Infeksjonssykdommer

Infeksjonsseksjonen i Bodø består av sengepost, poliklinikk og dagbehandling. Infeksjonsseksjonen har sentralsykehusfunksjon for alle sykehusene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Dette innebærer både tilsynsfunksjon internt ved Nordlandssykehuset i Bodø, samt rådgivingsfunksjon pr. telefon på ukedager til andre sykehus og fastleger i Nordland fylke. Seksjonen har fylkesfunksjon for utredning og behandling av bl.a. hiv, kronisk hepatitt B, kronisk hepatitt C og tropesykdommer.

  
Mann og dame ser på skjerm og prater


Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 


Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medisinsk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl 2100 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.

Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinikk Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. Medisinsk avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl 21. LIS 2 3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl 1600, er deretter hjemmevakt.

Medisinsk klinikk Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Lofoten. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner. LIS 2 og 3 går i mellomvaksjikt og har tilstedevakt til kl22 på hverdag og kl 21 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl 2100 og går da over på hjemmevakt.

Avdelingen

Infeksjonsseksjonen er organisert inn i avdeling for gastro, infeksjon, geriatri og hud. Seksjonen disponerer sengepost, poliklinikk og dagpost. Seksjon for infeksjonssykdommer har for tiden tilknyttet fem spesialister i infeksjonssykdommer. Det er til enhver tid tilknyttet 2 LIS2 og 2 LIS1 til seksjonen.

Infeksjonsseksjonen har gammel sentralsykehusfunksjon for alle sykehusene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, som tilsvarer et befolkningsgrunnlag på ca. 215 000. Dette innebærer både tilsynsfunksjon internt ved Nordlandssykehuset i Bodø, samt rådgivingsfunksjon pr. telefon på ukedager til andre sykehus og fastleger i Nordland fylke. Seksjonen har fylkesfunksjon for utredning og behandling av bl.a. hiv, kronisk hepatitt B, kronisk hepatitt C og tropesykdommer.

Tuberkulose har fram til nå i hovedsak vært håndtert av lungeavdelingen, men infeksjonsseksjonen har sporadisk håndtert ekstrapulmonal tuberkulose i samarbeid med lungeavdelingens leger. Volumet av tuberkulose har vært begrenset, så det har ikke vært behov for å ta større del av ansvaret for dette. Bemanningen i infeksjonsseksjonen har vært under oppbygging over mange år, og vi vil etter hvert være i stand til å ta større del av ansvaret for tuberkulose i Nordlandssykehuset. Inntil videre kan våre utdanningskandidater få erfaring med utredning og behandling av tuberkulose i samarbeid med lungeavdelingen.

I den daglige organiseringen av arbeidet i seksjonen legges det vekt på at det skal være kontinuitet ved de ulike arbeidsstasjonene. Det tilstrebes derfor faste overlegeressurser tilknyttet sengepost, tilsyn og intensiv. Det er for tiden visitt på medisinsk overvåkning på alle hverdager og felles medisinsk/kirurgisk intensivenhet 3 dager i uken.
Infeksjonsseksjonens deler sengepost med lunge og hematologi. Av innlagte pasienter vil det i tillegg til fagspesifikke pasienter være en andel av pasienter med mer generelle indremedisinske problemstillinger.

Seksjonen driver infeksjonsmedisinsk virksomhet innenfor alle aspekter av faget. Eksempler på tilstander der infeksjonsseksjonen utfører diagnostikk og behandling:

 • Sepsis
 • Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner
 • Osteomyelitt, inkludert spondylodiskitt
 • Endokarditt
 • Feber av ukjent årsak
 • Meningitt
 • Hiv-infeksjon
 • Virale hepatitter
 • Importfeber
 • Andre tropiske infeksjoner
 • Parasittinfeksjoner
 • Systemiske soppinfeksjoner
 • Syfilis og andre seksuelt overførbare sykdommer i samarbeid med hudseksjonen
 • Utredning og behandling av immunsvikt
 • Utredning og behandling av ortopediske proteseinfeksjoner og andre fremmedlegemeinfeksjoner i samarbeid med ortopedisk avd.
 • Infeksjoner med intensiv og medisinsk overvåkning


Forebyggende behandling:

 • Utredning og behandling av primær og sekundær immunsvikt
 • Behandling med iv immunoglobulin ved dagpost
 • Oppfølging av pasienter med subcutan immunoglobulin behandling ambulant
 • Vaksinasjoner
 • Profylaktisk medikamentell behandling av pasienter med immunsvikt


Poliklinikk

Infeksjonsseksjonen utfører diagnostikk og behandling av hele spekteret av infeksjonssykdommer som er nevnt i oversikten ovenfor, men tuberkulose ivaretas i hovedsak av lungeavdelingen. Vi tar bare unntaksvis ansvar for behandling av tuberkulose i samarbeid med lungeavdelingen. HIV pasienter med aktiv tuberkulose blir håndtert ved infeksjonsavdelingen ved UNN. Våre utdanningskandidater får god kjennskap til utredning og behandling av tuberkulose i den delen av utdanningen som utføres ved universitetssykehus.

Dagpost

Infeksjonsseksjonen har behandlingsansvar for pasienter som får intravenøs immunoglobulin behandling ved dagpost, og pasienter som trenger opplæring og følges opp ambulant med subcutan immunoglobulin behandling.

Sengepost

Infeksjonsseksjonen disponerer 12 senger på en større sengepost som deles med  fagområdene Nyre- og fordøyeslesykdommer. I tillegg vil det være pasienter med generelle indremedisinske problemstilligner inneliggende på sengeposten.

Læringsarena for de felles indremedisinske læringsmålene for LIS 2 kan gjennomføres ved alle våre lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Ved lokasjonen vår i Bodø vil LIS 2 ha rotasjoner på 6 måneders varighet ved ulike indremedisinske fagområder. På grunn av rotasjoner til de ulike fagområdene vil LIS 2 erfaringsvis ha en varighet på minimum 36 måneder, hvorav at det forventes at 24 av disse er tilknyttet vakttjeneste.

For Lofoten og Vesterålen vil LIS 2 tiden i sin helhet kunne gjennomføres ved medisinsk avdeling ved sykehuset.

Fordypningsdager legges inn i arbeidsplanen til LIS. Det er også satt av tid i arbeidsplanen for at LIS skal kunne delta på interne kurs og simuleringsøvelser
For LIS 2 i rotasjon vil arbeidet fordele seg imellom sengepost, vakt og poliklinikk.
Som LIS 3 i infeksjonssykdommer vil tjenesten være tilknyttet seksjon for infeksjonssykdommer. Læringsarena for spesialisering i infeksjonssykdommer er i Bodø. 1 ½ år av utdanningen gjennomføres her, og 1 ½ år gjennomføres ved universitetssykehus. Nordlandssykehuset har fagavtaler med Universitetssykehuset Nor-Norge, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus.

LIS 3 vil i sin tjeneste arbeide ved sengepost, poliklinikk og delta i oppfølgingen av pasienter ved dagposten. Infeksjonsseksjonen driver en omfattende tilsyns- og rådgivingstjeneste for alle sykehus i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og LIS 3 vil som del av tjenesten både få ansvar for tilsyn og rådgiving under tett supervisjon av spesialist.


Ved oppstart er det oppmøte på kontoret til rådgiverne i medisinsk klinikk, K3. Rådgiverne vil ta godt imot LIS og hjelpe med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise den nytilsatte rundt og introdusere ansatt til aktuell seksjon og kollegaer. Nye LIS vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte. De to første ukene er satt av til opplæring, som består av tre følgevakter, tre dager på medisinsk overvåkning, samt opplæringsdager ved observasjonsposten og egen sengepost.

Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.
I løpet av det første halvåret som LIS vil alle får tre kveldsseminarer som vil inneholde følgende tema:

Dag 1

 • Vanlige vakttemaer 2 timer
  • Plassprioriteringer
  • Hvem skal til OVA
  • NEWS
  • Logistikk 
  • Tvang
  • Sedasjon/akutt delir/rus

Dag 2

 • Mottaksteam - teamlederrollen (1,5 time)
 • BiPAP og OVA intensivmedisin (1,5 time)


Dag 3

 • Ultralyd intro - 2 time
 • Pacing og prehospitale EKG 1 timeSykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her


Det er internundervsning for de indremedisinske fagene i tilknytting til felles morgenmøte alle ukedager foruten tirsdager. Undervisningen har en varighet på 30 minutter. Ansvar for undervisning på morgenmøtene fordeles mellom de ulike fagområdene. Hver tirsdag er internundervisningen ved de ulike fagseksjonene.
Ved infeksjonsseksjonen er det internundervisning sammen med legene ved mikrobiologisk avdeling hver tirsdag av 45 minutters varighet. Leger i spesialisering deltar i undervisningen. I seksjonens arbeidsplaner og i tjenesteplan er det satt av tid til forberedelse av undervisning. Det forutsettes at LIS 2/3 legene også bidrar i internundervisningen med egne innlegg. Fagfeltene til infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi overlapper svært mye, så denne felles internundervisningen med påfølgende diskusjoner gir et økt læringsutbytte for alle som deltar.

Infeksjonsseksjonens leger inviteres også med på 45 minutters internundervisning som mikrobiologisk avd. har sammen med UNN hver onsdag. Torsdager har infeksjonsseksjonen 60 min. felles lunsjmøte med legene ved mikrobiologisk avd. Her diskuteres spesielle og kompliserte problemstillinger legene har støtt på i løpet av uken og det er anledning til å oppdatere hverandre på nyheter innen våre fagfelt. Hver måned arrangeres det nettundervisning i infeksjonssykdommer i regi av Norsk forening for infeksjonsmedisin i det samme tidsrommet på torsdager. Oppgaven å undervise går på rundgang mellom alle infeksjonsavdelinger i Norge. Fredag har vi felles lunsj i kantina med mikrobiologene, og har deretter en felles demonstrasjon av utvalgte dyrkninger/ prøver ved mikrobiologisk lab. Samarbeidet med mikrobiologisk avdeling er svært godt, og vi kommuniserer ofte med legene ved mikrobiologisk lab. i løpet av uken.
Det legges til rette for at LIS 2/3 får delta på 2-3 obligatoriske kurs per år.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).


I medisinsk klinikk er det fast månedlig simulering for LIS 2/3 i:

 • Mottaksteam
 • Akutt tilstander
 • TeamlederfunksjonNordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av ph.d-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019


I Medisinsk klinikk er det per oktober 2022 23 stk. med doktorgraderog 8 stk. som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6.års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø, som er her gjennom «Bodøpakken». 

En av spesialistene i infeksjonsmedisin er ansatt i en 10 % stilling som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø og underviser i infeksjonssykdommer for 5. og 6. års medisinstudenter. Infeksjonsavdelingen har et nært samarbeid med de andre indremedisinske fagområdene med forskningskompetanse. Nordlandssykehuset har en plan for læringsmål 13 i FKM.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet
Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Aktivitetene er for oversiktens skyld samlet i et eget årshjul, og i et infoskriv om gruppeveiledning med mer detaljert informasjon​​

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.


Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Ved infeksjonsseksjonen tilstrebes det god daglig supervisjon, og at det skapes rom for faglige diskusjoner når det er behov for det i hverdagen. Alle leger som er på arbeid ved seksjonen møtes daglig på ukedagene i ca. 30 minutter til en kort gjennomgang av de innlagte pasientene og diskusjon av utfordrende kliniske problemstillinger som seksjonen deltar i behandlingen av. Dette er pasienter som er innlagt ved infeksjonsseksjonen, eler i andre avdelinger som på intensivavd, medisinsk overvåkning, hjerteavd., hematologisk avd. osv.

Previsitt på sengepost gjennomføres hver dag under supervisjon av overlege og man går visitt sammen til utvalgte pasienter. Overlege er alltid tilgjengelig for supervisjon når LIS har poliklinikk og det er satt av god tid til hver pasient slik at man kan rådspørre ved behov.

Den daglige supervisjonen gis av de leger LIS jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.


I medisinsk klinikk vil du få tildelt veileder snarlig etter tilsetting. Veiledning gjennomføres hver fjerde tirsdag kl 0800-0830. Som LIS 3 vil du få tildelt veileder som er spesialist i infeksjonssykdommer. Avdelingsoverlege møter kandidat og veileder 2 ganger i året.


Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

LIS legger inn læringsaktiviteter fortløpende inn kompetansemodulen, som sendes til veileder for godkjenning.

Det avdelingsoverlege som er leder og som har det overordnede ansvaret for at læringsmålene vurderes og godkjennes. I de fagområder hvor leder er spesialist i et annet fagområdet, delegeres denne myndigheten til fagansvarlig overlege. Det blir gjort en helhetlig vurdering av din progresjon og oppnådde læringsmål gjennom et evalueringskollegium.

For de indremedisinske fagene gjennomføres det evalueringskollegium fire ganger per år.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Les mer om individuell plan

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Hans Erling Simonsen, hans.erling.simonsen@nordlandssykehuset.noMøt våre ansatte

  Sist oppdatert 04.11.2022