Revmatologi

Revmatologi er et spennende fagfelt som er i stadig endring og utvikling. Leger i utdanningsstilling ved Revmatologisk avdeling i Nordlandssykehuset får en god faglig utdanning og bred erfaring med revmatologiske problemstillinger i et stimulerende og godt arbeidsmiljø.

  
Fysioterapeut trener med pasient foran speil


Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket.

Medisinsk klinikk i Vesterålen har sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk.

I Lofoten har medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet som inkluderer fire er øremerkede slagenheten og en psykiatrisk kriseseng. I tillegg har Lofoten 9 dialyseplasser. Medisinsk klinikk Lofoten har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov.

Klinikken har utstrakt dag- og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 86500 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til fra Bodø lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Revmatologisk avdeling består av en poliklinikk og dagpost. Dessuten har vi 1-2 senger lokalisert sammen med nevrologisk sengepost. I tillegg har vi utredningspasienter innlagt på pasienthotell.

På poliklinikk og dagpost jobber 5 sykepleiere. Vi er 6 spesialister i revmatologi og har 2 LIS stillinger.

Vi har 7-delt vaktordnining med hjemmevakt kveldstid og natt. På helg tilstedevakt 2 timer (10.00-12.00) lørdag og 1 time (11.00-12.00) søndager.

Vi behandler alle revmatologiske diagnoser, dvs artritter, kollagenoser og vaskulittsykdommer. I tillegg også septisk/bakteriell artritt som vi har vaktansvar for. Vi bruker mye ultralyd i diagnostikk og oppfølgning av pasienter. I tillegg har vi polarisasjonsmikroskop for undersøkelse av leddvæske og vi har også kapilæroskop for undersøkelse av kapilærer i neglsengen.

LIS legene roterer mellom poliklinisk virksomhet og tjeneste på dagpost/sengepost. På dagposten gjøres mye av infusjonsbehandlingen.

Avdelingen holder også lærings og mestringskurs for pasienter. Vi har også et strukturert opplegg for ungdom med revmatisk lidelse, ved overgang fra barneavdelingen og opp til 25-års alder.

Vi har også jevnlig møte med tverrfaglig team. Vi har ett meget godt samarbeid med de andre revmatologiske enheter i Helse Nord, ved blant annet oppføging av enkelt pasienter og felles ukentlig internundervisning via telemedisin. Vi registrer pasienter i nasjonale registre.

LIS 3 Revmatologi ved revmatologisk avdeling Nordlandssykehuset Bodø:
2 års tjenestegjøring ved revmatologisk avdeling NLSH, der tjenesten skjer under supervisjon av spesialist. Man har selvstendig poliklinikk og får erfaring med alle de revmatologiske diagnoser. I tillegg får man erfaring med alvorlig syke pasienter på avdelingen.

Man får opptrening i bruk av ultralyd og bruk av kapilæroscop og polarisasjonsmikroskop.

LIS legen starter deltagelse i vaktordningen etter individuell vurdering/ut fra tidligere erfaring som lege. Som oftest skjer dette innen en måned etter ansettelsen. For å bli revmatolog trenges det to  års tjenestegjøring på indremedisinsk avdeling med rotasjon mellom ulike subspesialiteter. For å bli spesialist i revmatologi ved Nordlandsykehuset i Bodø må LIS gjøre 1 års tjeneste ved revmatologisk avdeling på universitetsklinikk. Nordlandssykehuset har fagavtale med Universitetssykehuset Nord-Norge for spesialiseringsperiode for revmatologi.

Ved oppstart møter du opp på revmatologisk poliklinikk på K4. Der møter du avdelingsoverlegen som viser deg rundt, hjelper til med praktiske ting som for eksempel ID kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem, telefoni og hvordan du kan finne frem til prosedyrer og aktuelle kurs. Du vil få tildelt kontorplass og bli presentert for alle som jobber ved avdelingen.

Den første uken følger du den LIS som er på plass for å lære daglige rutiner. Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Vi har ukentlig internundervisning som består av telemedisin regional undervisning; pr tiden mellom kl 0800-08.45 mandager. Torsdager 08.00-08. 45 har vi tidsskriftsreferat sammen med revmatologene ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Lis legen må påregne deltakelse og bidra med egne innlegg.

Vi har kollegiebasert praktisk trening i bruk av ultralyd. LIS legene deltar også i Nordlandsykehusets felles internundervisning, pr tiden annenhver fredag 08.00-08.45.
Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltakelse på obligatoriske kurs, og som hovedregel gis det permisjon til 1 uke vår og 1 uke høst.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Når det gjelder den øvrige opplæringen i prosedyrer vil ferdighetstrening utøves som en del av daglig supervisjon og foregå på poliklinikk og sengepost.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

I Medisinsk klinikk er det per mars 202115 stykker med doktorgrader og 11 stykker som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Det foregår pr. desember 2020 ingen egen forskning ved avdelingen og det er ingen med Phd tilsatt ved avdelingen. Men vi har gjennom flere år deltatt i nasjonale forskningsprosjekt gjennom å inkludere pasienter. Dessuten har vi gjennom årene deltatt i legemiddelutprøvinger.

Avdelingen driver kontinuerlig forbedringsarbeid og LIS legen oppfordres til å delta i dette arbeidet.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, vakt, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. Organisert supervisjon gjennomføres ved at man observeres ved aktiviteten og etter utført aktivitet vurderes LIS mht. hvordan aktiviteten ble utført. Dette kan både brukes i praktiske kliniske situasjoner på visitt, poliklinikk eller i sengeposten. LIS må selv etterspørre behov og ønske om supervisjon da spesialist ikke har forutsetning for å vite hva den enkelte LIS har behov for å lære konkret. Supervisjon i ferdigheter og ulike prosedyrer vil også foregå organisert i en plan der det er behov for det.

Avdelingen har alltid en spesialist som har avsatt tid til supervisjon.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Revmatologisk avdeling har 6 overleger/ spesialister formell veiledningskompetanse. En gang i måneden er det satt av tid til individuell veiledningsavtale. Fire timer hver uke er det satt av tid til fordypning.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her


Ved revmatologisk avdeling følges råd angående evalueringskollokvium som er utgitt av Helsedirektoratet


Både veiledningstimer og vurderingskollokviene er obligatorisk.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med avdelingsoverlege Göran Karlsson, goeran.karlsson@nordlandssykehuset.no


Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 06.05.2021