst, og hvorfor er det viktig?
 • Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 • Brukermedvirkning, hva hvorfor og hvordan 
 • Mestrings- og endringsprosesser
 • Kommunikasjon i relasjoner
 • Relasjonskompetanse, holdninger og verdier
 • Læring, didaktikk og metode
 • Gruppen som redskap for læring 

I kurset vil det bli både teoretiske presentasjoner, praktiske øvelser og erfaringsutveksling.  

Foredragsholdere

 • Erfaren brukerrepresentant 
 • Erfaren kursleder for lærings- og mestringskurs
 • Gruppeveileder 
 • Rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret 

Program

Program kommer. 

Se invitasjonen her; Invitasjon

Kursavgift

Kurset er gratis

Nyttige nettadresser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst


Kontakt