Utdanningsplaner

Radiologi

Radiologi ved Nordlandssykehuset er samlet i Diagnostisk klinikk. Vi har enheter i Bodø, Lofoten og Vesterålen, men det er bare i Bodø det er stillinger for leger i spesialisering. Organiseringen er som en generellradiologisk avdeling, men med et stort undersøkelsesvolum og et bredt spekter av undersøkelser knyttet til alle avdelingene ved Nordlandssykehuset. I tillegg utfører vi noen undersøkelser og prosedyrer som ikke gjøres ellers i fylket. Vi kan godkjenne mange av de mer enn 300 læringsmålene innen radiologi, og har fagavtale med UNN, OUS og St. Olavs hospital om å få fullført resten av læringsmålene.

  

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi og obduksjoner, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, laboratorieleger, molekylærbiologer, helsesekretærer, radiografer, radiologer, patologer og rådgivere.
Diagnostisk klinikk er stor nok til å ha spesialiserte tjenester, men vi er små nok til at man som ansatt kan prøve ulike fagfelt hvis det er ønskelig. Vi legger til rette for at de av våre ansatte som ønsker det gis mulighet til å utøve eller delta i forskning innenfor sine fagfelt.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitetssystemet vårt, holde personalet faglig oppdatert og utvikle utstyrsparken med ny teknologi. Pasientene skal være trygg på at vi leverer rett tjeneste til rett tid.

Ved Nordlandssykehuset jobber vi systematisk og målrettet på tvers av klinikkene for å trene på samhandling mellom profesjonene med pasienten i fokus. Diagnostisk klinikk er en viktig brikke i dette arbeidet. Klinikken er akkreditert i henhold til NS-EN ISO15189.

Bildediagnostisk avdeling

Bildediagnostisk avdeling består av enheter for radiologi i både Bodø, Lofoten og Vesterålen. I tillegg er det i Bodø egne enheter for nukleærmedisin og et brystdiagnostisk senter (BDS). Legene er plassert i egen stab under klinikksjefen, med avdelingsoverlegen som leder, men er nært knyttet til avdelingen og en integrert del av den daglige driften der.

Det gjøres et bredt spekter av undersøkelser, med røntgen, ultralyd, CT og MR på alle tre lokasjonene, samt karintervensjon, SPECT/scintigrafier og mammografi i Bodø.
Maskinparken er ny og oppgradert i forbindelse med oppussingen av sykehuset:

  • I Bodø har vi nå to nye MR-maskiner med 1,5T og 3T magnetfeltstyrke, to nye CT-maskiner, 2 nye skjelettlaber, nytt ultralydapparat og ny karintervensjonslab.
  • I Lofoten er det ny 1,5T MR-maskin og nytt ultralydapparat og det er planlagt utskiftning av både CT og skjelettlab i løpet av 1-2 år.
  • I Vesterålen er det planlagt en større oppgradering av MR-maskinen, i tillegg til at de har en relativt ny CT-maskin og skjelettlaber, samt et helt nytt high-end ultralydapparat.


Bodø er den største enheten, med 7 overleger på generell røntgen i tillegg til 1 intervensjonsradiolog og 2 mammaradiologer. Vi har også 3 nukleærmedisinere i delstillinger som er tilknyttet klinikken og som beskriver teleradiologisk. Det er per nå 8 LIS3. Her server vi alle avdelingene på sykehuset, inkludert kirurgi, ortopedi og medisin, i tillegg til barneavdeling med nyfødtintensiv avdeling, øye, ØNH og kvinneklinikken. Det er generelle røntgenmøter for flere av avdelingene, og i Bodø deltar radiologene også i de multidisiplinære tumormøtene (MDT) innen gastrokirurgi, urologi og lunge.

Lofoten og Vesterålen er begge mindre generellradiologiske avdelinger. Legestaben har 1 overlege på hver av lokasjonene, i tillegg til fast vikarinnleie av en overlege i Vesterålen. Det er ingen LIS3 disse stedene. Her gjøres de fleste typer undersøkelser innen røntgen, CT og ultralyd. Begge steder er det også MR, hvor MR-henvisninger og beskrivelser håndteres av legene i Bodø. Her er det begge steder daglige røntgenmøter for klinikerne


Spesialistutdanningen i radiologi er definert av mer enn 300 læringsmål og læringsaktiviteter som må være godkjente. I tillegg må man ha minimum total tjenestetid på 5 år (60 mnd). I Bodø kan vi godkjenne de fleste av læringsmålene og man vil derfor kunne være i Bodø 3,5-4,5 år (42-51 mnd), altså det meste av utdanningsperioden.

For å få dekket læringsmålene vil man i daglig arbeid rotere på ukesbasis mellom ulike radiologiske modalitetene. Den første tiden vil dette innebære generell røntgen, ultralyd og CT. Etter hvert, stort sett etter det første året, vil man også rotere på angio/intervensjonsseksjonen og på MR.

Noen av de fagspesifikke læringsmålene er teoretiske og vil dekkes av internundervisning og av obligatoriske nasjonale LIS-kurs. Fordypningsdager er lagt inn i arbeidsplanen til LIS3.

De læringsmålene vi ikke kan godkjenne her ved Nordlandssykehuset, må man til en universitetsklinikk for å få. Nordlandssykehuset har fagavtaler med UNN, OUS og St. Olavs hospital, hvor man kan få en midlertidig «gjennomstrømningsstilling» og komme tilbake til Nordlandssykehuset etterpå. For UNN/OUS innebærer dette 9 md. for henholdsvis 24/23 av læringsmålene, mens ved St. Olavs hospital må man være i 18 md. og får godkjent 152 av læringsmålene. Det er også flere andre alternative sykehus hvor man kan få dekket disse målene, men da må man avtale ny stilling på annet sykehus på eget initiativ.

LIS3 i radiologi går 8-delt tilstedevakt i tidsrommet 15.30-08.00 på hverdager samt helgene. I dette tidsrommet dekker man vakt for hele Nordlandssykehuset, inkludert Bodø, Lofoten og Vesterålen. I tidsrommet 18.00-08.00 på hverdager og 18.00-10.00 i helgene har man i tillegg vakt for hele Helgelandssykehuset, inkludert Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Totalt sett hjelper man derfor samtidig vaktteamene på 6 sykehus. Vaktarbeidet består i å vurdere henvisninger og beskrive vaktrelaterte undersøkelser. Hovedfokuset er CT-undersøkelser, med noe ultralyd og mindre ultralydveiledete intervensjoner. I mindre grad også vanlig røntgen. Overlegene går i en bakvaktsordning med noen timer tilstedetid, men er ellers tilgjengelig hjemme med mulighet for utrykning ved behov.

Ved Nordlandssykehuset er det medisinstudenter fra UiT Norges Arktiske Universitet. Legestab radiologi er involvert i undervisningen av disse. Det er primært overleger som underviser, men også LIS3 er tidvis vært involvert i dette. I legestaben er det to overleger med PhD og bistilling ved UiT.

Legestaben har et introduksjonsskriv til avdelingen og legestaben. Her beskrives organiseringen, daglige oppgaver og rutiner. Vi tilstreber at nye tilsatte får tilsendt dette skrivet i forkant av oppstart. Ved oppmøte på avdelingen første dag blir man møtt av avdelingsoverlegen eller stedfortreder for denne. Som ny innen radiologi vil det da være en 12-ukers introduksjonsperiode før man begynner i vakt.

Uke 1

Første uke er en introduksjonsuke, med fokus på å få på plass praktiske ting, som ID-kort, datatilganger, i tillegg til omvisning for å bli kjent på avdelingen. Det vil også være tid til grunnopplæring i dataprogrammene vi bruker og til å ta e-læringskurs for nyansatte. I løpet av denne uken prøver vi å få til et møte med veileder og utfylling av individuell utdanningsplan.

Uke 2-7

Deretter blir det satt opp to uker på hver av modalitetene generell røntgen, ultralyd og CT. I disse ukene sitter man sammen med en overlege, og fokuset her er da på den helt grunnleggende opplæringen og introduksjonen til faget.

Uke 8-12

De resterende ukene roterer man på modalitetene generell røntgen, ultralyd og CT. Det vil også i disse ukene være tydelig støtte fra overlege. Her har man også muligheten til å justere forløpet i forhold til det som er den enkeltes behov. Målet er at man skal være klar til å gå selvstendige vakter når perioden er over. Ved slutten av perioden vil det være en mer formell samtale og vurdering av dette.

I opplæringsperioden går man en følgevakt hver uke. Da er man tilstede på dagtid som vanlig, men følger primærvakten fram til kl 22. Dette for å være med og se hva som skjer på vakt, lære seg vaktrutiner og få større sjanse til å få med seg vaktrelaterte oppgaver som slagalarm og traumemottak.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning i avdelingen

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkl leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i Nordlandssykehuset HF og LIS får fri for å delta på minimum 3 kurs pr. år.
Legestaben på radiologi har 45 minutter internundervisning to ganger i uken, hvor en av bolkene er en mer tradisjonell undervisning, mens den andre bolken er en kombinasjon av et lite innlegg og kasuistikkgjennomgang av interessante, lærerike og typiske funn.
Det er laget en undervisningsplan med oppsatte temaer for å dekke teoridelen av ulike obligatoriske læringsmål. Både overleger og LIS3 blir satt opp med temaer i denne planen.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening ved klinikk

Bildediagnostisk avdeling og Legestab radiologi deltar i disse tverrfaglige simuleringsøvelsene. Annen ferdighetstrening er organisert som supervisjon og en-til-en oppfølging som en del av den daglige opplæringen.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved klinikk

Bildediagnostisk avdeling og Legestab radiologi bidrar aktivt inn i flere forskningsprosjekter i Nordlandssykehuset, hvor bildediagnostikk ofte er en sentral del av prosjektene. Dette innebærer både rene bildeopptak, men også beskrivelser eller annen involvering. I legestaben har vi nå 2 overleger med PhD, hvor begge har bistilling ved UiT Norges arktiske universitet som førsteamanuensis og universitetslektor, blant annet med veiledning på medisinstudentenes masteroppgaver. Det er et uttalt mål at vi i større grad ønsker å bidra inn i andre prosjekter og også initiere egne prosjekter fra avdelingen. I tillegg har vi radiograf som er i en masterutdanning innen MR.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

Som i mange andre spesialiteter er supervisjonen også i radiologien en av de viktigste læringsarenaene i utdanningen. LIS3 vil på dagtid nesten alltid være lokalisert i nærheten av en overlege. Overlegen vil da kunne være med å se hvordan utdanningskandidaten fungerer i arbeidet og det vil være mulighet for spørsmål og korreksjoner. Alle beskrivelser gjort av LIS3 vil bli dobbeltgransket og kontrasignert av en overlege. Denne dobbeltgranskningen er en stor del av supervisjonen. Også i praktiske prosedyrer er supervisjon og mester-svenn-prinsippet viktig i opplæringen. Supervisjonen er ulik i starten og slutten av spesialiseringsløpet, men vil være der hele veien og være tilpasset det faglige nivået den enkelte LIS3 er på.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Du vil ved oppstart i avdelingen få tildelt en spesialist i radiologi som din veileder.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål ved klinikk

Innen radiologi er det til sammen mer enn 300 fagspesifikke læringsmål som skal godkjennes. Ved Nordlandssykehuset kan man få godkjent mange av disse læringsmålene, men ikke alle. For å gjøre dette mer oversiktlig, har vi valgt å dele læringsmålene inn i bolker basert på hvor langt man har kommet, en bolk hver for hva man bør kunne etter 1 år, etter 3 år og etter 5 år. Da vil man få godkjent disse læringsmålene samlet etter fullført periode.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen i radiologi ved Nordlandssykehuset, ta kontakt med avdelingsoverlege Hans Kristian Bø, hans.kristian.bo@nordlandssykehuset.no

Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 19.12.2023