Individuell gjennomføringsplan

Ved inngåelse av arbeidsavtalen skal helseforetaket fremlegge og signere en plan for gjennomføring av den gjeldende spesialistutdanning for den navngitte LIS.

​Dette følger av overenskomsten del A2 § 6.1. Individuell gjennomføringsplan utarbeides for LIS’en sine behov for nødvendig spesialiseringsperioder og skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet for lege i spesialisering. I tillegg skal den settes opp for LIS som ønsker å konvertere til ny utdanningsordning. Individuell gjennomføringsplan spesifiserer sted og tid for de enkelte spesialiseringsperiodene. (Hvilke læringsmål som er planlagt oppnådd under denne perioden og avtalt normert varighet, fremkommer i fagavtalene mellom foretakene/avdelingene.) Tidspunktene vil kunne endres ved eventuelt lov- eller avtalemessig fravær for arbeidstaker. Tilsvarende kan tidspunktene endres ved eventuelle uforutsette forhold hos arbeidsgiver. Den samlede og detaljerte individuelle utdanningsplan foreligger i Kompetanseportalen hos arbeidsgiver, og viser læringsmål med tilhørende læringsaktiviteter. Progresjon i utdanningen er fast tema i veiledningssamtaler.

Ved inngåelse av arbeidsavtalen mellom foretak og LIS skal vi som arbeidsgiver fremlegge en plan for gjennomføring av den gjeldende spesialistutdanning, for hver enkelt LIS. Det er leder som er ansvarlig for å lage gjennomføringsplan i samarbeide med LIS, (hos oss ved NLSH skal denne være ferdig innen 4 uker etter oppstart) og begge parter skal signere på denne. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet. 

Gjennomføringsplanen tildeles automatisk i Kompetanseportalen ved tilsetting. Den skal fylles ut sammen med leder, lastes opp og sendes til signering i Kompetanseportalen til lokal koordinator i ditt foretak. Denne lagres så i din personalmappe. Godkjenningen har en varighet på 12 mnd. Deretter må planen sendes inn til ny godkjenning, inkludert eventuelle revideringer. Bakgrunn for det er at i et spesialiseringsløp er det helt naturlig at det skjer endringer som kan føre til at planen må revideres.

Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan. Den viser ved hvilke arena læringsaktivitetene skal gjennomføres og forventet progresjon av de læringsmål som tildeles i kompetansemodulen. 


I løpet av et spesialiseringsløp er det helt naturlig at det skjer endringer som kan føre til at planen må revideres. Ergo, det er et levende dokument !

Hvorfor er dette så viktig?
  • Spesialistforskriftene sier tydelig at LIS har krav om dette. Se §25
  • Uten dette dokumentet vil ikke LIS registreres i det som kalles fiktiv enhet og settes i «køsystemet» for gjennomstrømningsstilling, og kan risikere større forsinkelser i LIS`ens  utdanning!
  • Den fungerer som en avtale mellom LIS og foretak der begge signerer på forventet progresjon, og hvilke arena utdanningen skal gjennomføres ved og når. Det betyr at i de tilfellene LIS ikke gjennomfører utdanningen etter planen (uten naturlige årsaker til forsinkelsen), og/eller ikke ønsker å fullføre utdanningen i tråd med denne (eks ikke ønsker flytting til annen avdeling eller samarbeidsforetak) vil gjennomføringsplanen kunne brukes som dokumentasjon på at avtalen ikke overholdes av begge parter.  Se §7  
  • LIS har en plikt til å gjennomføre utdanningen sin i trå med den individuell utdanningsplan og vi har en plikt til å tilrettelegge for at dette lar seg gjøre. Da må vi i første omgang sørge for at det legges en plan, at planen dokumenteres og at begge parter signerer på denne!

Individuell utdanningsplan = gjennomføringsplan + tildelt kompetanseplan i kompetansemodulen.Sist oppdatert 21.03.2023