Rus- og avhengighetsmedisin

Rus- og avhengighetsmedisin er en egen spesialitet du får gjennom et utdanningsforløp i Avdeling for rus, avhengighet og psykiatri (ARPA) som er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken. Fagfeltet er bredt og spennende og favner både rusproblematikk, somatikk og lettere psykiatriske problemstillinger. Avdelingen er stadig under faglig utvikling, og gir bred faglig kompetanse gjennom samhandling med gode kolleger og ulike samarbeidspartnere

Mann og dame som går i en lang gang med vinduer

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Psykisk helse- og rusklinikken har i tillegg til to distriktspsykiatriske sentre i Bodø, Lofoten/Vesterålen, 4 avdelinger. Klinikken har både fylkesdekkende- og regionale behandlingstjenester og LIS i psykiatri kan ta hele spesialiseringsforløpet i klinikken.
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en av avdelingene i PHR og har 2 differensierte sengeposter og 1 ruspoliklinikk for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) inklusiv LAR. Sengepostene har 8 sengeplasser hver. Korttidsenhet rus (KER) er en enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling med to dedikerte avrusningssenger i eget mottaksavsnitt. Enhet for rus og psykiatri (ROP) tilbyr behandling for personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk innen psykisk helsevern for voksne.

Avdelingen har i alt 5 overlegestillinger, 1 legestilling og 4 LIS3-stillinger (RAM). ​3 av overlegene er spesialister i rus -og avhengighetsmedisin. En overlegestilling er ved KER, to overlegestillinger ved ROP og to ved Ruspoliklinikken. Med unntak av tjeneste ved ROP eller ved de øvrige enhetene innen psykisk helsevern, er det ikke vaktordning knyttet til tjeneste i avdelingen. Har man tjeneste ved enheter som inngår i vaktordning, er klinikkens vakttjeneste for tiden 17-delt tilstedevakt.

Det jobbes tverrfaglig i team bestående av psykologer, psykologspesialister, vernepleiere, sykepleiere, sosialfaglig personell, psykomotorisk fysioterapeut og barnevernspedagoger.

Klinikkens utdanningsløp dekker 3.5 års tjeneste innen TSB inklusiv poliklinikk, avrusning og døgn TSB og 1 års tjeneste innen psykisk helsevern. Tjeneste ved ruspoliklinikken vil også kunne innfri læringsmål knyttet til LAR. Klinikken har samarbeidsavtale med Rusakutt ved UNN om 0.5 års rusakutt-tjeneste hvor en del av læringsmål knyttet til avrusning også kan innfris. Dette vil være gjeldende frem til etablering av egen Rusakutt med 4 senger i løpet av 2022/2023.
 
Etter de nye spesialistreglene er det ikke lengre tids- ​eller stedskrav til tjenesten foruten om forskriftens krav til minstetid som for LIS 2/3 er 5 år.  For bedre forutsigbarhet har vi allikevel valgt en veiledende rotasjonsplan. Denne evalueres og redigeres i hvert evalueringskollegium som gjennomføres hver 6. måned hvor valg av tjenestested og tilhørende tjenestetid tilpasses individuelt utfra kandidatens kompetanse -og læringsbehov, samt avdelingens driftshensyn.
 
​​Tjenestetid Læringssted​ Om læringsstedet​ Læringsmål​
​2,5 år Korttidsenhet rus​ ​Utreder og behandler alle tilstander innen TSB. 8 elektive senger, derav 2 dedikerte avrusningssenger i eget mottaksavsnitt. ​1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61-75
​1 år Ruspoliklinikk inklusiv LAR​ Utreder og behandler alle tilstander innen TSB, inklusiv individuell- og gruppebehandling for spilleavhengighet og LAR​. ​1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61-75 
​1 år Psykisk helsevern​ Kan avtjenes ved avdelingens ROP-enhet og/eller klinikkens øvrige enheter. Samtidig deltakelse i klinikkens forvaktordning for psykisk helsevern gir akuttpsykiatrisk kompetanse og erfaring.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61-7
​0,5 år Rusakutt​ Frem til etablering av eget rusakutt-tilbud, gjennomføres denne ved Rusakutt i Universitetssykehuset Nord-Norge. Samarbeidsavtale foreligger​. ​1, 59​
For læringsmål knyttet til psykisk helsevern kan disse innfris enten gjennom tjeneste ved avdelingens ROP-enhet eller gjennom rotasjonstjeneste i klinikkens enheter for øvrig. Man deltar da i klinikkens forvaktsordning. I forvaktsordningen vil man få god erfaring med psykiatriske akutt-tilstander, og differensieringen mellom akutte problemstillinger i henholdsvis psykiatri og rus -og avhengighetsmedisin. 4.5 år av spesialiseringsforløpets minimumskrav om 5 år kan med andre ord gjennomføres i klinikken. 
 
Avdelingen tilbyr integrert tverrfaglig utredning og behandling av mennesker med skadelig bruk og avhengighet til rusmidler, spill og anabole steroider med eller uten samtidig behandlingstrengende psykiatriske sykdommer. Avdelingen sin TSB-funksjon er fylkesdekkende for Nordland og mottar henvisninger som omfatter alle problemstillinger innen TSB, mens ROP-tilbudet er regionalt. Pasientbehandlingen følger Pakkeforløp TSB.

Ved oppstart møter du opp i foajeen til avdelingen hvor du blir møtt av nærmeste leder som viser deg til ditt kontor og som ordner med praktiske ting som ID-kort, nøkler, EPJ-tilgang og tilgang til de ulike digitale administrative systemene. Du vil bli tatt med til enheten hvor enhetsleder viser deg rundt og setter deg inn i rutiner og aktivitetsplaner til enheten. Du vil deretter få omvisning i klinikken for øvrig.

I løpet av første uke gis du opplæring gjennom e-læringskurs i pasientjournalsystem, medikamentmodul og samstemming, journalsamling for interne rutiner og lønns/personalsystemer. Du tildeles klinisk veileder og Kompetanseplan tildeles av leder. Gjennom tilstedeværelse i enheten, settes du gradvis inn i den praktiske organisering av arbeidet.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning og kurs i Rus og avhengighetsmedisin

Det avholdes legespesifikk internundervisning to timer ukentlig i tema relevant for rus- og avhengighetsmedisin i samarbeid med Rusavdelingen ved UNN Åsgård.  Da en god del tema under målbeskrivelsen er overlappende med innholdet i undervisningen innenfor den psykiatriske spesialistutdanning, deltar RAM-lis også i den legespesifikke internundervisningen ved psykisk helsevern i PHR.

Det forventes at både overleger og LIS i avdelingen bidrar til internundervisningen. Det føres presensliste i forbindelse med undervisningen.

Det tilrettelegges for at LIS skal delta på obligatoriske kurs samt får tatt de nødvendige valgfrie kurstimer. 

LIS skal sette av tid til faglig fordypning fire timer ukentlig og tidspunkt for når denne avvikles forankres i individuell utdanningsplan.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. Det skjer enten ad hoc, i felles samtaler, over telefon eller som drøftingssamtaler. I tillegg til at dette ytes uformelt og ofte spontant, skal LIS selv oppsøke konsultering med mer erfarne kolleger ved usikkerhet, uerfarenhet og spesielt ved alvorlige, krevende eller sjeldne behandlingsforløp. Etter hvert som LIS blir mer erfaren og selvstendige i arbeidet, vil behovet for supervisjon avta.

Vurderinger ihht prioriteringsveileder skjer i vurderingsteam med spesialister tilstede. Disse vil også fungere som supervisører. For å sikre tilstrekkelig supervisjon, vil det måtte settes av tid hvor LIS og supervisør gjør vurderinger sammen.

Vi tenker oss etter hvert at supervisjonen kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha 1 time ukentlig veiledning med din kliniske veileder som du drøfter faglige problemstillinger med, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. ​ 

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Klinikken har egne godkjente psykoterapiveiledere ansatt som gir psykoterapiveiledning iht spesialiseringsregler for LIS – 30 timer. Retningene som tilbys er kognitiv terapi og psykodynamisk terapi.

Ved halvgått tjenestetid ved de ulike enhetene, eller hver 6. måned der tjenesten overskrider ett år, skal evalueringskollegium ta stilling til om aktuelle læringsmål er godkjent. I denne sitter leder, klinisk veileder og supervisører. Evalueringskollegiet gjennomføres etter mal som du finner her

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her
For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering I evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. Læringsmålene sendes så til leder for endelig godkjenning. Se kompetanseportal og læringsaktiviteter/vurderingsform for utdypende informasjon.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med Kristin Nygård-Odeh, utdanningsansvarlig overlege og assisterende avdelingsleder, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, kng@nordlandssykehuset.no

Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 12.02.2024