Nyresykdommer

Nyremedisinsk seksjon i Bodø består av sengepost, poliklinikk, dagbehandling og dialyseenhet. Nyreseksjonen har akuttfunksjon for Nordland fylke med egen døgnkontinuerlig vakt, og har ansvar for all oppstart av både hemodialyse og peritoneal dialyse i hele fylket foruten Ofoten. Seksjonen har fylkesfunksjon i utredning av transplantasjonskandidater og nyredonorer.

To damer som sitter ved PC og snakker sammen

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medisinsk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl. 21.00 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.

Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72 000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.


Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinikk Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. Medisinsk avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 21.00. LIS 2/3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00, er deretter hjemmevakt.

Medisinsk klinikk Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Loften. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner. LIS 2 og 3 går i mellomvaksjikt og har tilstedevakt til kl22 på hverdag og kl 21 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl 2100 og går da over på hjemmevakt.

Avdelingen

Seksjon for nyresykdommer er organisert inn i avdeling for Nyre, Endokrinologi og Lokalt -og Regionalt senter for sykelig overvekt. Seksjon for nyresykdommer innehar sengepost, dialyse, poliklinikk og dagbehandling. Det er pr tiden 7 overleger. Fem er spesialister i nyresykdommer. To er ferdige med utdanningsløpet.  Det er til enhver tid tilknyttet 3 LIS og en LIS1 til seksjonen. En av våre spesialister har overlegeansvar for medisinsk overvåkning 50% av tiden. Dette beriker vår avdeling med økt kompetanse innen både akutt nefrologi og generell akuttmedisin.

Nyreseksjonen har sentralsykehusfunksjon og dekker tjenestetilbud for hele Nordland fylke, foruten Ofoten. Befolkningsgrunnlaget er på ca. 215 000 innbyggere. Seksjonen har akuttberedskap som bemannes med døgnkontinuerlig nyrevakt. Akutt dialyse og etablering i kronisk dialyse gjøres her. 

I den daglige organiseringen av arbeidet i seksjonen legges det vekt på at det skal være kontinuitet ved de ulike arbeidsstasjonene. Det tilstrebes derfor faste overlegeressurser tilknyttet sengepost og dialyse. 

Seksjonen driver nyremedisinsk virksomhet innenfor alle aspekter av faget.

Diagnostikk og behandling av: 

 • Primære og sekundære, akutte og kroniske nyresykdommer. 
 • Systemsykdommer som affiserer nyrene 
 • Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base balansen 
 • Terapiresistent og sekundær hypertensjon. 
 • Tilstander innenfor nyremedisin og andre fagfelt der plasmautskiftning er aktuelt.
 • Forgiftninger

Transplantasjonsmedisin

Utredning med tanke på nyretransplantasjon. Oppfølging av nyretransplanterte.
Utredning og oppfølging av nyredonorer. 

Forebyggende behandling for å hindre: 

 • Utvikling av sykdommer i andre organsystem forårsaket av nyresvikt og hypertensjon 
 • Opplæring av pasienter og pårørende:
 • Nyreskole
 • PD/HD informasjon
 • Mulighet for selvidalyse
 • Kvalitetsregisterarbeid

Nyreseksjonen har samarbeid med karkirurgisk avdeling som anlegger AV-fistler. Akutte dialysekatetre og permanente tunnelerte kateter legges av nyreavdelingens egne leger eller anestesileger. Det er et godt samarbeid med gastrokirurgisk avdeling ved behov for å få lagt PD-kateter. Seksjonen samarbeider med intervensjonsradiolog ved stenoser i AV-fistler med behov for blokking. Ved indikasjon for nyrebiopsi gjøres dette av radiolog med overlege fra nyreseksjonen tilstede. Nyrelege bedømmer materialet og sender biopsien til Nyrepatolog ved Gades institutt etter avtale. 

Seksjonen har opparbeidet seg kunnskap om bruk av intraperitoneale katetre for administrasjon av insulin, og bistår andre Helseforetak med slik bruk for utvalgte pasienter hvor ingen annen løsning har fungert. 

Dialysen

Det er 16 behandlingsplasser ved dialysen i Bodø. I 2020 var det 26 pasienter i senterdialyse og 3 i kommunale satellitter, og det ble gjennomført rett i overkant av 5000 behandlinger. Det var 16 pasienter i PD i et år med lavere aktivitet enn vanlig. Det ble gjennomført 9 plasmautskiftninger. 

I tillegg har nyreseksjonen medisinskfaglig ansvar for oppfølgingen av dialysepasientene ved våre satellitter i Lofoten, Vesterålen og satellitter i to kommuner i nedslagsfeltet vårt. Overlege ambulerer jevnlig til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen for oppfølgning av pasienter. Nyreseksjonen i Bodø ivaretar dialysepasienter ved Helgelandssykehuset HF når det kommer til oppstart av dialyse, etablering og vedlikehold av aksess. Dialysen har et aksessteam og har eget ultralydapparat tilgjengelig. LIS tilknyttet dialysen har også tilsynsfunksjon på medisinsk overvåkning og intensivavdeling, med blant annet vurdering av volum, elektrolytt- syre/baseforstyrrelser, akutt intermitterende dialyse og samarbeid med intensivleger vedrørende kontinuerlig dialyse.

Hjemmedialyse

Det er et nasjonalt mål om at 30% av pasientene i dialyse skal etableres i hjemmedialyse. Nyreseksjonen har fylkesfunksjon i oppfølging av pasienter i PD og har egen PD poliklinikk. 

Seksjonen har egne sykepleiere som følger opp pasienter etablert i PD. Alle modaliteter av PD benyttes i avdelingen. 

Dialyseenheten har erfaring i å etablere pasienter i hjemme HD og har en selvdialyseplass inne på enheten i Bodø.

Transplantasjon

Nyreseksjonen har ansvaret for alle resipient- og donorutredninger i «sentralsykehusområdet» samt oppfølging etter donasjon/transplantasjon etter de første 8 uker.

Avdelingen har egne transplantasjonssykepleiere som organiserer logistikken i transplantasjons -og donasjonsutredninger i tett samarbeid med ansvarlig lege.

Sengepost

Sengeposten har 23 senger som deles mellom fagområdene nyresykdommer og fordøyelsessykdommer. På sengeposten ligger pasienter med akutt nyreskade, kronisk behandlingstrengende nyresykdom, alvorlig hypertensjon, elektrolyttforstyrrelser, komplikasjoner til dialyse og transplantasjon, planlagt nyrebiopsi osv. I tillegg vil det være pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger inneliggende på sengeposten.

Læringsarena for de felles indremedisinske læringsmålene for LIS 2 kan gjennomføres ved alle våre lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Ved lokasjonen vår i Bodø vil LIS 2 ha rotasjoner på 6 måneders varighet ved ulike indremedisinske fagområder. På grunn av rotasjoner til de ulike fagområdene vil LIS 2 erfaringsvis ha en varighet på minimum 36 måneder, hvorav at det forventes at 24 av disse er tilknyttet vakttjeneste.
 
For Lofoten og Vesterålen vil LIS 2 tiden i sin helhet kunne gjennomføres ved medisinsk avdeling ved sykehuset. 
 
Fordypningsdager legges inn i arbeidsplanen til LIS. Det er også satt av tid i arbeidsplanen for at LIS skal kunne delta på interne kurs og simuleringsøvelser.
For LIS 2 i rotasjon vil arbeidet fordele seg imellom sengepost, vakt og poliklinikk.
 

Som LIS 3 i nyresykdommer vil tjenesten være tilknyttet seksjon for nyresykdommer. Læringsarena for spesialisering i nyresykdommer er i Bodø. LIS 3 vil i sin tjeneste rotere mellom sengepost, dialysen (HD og PD) inkludert tilsynsfunksjon intensiv, poliklinikk og dagpost. Se beskrivelse av avdelingen for detaljer.

Det er i dag 7-delt dialysevakt som ivaretar døgnkontinuerlig beredskap for hele fylket, foruten Ofoten. Deltagelse i nyrevakt kan bli aktuelt for LIS 3. 
 
Utdanningen kan gjennomføres her for den største andelen av læringsmål. I tillegg kommer ekstern tjeneste som består av 6 mnd. ved OUS, Rikshospitalet (spesifikke læringsmål vedrørende transplantasjon og den tidlige oppfølgingen), samt 6 mnd. ved universitetssykehus som det foreligger avtaler med.

 

Ved oppstart er det oppmøte på kontoret til rådgiverne i medisinsk klinikk, K3. Rådgiverne vil ta godt imot LIS og hjelpe med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise den nytilsatte rundt og introdusere ansatt til aktuell seksjon og kollegaer. Nye LIS vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte. De to første ukene er satt av til opplæring, som består av tre følgevakter, tre dager på medisinsk overvåkning, samt opplæringsdager ved observasjonsposten og egen sengepost. 

LIS vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.


løpet av det første halvåret som LIS vil alle få kursdag som vil inneholde følgende tema:

 • Vanlige vakttemaer 2 timer
  • Plassprioriteringer
  • Hvem skal til OVA
  • NEWS
  • Logistikk 
  • Tvang
  • Sedasjon/akutt delir/rus
 • Mottaksteam - teamlederrollen (1,5 time)
 • BiPAP og OVA intensivmedisin (1,5 time) 
 • Ultralyd intro - 2 time
 • Pacing og prehospitale EKG 1 time


Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Det er internundervsning for de indremedisinske fagene i tilknytting til felles morgenmøte alle ukedager foruten tirsdager. Undervisningen har en varighet på 30 minutter. Ansvar for undervisning på morgenmøtene fordeles mellom de ulike fagområdene. Hver tirsdag er internundervisningen ved de ulike fagseksjonene.  

Ved Nyreseksjonen er det internundervisning hver tirsdag av 45 minutters varighet. Tema for internundervisninger følger læringsmålene for faget, og settes opp i emneplaner som går over 18 måneder. Undervisningen settes opp for 6 mnd. i gangen. I seksjonens arbeidsplaner og i tjenesteplan er det satt av tid til forberedelse av undervisning.  LIS 2/3 bidrar med egne innlegg.

Det settes også av tid til å delta på nyreforeningens digitale undervisning som finner sted hver 4 uke. Det tilstrebes at både LIS og overleger i kollegiet kan se denne undervisningen sammen for å legge til rette for faglige diskusjoner i etterkant av undervisningen.

Hver 4. uke er det telemøte med patologisk avdeling ved Gades institutt på Haukeland med gjennomgang av histologi på aktuelle nyrebiopsier og med rom for utvidet faglig diskusjon. Det er avsatt tid for gjennomgang av aktuelle artikler på torsdager. 

I tillegg kommer lokale og regionale fagdager. Vi oppnår 70t/år i undervisningstid.

Det legges til rette for at LIS 2/3 får delta på 2-3 obligatoriske kurs per år. 

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

medisinsk klinikk er det fast månedlig simulering for LIS 2/3 i:

 • Mottaksteam 
 • Akutt tilstander
 • Teamlederfunksjon


Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019


Medisinsk klinikk er det per Mars 2021 15 stykker med doktorgrader og 11 stykker som er i ph.d.-løp, Av pågående Phd- løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS.  Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6.års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø. 

Ved seksjon for nyresykdommer har en av nyrespesialistene doktorgrad. Vedkommende har samtidig en 50 % stilling som amanuensis ved Universitetet i Tromsø.  Arbeidet i stillingen går ut på koordinering/undervisning av 5. års medisinstudenter. I tillegg har en LIS 2 doktorgrad.

Det er ønskelig med økt forskningsaktivitet. Seksjonen legger til rette for deltagelse i studier og deltar for tiden i studien Jinarc PASS.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Ved nyreseksjonen tilstrebes det god daglig supervisjon. Det avholdes et avdelingsmøte hver dag. Der samles alle som er på jobb, det vil si vakthavende nyrelege, overlege med ansvar for sengepost, dialyselege, LIS 1/2/3 og studenter. Også de med poliklinikk og administrasjon deltar. På en time gjennomgås pasienter som ligger på intensivavdeling, overvåkning og sengepost. Det er daglig diskusjon omkring utredning og behandling.  Det er rom for diskusjon av problemstillinger fra poliklinikk. Det gjøres gjennomgang av tilsynsforespørsler fra andre avdelinger. LIS og studenter involveres aktivt i dette møtet.

Previsitt på sengepost gjennomføres hver dag under supervisjon av overlege og man går visitt sammen til utvalgte pasienter. Overlege er tilgjengelig for supervisjon når LIS har poliklinikk og det er satt av god tid til hver pasient slik at man kan rådspørre ved behov. På dialyseavdeling er det overlege tilgjengelig for supervisjon.

Den daglige supervisjonen gis av de leger LIS jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. 


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

medisinsk klinikk vil du få tildelt veileder snarlig etter tilsetting. Veiledning gjennomføres hver fjerde tirsdag kl. 08.00-08.30. LIS 3 tildeles veileder som er spesialist i nyresykdommer.

Avdelingsoverlege møter kandidat og veileder 2 ganger i året.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

LIS legger inn læringsaktiviteter fortløpende inn kompetansemodulen, som sendes til veileder for godkjenning. 
 
Det er avdelingsoverlege som er leder og som har det overordnede ansvaret for at læringsmålene vurderes og godkjennes. I de fagområder hvor leder er spesialist i et annet fagområdet, delegeres denne myndigheten til fagansvarlig overlege. Det blir gjort en helhetlig vurdering av progresjon hos LIS og oppnådde læringsmål gjennom et evalueringskollegium. 
 
For de indremedisinske fagene gjennomføres det evalueringskollegium to ganger per år.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Camilla Madsen, camilla.madsen@nordlandssykehuset.no

Møt våre ansatte

  Sist oppdatert 07.02.2024