Patologi

Patologiavdelingen i Bodø har ansvar for all diagnostikk basert på undersøkelser av vev og celler, og utfører også obduksjoner inklusive rettsmedisinske obduksjoner. Avdelingen undersøker og besvarer biopsier, cytologiske prøver og obduksjoner for sykehus og primærhelsetjenesten i regionen.

​  

Person på laboratoriet

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi og obduksjoner, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, laboratorieleger, molekylærbiologer, helsesekretærer, radiografer, radiologer, patologer og rådgivere.
Diagnostisk klinikk er stor nok til å ha spesialiserte tjenester, men vi er små nok til at man som ansatt kan prøve ulike fagfelt hvis det er ønskelig. Vi legger til rette for at de av våre ansatte som ønsker det gis mulighet til å utøve eller delta i forskning innenfor sine fagfelt.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitetssystemet vårt, holde personalet faglig oppdatert og utvikle utstyrsparken med ny teknologi. Pasientene skal være trygg på at vi leverer rett tjeneste til rett tid.

Ved Nordlandssykehuset jobber vi systematisk og målrettet på tvers av klinikkene for å trene på samhandling mellom profesjonene med pasienten i fokus. Diagnostisk klinikk er en viktig brikke i dette arbeidet. Klinikken er akkreditert i henhold til NS-EN ISO15189.

Spesialiseringen i patologi har 186 nasjonale læringsmål. I tillegg kommer 24 læringsmål i Felles kompetanse modul. Alle læringsmålene kan gjennomføres ved Nordlandssykehuset.

Under skisseres en veiledende, generell plan. I praksis kan denne variere med henhold til progresjon og erfaring. LIS får erfaring og utdanning i histologi, cytologi og obduksjon fra start og deltar på alle daglige patologimøter (kl. 11:30 hver dag) for å diskutere/demonstrere interessante/vanskelige kasus.

0-6 måneder

En hel rekke ny kunnskap må innlæres de første uker i avdelingen. Hver LIS får opplysninger om smittefare på patologiavdelingen og hvordan man unngår uhell. Også evt. tiltak hvis uhell inntreffer.

Opplæring i datasystemer:

 • Sympathy er det daglige produksjonssystemet i avdelingen, og grunnfunksjonene i dette må læres den første uken i avdelingen. Ansvarlig for tilgang/passord og basal opplæring er sekretær (vha IKT)
 • Diktering
 • DIPS er det kliniske journalsystemet på NLSH
 • DocMap: Mange dokumenter i DocMap kan hjelpe med makrobeskjæring, obduksjon og mikroskopidiagnose. LIS kan bruke disse ved behov.

Opplæring i obduksjon

Obduksjonsrutinen går i rotasjon mellom LIS (inkludert i tjenesteplan som leveres til alle leger på avdelingen). Hovedansvarlig er overlege i obduksjonsrotasjon og skal være med LIS i løpet av hele obduksjon. Alternativ kan en erfaren LIS kandidat hjelpe med opplæring.

Nyansatt LIS starter i rutine med obduskjonsopplæring, fire uker. Etter å ha deltatt sammen med annen LIS på 5-10 obduksjoner bør spesialistkandidaten utføre selvstendige sykehusobduksjoner veiledet av ansvarlig overlege. Obduksjonstjenesten inkluderer både sykehusobduksjoner og rettsmedisinske obduksjoner.

Kandidaten skal i denne perioden sette seg inn i følgende:

 • Lov og forskrift om obduksjon
 • Obduksjonsteknikk inkludert likåpning og uttak av organer
 • Behandling av lik etter obduksjon
 • Taking og forsendelse av prøver ved obduksjon
 • Regler for utfylling av dødsattest
 • Rapportering av funn ved obduksjon i obduksjonsjournal
 • Demonstrasjon av obduksjonsfunnene til klinikere
 • Undersøkelser av sentralnervesystemet etter fiksering ved selekterte tilfeller

Obduksjonslitteratur: Hospital autopsy og forensic autopsy bøker (finnes på avdelingsbiblioteket).

Makrobeskjæring

Det er nødvendig for driften i avdelingen at makrorommet ryddes for prøver hver uke. LIS gjør makro etter en rotasjonsplan.

I de første ukene ser LIS på makrobeskjæring mens en overlege eller LIS med erfaring utfører den. Etter et par uker begynner LIS å skjære makro selv med supervisjon av en overlege eller erfaren LIS.

Makrobeskjæring gjøres ifølge retningslinjer (Ackerman’s Surgical pathology, vol 2 index er en referanse). En del av disse er oppsummert som norsk dokument med vedlegg og ligger i DocMap som kan åpnes på pc-skjermen i makrorommet mens LIS jobber med makro.

Beskjæring av frysesnitt foregår sammen med ansvarlig overlege, og LIS ser på frysesnittmikroskopi med den ansvarlige overlegen.

I løpet av 6-8 uker skal LIS ha oppnådd følgende:

 • Praktisk kunnskap om beskjæring av de vanligste preparater
 • Praktisk kunnskap om behandling av frysesnitt og ferskt materiale.
 • Lært beskjæringsmaler som er utarbeidet
 • Fått veiledning av overordnet lege med gjennomgang av makrobeskrivelser med fokus på effektiv makrobeskrivelse.

Hele tiden skal LIS be om hjelp fra ansvarlig overlege ved vanskelige makropreparater.

Histologi

Etter 4-6 uker starter LIS å se på enkle histologikasus. Histologiopplæringen foregår med daglig veiledning og gjennomgang av utdelte snitt sammen med spesialist. Antall biopsier starter opp med 5 per dag for nyansatt LIS de første 2-4 mnd. Deretter økes kvoten til 10 biopsier per dag som er kvoten de første 2 år av spesialiseringstiden. Ny LIS starter med biopsier av hud, ventrikkel og tarm de første to ukene. Deretter vil repertoaret suksessivt utvides med andre typer prøve inkludert resektater etter 6 måneder. Det kan brukes histologibesvarelser med frasekode som er innebygget i Sympathy. I tillegg histologibesvarelser etter prosedyrer fra UNN som er tilgjengelige.

Laboratoriemetoder

I løpet av de første 6 mnd skal LIS være 1 uke på histopatologiske metoder/spesialanalyser for å få en grunnleggende innføring i fremføringsmetodikken, frysesnitt, spesialfarging og immunohistokjemi (bakgrunn for metoden og gjennomføring av oppsett).

Cytologi

LIS får se alle cytologi-kasus som demonstreres i løpet av det daglige 11:30-møtet, møter med de kliniske avdelinger (MDT-møter, samt egne møter på patologiavdelingen for med ØNH-leger, gynekologer, lungeleger og hematologer), blir med overlege til EBUS etter rotasjon og deltar på alle cytologiundervisningene både for leger og screenere.

6 til 24 måneder

LIS følger den oppsatte plan for rullering på spesialemner. Følger obligatorisk internundervisning, det er spesielt viktig med oppmøte og forberedelse til internundervisning. Obduksjon foregår selvstendig med veiledning av overlege. Makrobeskjæring foregår selvstendig med veiledning ved behov. Makrobeskjæring av frysesnitt kan begynne å gjennomføres selvstendig. Histologikvoten bør ligge på 10 biopsier pr dag. LIS bør ha lest den spesielle patologi i en generell patologibok, eks Ackermann.

Cytologi fortsetter samme som under 0-6 måneder.

24 måneder +

Histologikvoten øker til 15 biopsier. Kandidaten jobber selvstendig med de fleste problemstillinger. I alle faser må biopsikvoter vurderes individuelt i samråd med veileder, og angitte kvoter er veiledende.

Cytologi

Fra cirka det fjerde året (eller tidligere), har LIS som hovedoppgave å delta i cytologidiagnostikk i minimum seks-ni måneder, hvor de kun jobber med cytologi. Denne perioden planlegges vanligvis i tredje eller fjerde år av utdanning og før deltakelse i det obligatoriske kurset (med eksamen) i cytologi.

I denne perioden roterer LIS først to uker på cytologilab for å lære om teknikker som brukes for forberedelse av materiale til mikroskopering. Etter det og under veiledning av erfarne leger eller bioingeniør-screenere lærer de screeningsmetodikk, samt basale parametre for vurdering av cytologiske lesjoner. Etter dette deltar de i cytologidiagnostikk under veiledning av ansvarlig overlege. I denne perioden screener de cytologi-kasus selv og lærer å hjelpe med pre-screening av cervixcytologi.

​Oppsummering av utdanning av LIS ved Nordlandssykehuset, patologiavd. ​ ​
ÅRMakroskopiObduksjonHistologiCytologi​Andre
​1​++​+​+​+

​(A) Daglig diagnosemøte

(B) Møte kliniske avdelinger​

​2​++​+​++​+​(C) Intern teoretisk undervisning
​3​+​+​++​+​(D) Kurs
​4​+/-​+​+/-​++Samme (A-D) + obligatorisk cytologikurs
​5+/-​​+​++​++​Konstituering

Ved oppstart er det oppmøte på Patologiavdelingen, 4. etg. O-fløyen. Avdelingsoverlege eller annen overlege/erfarne LIS vil ta imot LIS og hjelpe til med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, kontor, datatilganger og tilgang til elektroniske journalsystemet (Sympathy, DIPS). LIS vil deretter bli presentert for øvrige kolleger på avdelingen, og få tildelt en veileder. I første møte med veileder gjennomgås individuell utdanningsplan.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning og kurs ved Patologi

Undervisningsplanen på patologi for intern teoretisk undervisning lages av avdelingsoverlege, hvor både LIS og overleger bidrar med teoretisk undervisning. Undervisningen er på 2 x 45 minutter og er lagt til mandager og onsdager.
I løpet av hele utdanningen vil LIS delta i det daglige diagnosemøtet (kl 11.30), MDT-møter, møte med kliniske avdelinger, cytologiundervisning og immunohistokjemi-undervisning. Det er to dager for legeundervisning i løpet av en uke (mandag og onsdag) på patologi avdelingen som er systematisk og dekker alle organer, samt kvalitetsrelaterte dokumenter for patologi avdelingen og Diagnostisk klinikk.

Undervisningsplan deles av avdelingsoverlege og alle leger rotere med presentasjon. I tillegg deltar leger på felles undervisning med cytologi screenere og med bioingeniører i histologi-lab om relevante lab-metoder og immunohistokjemi/molekylær patologi.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening ved Patologi

Patologifagområdet deltar på mange eksterne (simulerings) program fra ulike europeiske aktører som f.eks NEQAS, NordicQc og program som distribueres via NOKLUS. Slike kvalitetssikringsprogrammer er viktig for akkreditering, utdanning og pasientsikkerhet. Vi får tilsendt prøver som simulerer ulike problemstillinger i ulike patologifelt og sender vår vurdering. Tilbakemeldingen fra disse programmene brukes til forbedring, faglig diskusjoner og opplæring etterpå. Disse vurderes av både bioingeniører og lege, og diskuteres på felles arena/undervisning. Ferdighetstreningen på patologi forgår når de enkelte LIS opplæres i praktiske ferdigheter i patologi faget av en godkjent spesialist. Dette gjelder for eksempel opplæring i bruk av mikroskop, og tolkning av ulike type preparater.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved Patologi

Avdelingen har til sammen 3 leger i heltidsstillinger med ph.d-kompetanse. Det er en målsetting for avdelingen at alle spesialistkandidatene skal introduseres for forskning. Overleger som gjør forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter i overlegepermisjon tilbyr LIS å delta i disse. Alle LIS deltar også jevnlig i avdelingens ukentlige internundervisningsprogram sammen med alle overlegene. Dette er i form av tidsskriftundervisning, med formål å trene på kritisk lesing av artikler.

Vi legger til rette for at spesialistkandidaten i løpet av utdanningsperioden deltar i minst ett prosjekt med mulighet for presentasjon/kasuistikk eller eventuelt publikasjon av artikkel. I tillegg skal spesialistkandidaten delta i minst ett kvalitetssikringsprosjekt i avdelingen eller i verifisering/validering av en ny diagnostisk metode. 

Diagnostisk klinikk har flere ansatte med delvis lektorstillinger knyttet til medisinerutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UNN), hvorav én av dem er patolog. Patologiavdelingen deltar i felles forskningsprosjekter om mammakreft, lungekreft og prostatakreft med UNN, hvor det er laget database for Nord-Norge. Det er ønskelig med økt forskningsaktivitet og at LIS i Bodø deltar i prosjekter knyttet til dette materialet​.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

Den daglige supervisjonen gis av de som LIS jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med samarbeid med overlege når det gjelder diagnostikk både av makroskopiske og mikroskopiske undersøkelse av preparater, samt supervisjon ved obduksjon. Behov og grad av supervisjon varierer noen fra LIS til LIS, og hvor langt i utdanningsløpet LIS er kommet. I tillegg deltar LIS på det daglige diagnosemøtet (kl. 11.30) hvor vanskelig eller interessante kasus blir demonstrert og diskutert.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning og faglig utvikling ved vår avdeling

Ved patologiavdelingen får LIS tildelt en veileder ved oppstart. Veileder og LIS har veiledningssamtaler 1 gang pr måned, hvor gjennomførte læringsmål gjennomgås og plan for videre progresjon og fremdrift i utdanningen diskuteres.

Hver LIS har 4 timer fordypning per uke (inkludert i tjenesteplanen som leveres til alle leger på avdelingen). LIS planlegger bruk av fordypningstid i samarbeid med veilederen sin.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.


Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med avdelingsleder/avdelingsoverlege Khalid Al-Shibli på e-post: khalid.al-shibli@nordlandssykehuset.no

Møt våre ansatte

  Sist oppdatert 03.10.2022