Nevrologi

Nevrologi er et spennende og stort fagfelt som er i stadig endring og utvikling. Leger i utdanningsstilling ved Nevrologisk avdeling i Nordlandssykehuset får en god faglig utdanning og bred erfaring med nevrologiske problemstillinger i et stimulerende og godt arbeidsmiljø. Nevrologisk avdeling ligger under medisinsk klinikk.

   

Noen skruer på et bord

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 


Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket.

Medisinsk klinikk i Vesterålen har sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk.

I Lofoten har medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet som inkluderer fire er øremerkede slagenheten og en psykiatrisk kriseseng. I tillegg har Lofoten 9 dialyseplasser. Medisinsk klinikk Lofoten har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov.

Klinikken har utstrakt dag- og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 86500 konsultasjoner. Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til fra Bodø lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling i Bodø tilbyr utdanning i spesialiteten generell nevrologi. Sengeposten, poliklinikk, kontorer og dagpost ligger samlokalisert på plan 6 i K, A og B fløyen. Lokalene er nye og funksjonelle.

Avdelingen har totalt 18 sengeplasser hvor av 9 senger er for pasienter med hjerneslag og 9 senger tilhører generell nevrologi. Det er 3 overvåknings senger.
Ved behov for intensiv behandling overføres pasienter til intensiv avdelingen hvor nevrolog har ansvar for å følge opp den nevrologiske problemstillingen. Medisinsk observasjonspost kan også benyttes for nevrologiske pasienter med indremedisinske tilstander.

Nevrologisk avdeling har elektiv og akutt virksomhet for pasienter tilhørende Nordlandssykehuset HF og regionalt i Nordland fylke. Avdelingen har ca. 1300 døgnpasienter og nesten 6000 polikliniske konsultasjoner pr. år.

Avdelingen har 11 ansatte spesialister fordelt på 10 årsverk og det er 10 stillinger for LIS.

Spesialister i Nevrologi har ambulering til poliklinikk i Lofoten og Vesterålen. LIS har tilstedevakt og det er 2 delt vaktdøgn kl. 07.30-16.00 og kl. 15.30-09.00 på hverdager og fri før og etter nattevakt. Overlegene har tilstedevakt til kl. 19.30 på hverdager, og til kl. 14.00 på lørdag, og deretter hjemmevakt resten av døgnet.

Vakt, postarbeid og poliklinikk settes opp i 10 ukers plan og LIS sikres rotasjon på alle arbeidsstasjoner. LIS har en fast avspaseringsuke i 10 ukers arbeidsplan.
Avdelingen har tilknyttet et laboratorium for klinisk nevrofysiologi (KNF). Laboratoriet ledes av spesialist i klinisk nevrofysiologi som er ansvarlig for utdannelsen av LIS i nevrofysiologi og KNF teknikernes fagmiljø. Laboratoriet tilbyr de fleste undersøkelser innen klinisk nevrofysiologi.

Det er ansatt fagsykepleiere innen Amytrofisk lateralsklerose, Multippel sklerose, Epilepsi, Hjerneslag og Parkinson. Alle fagsykepleierne har egen poliklinisk virksomhet.
Nevropsykolog og lege som vurderer Botox ved spastisitet er begge tilknyttet FMR avdelingen. Det er etablert et MS fagteam bestående av overleger med MS kompetanse og MS sykepleier.

I fagmøte drøftes f.eks oppstart og endring av immunmodulerende behandling. Avansert Parkinson behandling med Duodopa og Apomorfin test og pumpe behandling foregår ved dagpost og poliklinikk. Epilepsi sykepleier ivaretar oppfølging av Vagus nerve stimulator (VNS) . Vi tilbyr pasienter behandling med Syncomed II/ Baklofen pumpe, VP-shunt justeringer og intravenøse behandlingskurer som gis for mange nevrologiske sykdommer.

Tverrfaglig kartlegging og tidlig rehabilitering er en viktig del av virksomheten. Behandlings teamet består av leger, fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Leger ved nevrologisk avdeling bidrar i undervisning av 5. års medisinerstudenter som er utplassert ved sykehuset. Sjette års medisinstudenter hospiterer ved nevrologisk avdeling når de gjennomfører sitt siste studieår og avlegger embetseksamen i Bodø. Leger ved avdelingen er involvert i opplæringen av disse.

I startperioden de første tre månedene vil det vektlegges prosedyrer og ferdighetstrening som er aktuelle for vakt. Tidlig i utdanningsløpet starter opplæring i prosedyrer og ferdigheter som behøves i forbindelse med selvstendig poliklinikk. Dette foregår kollokviebasert. Dette er satt av tid til ferdighetstrening og simulering i ukeplanen. Hvilke temaer som settes opp planlegges løpende fra måned til måned i samråd med LIS fordi det er behov for individuelt tilpasset ferdighetstrening.
Opplæringen i triplex undersøkelse av halspulsårer starter også tidlig i utdannelsen.
Alle læringsmål (63 ) for fagspesialiteten Nevrologi kan oppfylles ved tjenesten ved Nevrologisk avdeling. Botoxbehandling ved spastisitet og nevropsykolog vurdering er et tilbud som finnes i egen klinikk.

Det foregår regionale nettbaserte samarbeidsmøter for nevrologiske pasienter med kreftsykdom. 2 året i LIS utdannelsen settes det av to uker til opplæring via spesialist i Nevrofysiologi.

Samarbeidsavtaler

Læringsmål 64 og 65 i spesialiteten nevrologi dekkes ved 6 måneders sideutdannelse i nevrokirurgi. Perioden ved nevrokirurgisk avdeling dekker også prosedyrer som er nærmere beskrevet i temahefte for nevrologi. Det er inngått fagavtale med UNN og St.Olav`s hospital.

Nasjonale læringsarenaer

Nettbaserte kurs, kongresser og fagmøter benyttes i økende grad. Sjeldne og spesielle nevrologisk tilstander LM 05 kan dekkes av møter innen ulike deler av sjelden feltene. Sjelden sykdommene omfatter blant annet sjeldne genetiske sykdommer/syndromer, bevegelsesforstyrrelser, epileptiske syndromer og andre komplekse epilepsi typer, degenerative og nevrometabolske tilstander.

Sjeldne genetiske bevegelsesforstyrrelser og nevrometabolske tilstander har nasjonale videomøter gr. 3 pr. semester.

Ved ansettelse får ny lege tilsendt skriftlig informasjon i PDF mht. avdelingens prosedyrer, rutiner i avdelingen, og annen ansatt informasjon. I forbindelse med signering av arbeidskontrakten signeres også avtale om tidspunkt og sted for sideutdannelsen.

Muntlig informasjon får du også hos når du møter opp hos avdelingsoverlege som informerer deg om fremgangsmåte for tilgang til ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, data tilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt.
Ved ansettelse vil avdelingsoverlege tildele deg en felles kompetanseplan i Kompetanseportalen/Dossier og opprette individuell utdanningsplan
Avdelingsoverlege eller en erfaren LIS vil vise deg rundt og introdusere deg aktuell arbeidsstasjon, kontor og kollegaer. Du vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte du deltar på.

De to første ukene er satt av til opplæring. Du blir med på sengeposten og følger med i avdelingens rutiner. Du vil få tildelt følgevakter de første 1-2 ukene og har minimum tre følgevakter. Målsetningen er å få trening med ulike praktiske problemstillinger og prosedyrer før du har din første selvstendige vakt.

Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder. I første møte med veileder startes opprettelsen av ditt individuelle utdanningsløp. Denne tar utgangspunkt i avdelingens felles utdanningsløp og langtidsplanen for kurs i nevrologi og vil være detaljert med hvilke læringsmål og aktiviteter du ønsker å prioritere de neste 6 månedene. Ditt utdanningsløp oppdateres hver 6 måned i forbindelse med forberedelse til vurderings kollokvier.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkl leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Ved Nordlandssykehuset kan LIS få delta på inntil 3 kurs pr. år både obligatoriske (nasjonale) og emnekurs. Dette vil sikre tilstrekkelig progresjon mht. læringsmål som skal dekkes av kurs.

Oversikt over teoretisk og praktisk ferdighetstrening som organiseres ved avdelingen er tilgjengelig i undervisningsplanen som lages for vår og høst semester. Planen tar sikte på å gjennomgå alle læringsmål i løpet av en 3 års periode. For å oppnå dette vil ca. 10-12 læringsmål gjennomgås hvert semester. LIS får tildeltminimum 4 teoretiske undervisninger pr. år. Erfarne LIS vil kunne få opplæringsoppgaver ovenfor andre LIS, og slik fungere som supervisører i ferdigheter og oppgaver de behersker godt.

Ferdighetstrening og simulering vil foregå på poliklinikk og er i planleggingsfase i NLSH.
Teoretisk undervisning utgjør mer enn 70 timer pr. år. Undervisningen er lagt til morgenmøte på mandager og onsdager, 2 x 45 minutter.

I tillegg er det satt av 15-20 minutter på fredager til framlegg i plenum av planlagte kvalitets og forskningsprosjekter for avdelingen samt informasjon fra fagmøter, kongresser, litteratur studier og andre relevante tema.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).
Når det gjelder den øvrige opplæringen i prosedyrer vil ferdighetstrening utøves som en del av daglig supervisjon og foregå på poliklinikk og sengepost. Ferdighetstrening vil også bli organisert i kurs etter behovet.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

I Medisinsk klinikk er det per mars 202115 stykker med doktorgrader og 11 stykker som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Nevrologisk avdeling har mange gjennomførte og pågående forskningsprosjekter. Hvert år utgår det publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskifter og leger ved avdelingen deltar i kongresser og fagråd. Publikasjonene spenner over mange felt men avdelingen har flest publikasjoner innenfor hodepinetilstander, multippel sklerose og hjerneslag.

To overleger ved avdelingen har doktorgrad, en har også en bistilling som professor ved Universitetet i Tromsø. I 2021 er det planlagt 2 disputaser.

Leger i spesialisering (LIS) oppfordres til akademisk virksomhet, og tilbys deltagelse i både større og mindre prosjekter.

Nevrologisk avdeling har som målsetting at spesialistutdanningen i nevrologi i Bodø skal innebære minimum ett medforfatterskap i større eller mindre vitenskapelig publikasjon. Det oppfordres spesielt til å publisere spennende kasuistikker.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, vakt, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer. Organisert supervisjon gjennomføres ved at man observeres ved aktiviteten og etter utført aktivitet vurderes LIS mht. hvordan aktiviteten ble utført. Dette kan både brukes i praktiske kliniske situasjoner på visitt, poliklinikk eller i sengeposten. LIS må selv etterspørre behov og ønske om supervisjon da spesialist ikke har forutsetning for å vite hva den enkelte LIS har behov for å lære konkret. Supervisjon i ferdigheter og ulike prosedyrer vil også foregå organisert i en plan der det er behov for det.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2 3 må som en del av Felles Kompetansemodul delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Ved nevrologisk avdeling har 6 overleger formell veiledningskompetanse.
Det er i 10 ukes plan satt av tid til fordypningsdager, det er 5 hele dager og ½ halv dag i planen som tilsvarer 4 timer fordelt pr. uke.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Ved nevrologisk avdeling følges råd angående evalueringskollokvium som er utgitt av Helsedirektoratet


Både veiledningstimer og vurderingskollokviene er obligatorisk og er tilrettelagt i arbeidsplanen en torsdag pr. måned. Veiledning foregår som regel 1 gang pr. måned men unntak kan forekomme ved sykdom eller annet fravær.

Ved nevrologisk avdeling starter vurderings kollokvium ca. etter 6 måneders ansettelse og fortsetter en gang hver 6 måned i hele utdanningsforløpet.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.


Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Svetlana Rasic, svetlana.rasic@nordlandssykehuset.no


Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 06.05.2021