Onkologi

Avdeling for kreft og lindrende behandling er administrativt underlagt Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Vi gir medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og symptomlindrende omsorg til kreftpasienter i hele Nordland. Avdelingen består av 5 enheter; Enhet for blodsykdommer og kreft, Enhet for stråleterapi, Palliativt team, Leger kreft og Vardesenteret.

 

En gruppe mennesker i hvite labfrakker

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket.

Medisinsk klinikk i Vesterålen har sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk.

I Lofoten har medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet som inkluderer fire er øremerkede slagenheten og en psykiatrisk kriseseng. I tillegg har Lofoten 9 dialyseplasser. Medisinsk klinikk Lofoten har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov.

Klinikken har utstrakt dag -og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 86500 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til fra Bodø lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Avdeling for kreft og lindrende behandling

Avd. for kreft og lindrende behandling skal i samarbeid med Kreftavdelingen ved UNN ivareta ikke-kirurgisk kreftbehandling og gi omsorg for kreftpasienter i hele Nordland fylke (unntatt Narvik området). Dette skjer gjennom egen virksomhet og i samhandling med de øvrige helseforetak og andre avdelinger internt på sykehuset. Diagnostikk, behandling og pleie skal bygge på oppdaterte og vitenskapelige underbygde prinsipper og nasjonale retningslinjer.

Leger kreft

Avdelingen har totalt 11 leger; 7 overleger som er spesialister innen onkologi og 3 LIS 3 stillinger. Overlege ved palliativt team er spesialist i allmennmedisin. I tillegg er avdelingsleder spesialist innen onkologi. Alle overlegene har generell onkologisk kompetanse i tillegg til fordypning innen et eller flere fagområdet.

Enhet for blodsykdommer og kreft

Kreft- og hematologisk poliklinikken er samlokalisert i Enhet for blodsykdommer og kreft på H4. Enheten har totalt ca. 15 behandlingsplasser og 5 polikliniske kontorer. Enheten har 8,6 kreftsykepleier stillinger. Kjernevirksomhet til avdelingen er poliklinikk og dagbehandling med ca 5000 polikliniske konsultasjoner og 3200 kurer gitt i løpet av et år. All kjemoterapi til voksne gis ved enheten. Utover dette har kreftavdelingen en omfattende tilsyns funksjon overfor kreftpasienter som er innlagt i sykehuset. Majoriteten av de onkologiske pasientene tilhører de store tumorgruppene: bryst-, lunge-, tykk-, endetarm- og prostatakreft, men de fleste diagnoser er representert: øvrige gastrointestinal kreft, ØNH, maligne melanomer, primære hjernekreft og kreft med ukjent origo. De fleste pasientene har avansert, ikke-kurabel kreftsykdom, men vi har også all adjuvant og neoadjuvant kjemoterapi ved brystkreft, tykk- endetarmskreft, kreft i magesekken og bukspyttkjertelen.

Enhet for stråleterapi

Enhet for stråleterapi har drift hverdager på dagtid. Enheten har 2 strålemaskiner, og har i løpet av et år i overkant av 5000 fremmøter. I tillegg til palliativ strålebehandling gis det kurativ strålebehandling for brystkreft. Enheten har et nært samarbeid med stråleenheten ved kreftavdelingen UNN. Enheten har 8 stråleterapeuter, 2 radiograf, 3 fysikere, 1 kreftsykepleier, 2 helsesekretærer, 1,5 ingeniør. Pasientene som er til strålebehandling er enten poliklinisk (bor hjemme eller på pasienthotellet), innlagt i stråleseng (2 egne strålesenger lokalisert på indremedisinsk sengepost) eller innlagt på annen sengepost ved Nordlandssykehuset Bodø.

Palliativt team

Palliativt tema er en egen enhet i avdelingen. De yter palliativ omsorg til alle typer pasienter som er innlagt eller hjemme (ambulant tjeneste). Mye av virksomheten består også av veiledning og undervisning av annet helsepersonell. Teamet består av 1 lege (100 %), 1 kreftsykepleier (100 %), 1 fysioterapeut (100 %), 1 smertesykepleier (50 %), sosionom (100%) og prest. Ergoterapeut og ernæringsfysiolog er tilknyttet ved behov.

Vardesenteret

Vardesenteret er en møteplass for de som føler seg berørt direkte eller indirekte av kreftsykdom. Senteret ble etablert august 2013 og driftes som et partnerskap mellom Nordlandssykehuset og Kreftforeningen. Her er det ansatt en koordinator (100 %) og konsulent (60 %). Frivillige og likepersoner utgjør en viktig ressurs ved senteret.

LIS 3 skal i løpet av tjenesten ved avdelingen få bred generell onkologisk erfaring med vekt på medisinsk onkologisk behandling, palliativ strålebehandling og generell lindrende behandling av kreftpasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid. Det er en klar målsetting at tjenesten skal tilpasses LIS 3 sitt utdanningsbehov og/eller stadium i spesialisttjenesten.

For LIS 3 spesialisering innen onkologi kan en vesentlig del av læringsmålene oppnås ved avdelingen i løpet av 3 års tjeneste. Det er i tillegg avtalt klinisk tjeneste ved medisinsk avdeling, primært på hematologisk seksjon og lunge seksjon anslått til ca. 12 måneder. På grunn av sentralisering av enkelte spesialiserte funksjoner og lavt volum av sjeldne kreftsykdommer er det behov for samarbeid med et universitetssykehus i 12-18 måneder for å kunne fullføre spesialiseringen.

Tidslinje for spesialiseringsperioden

​ ​Utdanningsplan onkologi ​ ​ ​
Tid av utdanning ​Helseforetak Avdeling ​Enhet Læringsmåte
​0-1 år​Nordlandssykehuset Bodø​Kreft​EBK​Klinisk arbeid
​1-1,5 år​Nordlandssykehuset Bodø​Kreft​Palliativt team​Klinisk arbeid
​1,5-2 år​​Nordlandssykehuset Bodø​Kreft​EBK​Klinisk arbeid
​2-3 år​​Nordlandssykehuset Bodø​Kreft​Stråle​Klinisk arbeid
​3-4 år​​Nordlandssykehuset Bodø​Medisin​Lunge og hematologi​Klinisk arbeid
​4-5 (5,5) år​Universitetssykehuset Nord-Norge eller Oslo universitetssykehus​Kreft​Stråle, lymfom, ØNH, sengepost​Klinisk arbeid


Nye LIS tas imot av avdelingsoverlege til en introduksjonsdag første arbeidsdag. Denne omfatter omvisning i avdelingen, introduksjon til aktuelle enheter og kollegaer. Det gis også praktisk hjelp med ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, IKT-tilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet (DIPS) samt gjennomgang av de viktigste rutiner og prosedyrer for klinisk arbeid ved avdelingen. Det er også satt av tid første dag til å ta nødvendige e-læring, sette seg inn i interne rutiner/prosedyrer i Docmap og bli kjent med læringsmål for utdanningen i kompetanseportalen. I løpet av første uke har LIS praktisk opplæring og følge med erfaren LIS eller overlege på vakt og poliklinikk.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Avdelingen har 40 min felles internundervisning med kreftavdelingen ved UNN hver mandag. Denne undervisningen er basert på en felles 3 års plan som er tilpasset læringsmålene til LIS i utdanningen. I tillegg har avdelingen 40 min tverrfaglig internundervisning hver fredag. Det forventes at LIS bidrar med å holde ca 1 undervisning pr halvår.

Avdelingen har også en tverrfaglig fagdag hvert år, og 2 halve fagdager innen strålebehandling. LIS prioriteres alltid til å kunne delta på det nasjonale OnkoLis seminar som holdes årlig.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Ferdighetstrening skjer i klinisk virksomhet ved poliklinikk og stråleterapienheten. Det legges opp til simulering under tjenestetid på stråleterapienheten. Alle ansatte ved avdelingen gjennomfører årlig AHLR kurs.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019


I Medisinsk klinikk er det per mars 202115 stykker med doktorgrader og 11 stykker som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Avdelingen har en stor akademisk aktivitet og publiserer ca 20 artikler pr år. Avdelingen har en egen forskergruppe for kreftrelatert forskning ved Nordlandssykehuset. Avdelingen har en professor II stilling 20 % ved Universitetet i Tromsø, 1 postdoktor 50 % ved Universitetet i Stavanger, og 2 doktorgrader. I tillegg deltar avdelingen i flere kliniske kreftstudier og i oppdragsforskning for medisinsk industri. Avdelingen har også 2 undervisningsstillinger i totalt 30 % for oppfølging av medisinerstudenter som tar 6 året i Bodø.

Avdelingen har regelmessig gjennomgang av vitenskapelige publikasjoner og forskerprosjekter. Det er ønskelig å legge til rette for forskning som en integrert del av spesialistutdanningen.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

 Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i onkologi. Lege i spesialisering vil ha supervisor tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisor umiddelbart ved behov. Supervisor vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Ved kreftavdelingen tilstrebes det god daglig supervisjon, og at det skapes rom for faglige diskusjoner når det er behov for det i hverdagen. Alle leger møter på felles morgenmøte hvor det er satt av 20 min til diskusjon av utfordrende kliniske problemstillinger for dagens polikliniske pasienter. I tillegg er det satt av tid på egne legemøter mandag og onsdag for diskusjon av utfordrende kliniske problemstillinger. På enhet for stråleterapi følges LIS med tett supervisjon for all inntegning og planlegging av strålebehandling.

Den daglige supervisjonen gis av overleger og erfarne LIS som man jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, MDT møter, eller ved samarbeid om pasienter og prosedyrer.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veileder tildeles første dag. Denne vil være spesialist innen onkologi, og de fleste av våre overleger har fullført veilederkurs i regi av foretaket. Veiledning gjennomføres den første mandagen i måneden fra kl. 15.00–15.45.

Avdelingsoverlege har i tillegg medarbeidersamtale med LIS en gang per år.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her


Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres fortløpende i Kompetanseportalen, som sendes til veileder for godkjenning. LIS har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men vil også motta vurdering fra veileder når de møtes en gang per måned.

For LIS 3 spesialisering innen onkologi kan en vesentlig del av læringsmålene oppnås ved Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset. Det er avtalt internt samarbeid med medisinsk avdeling, NLSH for å oppnå LM 23, LM 24, LM 62 og LM 67. Klinisk tjeneste på medisinsk avdeling anslås til ca. 12 måneder, da primært på hematologisk seksjon og lunge seksjon. Det er også avtalt internt samarbeid med nevrologisk avdeling for å oppnå LM 61.

På grunn av sentralisering av enkelte spesialiserte funksjoner og lavt volum av sjeldne kreftsykdommer er det behov for samarbeid med et universitetssykehus i 12-18 måneder for å kunne fullføre spesialiseringen. Dette omfatter hovedsakelig klinisk tjeneste innen strålebehandling, sengepost, lymfekreft og kreft innen mere sjelden typer som ØNH, testikkel, CNS, thyroidea, sarkom og endokrinkreft. For å oppnå disse læringsmålene inngås det samarbeidsavtale med Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge og Kreftavdelingen ved Oslo Universitetssykehus.

Følgende læringsmål kan oppnås bare delvis ved Nordlandssykehuset:

LM 12 Lymfekreft
LM 15 Øre, nese, hals kreft
LM 16 Testikkelkreft
LM 17 Kreft i sentralnervesystemet
LM 19 Kreft i skjoldbruskkjertelen
LM 20 Sarkom
LM 21 Endokrin kreft
LM 46, LM48-49 Generell strålebehandling
LM 50 Strålebehandling prostatakreft
LM 52 Strålebehandling

Følgende læringsmål kan ikke oppnås ved Nordlandssykehuset:
LM 12 Gynekologisk kreft
LM 26 Kreftbehandling (HMAS)
LM 53 Strålebehandling endetarmskreft
LM 54 Strålebehandling lymfekreft
LM 55 Strålebehandling CNS kreft
LM 56 Strålebehandling ØNH kreft
LM 57 Strålebehandling hudkreft
LM 58 Strålebehandling sarkom


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsleder ved Avdeling for kreft og lindrende behandling Astrid Dalhaug, astrid.dalhaug@nordlandssykehuset.noMøt våre ansatte

    Sist oppdatert 06.05.2021