Fagkurs

Grunnkurs i helsepedagogikk, digitalt

Digitalt grunnkurs i helsepedagogikk for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter. Deltakere må delta på alle fire kursdager.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Digitalt kurstilbud

Påmelding

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Målgruppe

Kurstilbudet retter seg mot fagpersonerog brukerrepresentanter som jobber med pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i grupper. 

Det digitale kurset kan ha maksimum 11 deltakere, og det må være minst 5 påmeldte for å arrangere kurset.

Målsetting

Målsetting med kurset er at deltakerne får videreutviklet og styrket sin kompetanse innenfor fagfeltet, samt får reflektert over egen rolle i pasientmøter både individuelle og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Læringsmål

 • Har fått innføring i sentrale teorier og begreper innen helsepedagogikk.
 • Kunne anvende helsepedagogiske metoder og verktøy i informasjon,undervisning og veiledning av pasienter og pårørende.
 • Kunne bidra inn i lærings- og mestringstilbud i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Reflektere over egen helsepedagogiske praksis.
 • Anerkjenne pasienters og pårørendes erfaring og kompetanse.
 • Anerkjenner verdien av et likeverdig samarbeid med brukerrepresentanter.

Godkjent som meritterende kurs

Kurset søkes godkjent som meritterende kurs hos aktuelle foreninger/forbund. 
For at kursdeltager skal få kurset godkjent må en delta på alle fire kursdager.

Innhold

Kursets emner

 • Hva er en god velkomst, og hvorfor er det viktig?
 • Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 • Brukermedvirkning, hva hvorfor og hvordan 
 • Mestrings- og endringsprosesser
 • Kommunikasjon i relasjoner
 • Relasjonskompetanse, holdninger og verdier
 • Læring, didaktikk og metode
 • Gruppen som redskap for læring 

Kurset er utformet ved bruk av arbeidsmetoden ”Standard metode” som brukes i Lærings- og mestringstjenesten. Her samarbeider fagpersoner og brukerrepresentanter likestilt i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. Forelesere vil være rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret, en gruppeveileder og lokale kursledere og brukerrepresentanter.

I kurset ser vi både på teoretisk forankring og ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi deler praktiske eksempler og reflekterer over hva som skal til for å bli en god helsepedagog i møte med pasienter og pårørende.

Program

Program for kurset i 2021 finner du her: 

Program for digitalt kurs i helsepedagogikk nov 2021.pdf


Program for 2023 kommer. 

Kontakt