Psykiatri

Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset er godkjent for hele utdanningsløpet for spesialiteten innen voksenpsykiatri. LIS roterer på de ulike avdelingene og enhetene. Det er laget en egen retningslinje for tilsetting og rotering av LIS og et utdanningsutvalg som koordinerer rotasjon mellom avdelingene/ enhetene. Klinikken består av flere 6 avdelinger: 3 sykehusavdelinger: Akuttpsykiatrisk avdeling, Spesialpsykiatrisk avdeling og Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet. Sykehusavdelingene er fylkesdekkende og noen enheter har også regionale behandlingstjenester. Det er to DPSer: Salten DPS og DPS Lofoten og Vesterålen. Klinikken har et bestemt antall LIS på klinikknivå og tilsettes der, med rotasjon på avdelingsnivå. Ved oppstart lages en utdanningsplan med rotasjon for hver LIS.

​ 

Voksen mann hos psykolog

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

De to DPS-ene er bygd opp med poliklinikker, team og allmennpsykiatriske døgnplasser. Poliklinikk og team tar imot henvisninger fra fastleger på pasienter i DPSet sitt opptaksområde, Salten, Lofoten og Vesterålen. Noen av pasientene henvises direkte til døgnbehandling. DPS-ene har også ø-hjelpstelefon.

Akuttpsykiatrisk avdeling har øyeblikkelig-hjelp-ansvaret, og består av tre sektor- inndelte døgnenheter; akuttenhet nord, Akuttenhet sør og Akutttenhet salten.
Spesialpsykiatrisk avdeling har Sikkerhetsenhet med fylkesdekkende og regionale senger. Regional enhet for psykose som er utrednings- og behandlingstjeneste for pasienter i Nordland, Troms og Finnmark. Alderspsykiatrisk enhet for Nordland. Psykiatrisk innsatsteam som er et regionalt ambulerende team for veiledning og behandling av pasienter med psykisk utviklingshemming og alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har også to sengeplasser for denne pasientgruppen i tilknytning til sikkerhetsenheten. Regionalt senter for spiseforstyrrelser voksne, med døgnplasser og poliklinikk, inkludert kompetansetjeneste for Helse Nord. I tillegg er kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse tilknyttet avdelingen.

Avdeling for rus-psykiatri og avhengighetsmedisin har Rus og psykiatridøgnenhet, Kortidsenhet rus (TSB) og rusteam inkludert LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
Alle LIS og overleger ved avdelingene i Bodø går i for- og bakvakt i klinikkens vaktordning

Døgn

Her får LIS erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser. Lis får erfaring med differensialdiagnostikk, terapeutiske intervensjoner, og medikamentell vurdering og behandling, samt vurderinger ifht selvmordsrisiko og farevurderinger samt Lov om psykisk helsevern. LIS får god erfaring med tverrfaglig samarbeid og miljøterapi. Ved de elektive døgnpostene får LIS mer erfaring i kliniske intervju og utredningsverktøy, spesialiserte behandlingsmetoder innen alvorlige psykiske lidelser og rus- og avhengighet, samt andre behandlingsformer som for eksempel ECT.

Døgnbehandling i akuttpsykiatrisk avdeling gir volumkompetanse på vurdering av selvmordsrisiko/voldsrisiko, rusmiddelbruk og hvilke rammer som må settes for å gi god behandling i den akutte fasen, bruk av medikamenter og tiltak etter Lov om psykisk helsevern. Samt forståelse for ulike kulturers uttrykk i en krisesituasjon.

Poliklinikk

Ved de ulike poliklinikkene vil LIS få bred erfaring med ulike pasientgrupper og utredning og behandling av disse. LIS vil lære bruk av klinisk intervju og utredningsverktøy, differentialdiagnostikk, ulike terapiformer og medikamentell behandling. I tillegg vil LIS få kjennskap og erfaring med vurdering av selvmords- og farerisiko samt lære anvendelse av Lov om psykisk helsevern. Siden poliklinikkene i stor grad jobber med ulike eksterne instanser (fastleger, NAV, kommunehelsetjeneste bl.a.) og andre avdelinger innenfor sykehuset vil LIS få erfaring med tverrfaglig samarbeid. På poliklinikkene vil LIS få erfaring med terapi av pasienter med fremmedkulturell bakgrunn.

Psykoterapiveiledning

Psykoterapiveiledning starter opp etter omtrent 6 mndrs tjeneste som LIS, og klinikken er godkjent for de obligatoriske; grunnleggende, kognitiv terapi og psykodynamisk terapi. I tillegg tilbys gruppeterapi. Psykoterapiveiledning gis ut over minstekrav.

Vaktarbeid

Alle LIS med hovedarbeidssted i Bodø er med i vaktturnus under hele spesialiseringen. Det er minimum ett års tjeneste ved Akuttpsykiatrisk avdeling og voksenpsykiatrisk poliklinikk og 9 mnd ved Regional enhet for psykoser. Det er tilstedevakt for LIS, mens bakvakter i hovedsak har hjemmevakt med utrykning, med noe tilstedevakt helg/helligdag.

Rotasjonsplan LIS

Det er laget en retningslinje for tilsetting og rotasjon av LIS. Et utdanningsutvalg sammensatt av overleger, psykoterapiveileder, LIS, klinikkrådgiver/ klinikkleder møtes 4 ganger per år for å vurdere rotasjonssituasjonen. Rotasjonsplanen godkjennes deretter i klinikkens ledermøte med aktuelle avdelingsledere.

Etter de nye spesialistreglene er det ikke lengre tids -eller stedskrav til tjenesten foruten om forskriftens krav til minstetid som for lis 2/3 er 5 år.  For bedre forutsigbarhet har vi likevel valgt en veiledende rotasjonsplan. Denne evalueres og redigeres i hvert evalueringskollegium og utdanningsutvalg som gjennomføres hver 6. måned hvor valg av tjenestested og tilhørende tjenestetid tilpasses individuelt utfra kandidatens ønske-, kompetanse -og læringsbehov, samt til slutt utfra klinikkens driftshensyn.

I rotasjons​​planen inngår:

  • 12 måneders tjeneste ved Akuttpsykiatrisk enhet
  • 12 måneders tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk
  • 9 måneders tjeneste ved psykose/ rehabiliterings enhet (evt for tjeneste ved DPS Lofoten og  Vesterålen 6 måneders tjeneste i FACT team og 3 mndrs tjeneste ved psykoseenhet i Bodø, til sammen 9 måneder)

Øvrige tjenestesteder med fordypning/ valgfri tjeneste for oppfyllelse av læringsmål/ aktiviteter:

Alderspsykiatrisk døgnenhet, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Sikkerhetsenhet, Regional enhet for psykoser, Psykoseteam, Allmennpsykiatriske døgnenheter (Enhet B, D og døgn Vesterålen), Rus og psykiatri døgnenhet, Kortidsenhet rus, Ruspoliklinikk samt allmennpsykiatriske poliklinikker alle lokasjoner. For DPS Lofoten og Vesterålen også FACT team og Ambulant akutteam.

Vakttjeneste inngår i all tjeneste unntatt ved tjenestested  lokasjon allmennpsykiatrisk poliklinikk Fauske og DPS Lofoten/ Vesterålen.

I psykisk helse- og rusklinikken tilsettes LIS på klinikknivå og roterer i aktuelle avdelinger. De tilsettes til ulike tidspunkt ved ledighet og følger klinikkens introduksjonsprogram/rutiner for LIS i klinikken.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning ved vår avdeling

Internundervisning foregår hver tirsdag mellom 08.15-10 på styrerommet i hovedhuset, minimum 70 timer per år. Undervisningen er obligatorisk for alle LIS-leger. Det kreves signatur for oppmøte i egen oppmøteliste. Oppmøtelister sendes inn til leder av Utdanningsutvalget hvert år. LIS oppfordres til å ta igjen evt fravær fra undervisning med gjennomgang av aktuelle tema med sin veileder.

LIS får delta på obligatoriske kurs og valgfrie kurs for spesialiteten.

Utdanningsutvalget planlegger internundervisningen. Vi knytter undervisningen opp mot læringsmål etter ny spesialiseringsordning. Vi er opptatt av at undervisningen skal dekke aktuelle temaer til enhver tid i tillegg til en jevnlig oppdatering av temaer som for eksempel selvmordsforebygging, riktig bruk av psykofarmaka og Lov om psykisk helsevern. LIS blir ofte satt opp som ansvarlige for å holde undervisning på oppgitte tema i samarbeid med en erfaren overlege.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening i psykiatri

Psykisk helse- og rusklinikken har simuleringstrening som en del av undervisningen i bruk av NEWS, tidlig oppdagelse av forverring av somatisk tilstand, som benyttes i vakttjeneste og ved døgnenheter. Ved enkelte spesialiserte enheter, for eksempel Regional enhet for psykoser inngår simulering som en del av undervisningsopplegget for utredning av psykoselidelser. Årlig HLR-kurs samt introduksjon til TERMA/MAP (terapeutisk møte med aggresjon)

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved vår avdeling

Psykisk helse- og rusklinikken har flere spesialister og leger med ph.d.
Klinikken oppfordrer til og legger til rette for at LIS kan drive forskning i løpet av spesialistutdanningen hvis de har interesse for dette. Klinikkens forskningsmiljøer er også knyttet til Seksjon for forskning i fagavdelingen, som også driver forskningsopplæring. Se for øvrig Felles kompetansemodul med beskrivelse av læringsaktiviteter ved Nordlandssykehuset knyttet til læringsmål som omhandler forskningsforståelse, herunder kurs, e-læring og gjennomført prosjektoppgave mm.
Det er også obligatorisk med deltagelse i forbedringsutdanningen ved Seksjon for pasientsikkerhet.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

I døgnpostene kan supervisjon foregå i møte med den enkelte pasient, men også knyttet til behandlingsmøter og rapporter hvor spesialist alltid er med.
I poliklinikk kan supervisjon gis i behandlingsmøter og der LIS går inn i fellesvurdering med andre behandlere. En annen behandler kan være med å gi supervisjon når LIS har hovedansvar for konsultasjon.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning og faglig utvikling ved vår avdeling

Det er obligatorisk ukentlig veiledning med klinisk veileder. Noen Felles kompetansemål med veiledning i grupper. I tillegg har klinikken godkjente psykoterapiveiledere innen psykodynamisk, kognitiv og gruppe-terapi som dekker kravene for grunnleggende, kognitiv og valgfri psykoterapiform for LIS.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen, hedda.beate.soloy-nilsen@nordlandssykehuset.no eller tlf. 75 50 15 28 .

Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 14.09.2022