Medisinsk mikrobiologi

Medisinsk mikrobiologi er et spennende fagfelt som er i stadig utvikling. Leger i utdanningsstilling ved mikrobiologisk fagområde i Nordlandssykehuset får en god faglig utdanning og bred erfaring med infeksjonssykdommer i et stimulerende og godt arbeidsmiljø. I Nordland finnes det kun et mikrobiologisk laboratorium som er lokalisert ved Nordlandssykehuset i Bodø. Mikrobiologisk enhet ligger under Diagnostisk klinikk.

   

To som undersøker plexiglass

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi og obduksjoner, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, laboratorieleger, molekylærbiologer, helsesekretærer, radiografer, radiologer, patologer og rådgivere.
Diagnostisk klinikk er stor nok til å ha spesialiserte tjenester, men vi er små nok til at man som ansatt kan prøve ulike fagfelt hvis det er ønskelig. Vi legger til rette for at de av våre ansatte som ønsker det gis mulighet til å utøve eller delta i forskning innenfor sine fagfelt.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitetssystemet vårt, holde personalet faglig oppdatert og utvikle utstyrsparken med ny teknologi. Pasientene skal være trygg på at vi leverer rett tjeneste til rett tid.

Ved Nordlandssykehuset jobber vi systematisk og målrettet på tvers av klinikkene for å trene på samhandling mellom profesjonene med pasienten i fokus. Diagnostisk klinikk er en viktig brikke i dette arbeidet. Klinikken er akkreditert i henhold til NS-EN ISO15189.


Laboratoriemedisinsk avdeling - Mikrobiologi

Mikrobiologisk fagområde er lokalisert i laboratoriebygget (O-fløya) ved Nordlandssykehuset i Bodø i lyse og luftige lokaler som strekker seg over tre etasjer i et relativt nytt bygg med glassfasade. Bygget er knyttet sammen med resten av sykehuset.  Laboratoriet yter service fra nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF og primærhelsetjenesten. Det mikrobiologiske laboratoriet har et pasientgrunnlag på ca. 250 000 og utførte i 2019 i overkant av 300 000 analyser.
Mikrobiologisk fagområde i Nordlandsykehuset er en del av Diagnostisk klinikk som også omfatter spesialitetene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, nukleærmedisin, radiologi og patologi. Medisinsk mikrobiologi ligger i klinikken under avdeling for laboratoriemedisin sammen med medisinsk biokjemi samt immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriene ved Nordlandssykehuset er akkreditert av Norsk akkreditering. Det mikrobiologiske fagområdet består av bakteriologi, serologi og molekylærbiologi. 

Legene ved vårt fagområde arbeider med påvisning og tolking av mikrobiologiske agens og infeksjonsimmunologi fra pasienter med infeksjonssykdommer. Legene er hyppig i kontakt med ulike kliniske miljøer både på sykehuset og i primærhelsetjenesten for rådgivning om diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjoner. På laboratoriet har legene tett samarbeid med bioingeniører og andre ansatte. Vårt fagområde har 5.2 leger (3.2 overleger og 2 LIS). Vi har i tillegg nært samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling og smittevern ved eget sykehus samt mikrobiologisk avdeling ved UNN. Det er etablert ukentlig visittgang på intensiv og infeksjonsmedisinsk avdeling og ukentlig internundervisning med infeksjonsmedisinsk avdeling NLSH og mikrobiologisk avdeling UNN.

Ordinær arbeidstid er fra kl. 08.00-16.00 på hverdager. I forbindelse med Covid-19 er det opprettet et midlertidig vaktsjikt som er 5-delt. På hverdager er vakttid fra 16–00 og på helger fra 08–00.Ved oppstart hos oss har LIS en opplæringsperiode på 3 måneder på bakteriologisk seksjon der vedkommende får tildelt en opplæringsplan. I planen fordeles LIS på de ulike analyseplassene og får være med i hele kjeden av prøver fra prøvemottak til utsvaring av diverse agens for å bli kjent med gangen i laboratoriet, og vurdering og resistensbestemmelse av prøver. Her er LIS sammen både med bioingeniører og lege.
Etter 3 måneders opplæringsperiode blir LIS vurdert sammen med veileder og avdelingsoverlege om vedkommende føler seg trygg nok på å selvstendig svare ut og vurdere bakteriologiske prøver og vurdering av rekvisisjoner. Det er hele tiden mulig å spørre erfaren lege om beslutningsstøtte og råd. LIS får nå daglig arbeidsoppgaver som roteres mellom legene. Legene følger arbeidsplan.

Etter hvert får LIS opplæring og introduksjon i molekylærbiologi og serologi etter opplæringsplan, og kan etter hvert også selvstendig svare ut molekylærbiologiske og serologiske prøver med støtte fra erfaren lege.

Dersom LIS har tatt deler av utdanning ved annet arbeidssted vil et individuelt utdanningsløp se annerledes ut (se avsnittet om individuell utdanningsplan).
Medisinsk mikrobiologi har 135 læringsmål. De fleste læringsmål for fagspesialiteten medisinsk mikrobiologi kan oppfylles ved tjeneste på mikrobiologisk fagområde i Bodø.

Samarbeidsavtaler

​For læringsmål 74 er det lagt til rette med to måneders hospiteringspraksis ved Seksjon for smittevern i Bodø. 

Læringsmålene 75 – 86 gjennomføres i et samarbeid mellom Mikrobiologisk fagområde og Seksjon for smittevern. 

For læringsmål 127 – 134 trengs sideutdannelse ved infeksjonsmedisinsk avdeling 1 år dersom LIS ikke har annen godkjent sideutdanning i henhold til spesialistreglene for medisinsk mikrobiologi. Det vil bli opprettet interne samarbeidsavtaler for dette.
For 6 læringsmål (18, 26, 46, 52, 106 og 107) er det opprettet avtale med avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN for suppleringspraksis med minimum 4 runder med samlet varighet under 3 mnd. Suppleringspraksis avtales fortløpende med UNN og hver praksis er på 1 inntil 3 uker. LIS må ha minimum 2 års tjeneste innen medisinsk mikrobiologi før suppleringspraksis på UNN er aktuelt.

Ved ansettelse får ny lege samtale med avdelingsoverlege og tildelt skriftlig informasjon for nyansatt lege og opplæringsplan. Rutiner for legene og annen ansattinformasjon formidles muntlig, samt fremgangsmåte for tilgang til ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet og prosedyresystemet vårt. I forbindelse med signering av arbeidskontrakten signeres også en gjennomføringsplan om tidspunkt og sted for sideutdannelsen.

Ved ansettelse vil avdelingsoverlege tildele deg en felles kompetanseplan i Kompetansemodulen og opprette individuell utdanningsplan. Du vil få tildelt veileder. Det blir presentert en plan for opplæringsløp slik at du vet hvilke arbeidsstasjoner du skal være på de kommende 3 månedene og hva som forventes av deg, samt hvor du kan finne prosedyrer og relevant litteratur.

Avdelingsoverlege eller en erfaren LIS vil vise deg rundt og introdusere deg aktuell arbeidsstasjon, kontor og kollegaer. Du vil bli presentert for det øvrige legekollegiet, bioingeniører og annet personale på mikrobiologisk fagområde.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning ved Mikrobiologi

Teoretisk undervisning på mikrobiologi utgjør mer enn 70 timer pr. år. Det er ukentlig internundervisning med infeksjonsmedisinsk avdeling i Bodø 45 minutter og i tillegg ukentlig undervisning med mikrobiologisk avdeling ved UNN via Skype 45 minutter. Det er også mulighet for å delta ukentlig på tidskriftsundervisning med UNN på Skype 45 minutter ukentlig.

Vi forutsetter at LIS-legene også bidrar til internundervisning med egne innlegg. Program blir satt opp sammen med utdanningsutvalget ved mikrobiologisk avdeling på UNN og infeksjonsmedisinsk avdeling Bodø. Det blir utarbeidet en rullerende plan for overordnede temaer i samsvar med læringsmålene i spesialiteten.

I tillegg deltar legegruppen på nettundervisning nasjonalt 2 ganger/måneden (45 minutter) i regi av nettundervisningsutvalget i mikrobiologi. I utvalget er alle laboratoriene i Norge representert og det rulleres nasjonalt hvem som holder undervisningen. Vi deltar også på nasjonal nettundervisning i infeksjonsmedisin 1 gang / måned (45 minutter) sammen med infeksjonsmedisinsk avdeling. Undervisningen er i regi av alle infeksjonsmedisinske avdelinger i Norge som bytter på hvem som holder undervisningen. Nettundervisningene dekker mange av læringsmålene som kan dekkes av teori.

Vi forutsetter at LIS-legene også bidrar til nettundervisning i mikrobiologi, der det rulleres i legegruppen hvem som holder innlegg.

Vi har etablert ukentlig møte med infeksjonsmedisinsk avdeling der leger på mikrobiologen presenterer «ukesfunn». Mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske aspekter diskuteres sammen.

Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på 2–3 obligatoriske kurs per år.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening ved Mikrobiologi

Mikrobiologisk fagområde deltar på mange SLP (sammenliknende program) fra ulike europeiske aktører som f.eks NEQAS og program som distribueres via NOKLUS og ringtestprogrammet fra FHI. Som akkreditert laboratorium er vi pålagt å delta på slike programmer for kvalitetssikring. Vi får tilsendt prøver som simulerer ulike mikrobiologiske problemstillinger, resistensmekanismer og mikroskopering av parasitter. Disse vurderes av bioingeniører og lege. Når svar på SLP/ringtest foreligger, vurderes våre resultater opp mot fasit og det blir faglige diskusjoner.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved Mikrobiologi

Innen mikrobiologisk fagområde er det ikke noen med doktorgrad eller ph.d.-løp per i dag. En av overlegene har 10 % bistilling med undervisning av 6.års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø, som er her gjennom «Bodø pakken».
Avdeling for laboratoriemedisin har flere pågående forskningsprosjekter inkludert PhD og Post. doc. prosjekter som LIS kan delta i. Det er også flere samarbeidsprosjekter med andre avdelinger i Nordlandssykehuset og forskningssamarbeid med andre universiteter, bl.a. UNN.

LIS oppfordres til akademisk virksomhet.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.Så snart LIS er ferdig med opplæringsplan etter ca 3 måneder begynner vedkommende med mer selvstendig arbeid og avlesning på de ulike termostatene på problemprøver som bioingeniørene presenterer samt blodkulturer og spinalvæsker.

Du vil i tillegg få tildelt stabel med nye og gamle bakteriologiske prøver over minimum 12 måneders periode for å ha nok benketjeneste til læringsmål 33.

I tillegg er du med å rullere på arbeidsoppgaver ifølge arbeidsplanen med de andre legene. Du vil hele tiden ha supervisjon av bioingeniør og lege lett tilgjengelig, samt få vist hvilke prosedyrer du kan slå opp i.

Det oppfordres til å ha lav terskel for å spørre mikrobiologisk kollega dersom du er usikker. Legekontorene innen mikrobiologi er lokalisert ved siden av hverandre, så det er lett å få tak på andre kolleger.

Du deltar også på visittgang på intensiv og infeksjon etter rullering i arbeidsplanen.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Ved ansettelse vil du få tildelt veileder som er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Veiledning gjennomføres 1 gang/måned.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Vurdering og dokumentasjon ved Mikrobiologi

I veiledningssamtaler månedlig blir den faglige utviklingen jevnlig diskutert og det blir lagt til rette for at faglig progresjon kan gjennomføres avhengig av hva som trenges for å få det på plass.

Det blir gjort en helhetlig vurdering av din progresjon og oppnådde læringsmål gjennom et evalueringskollegium bestående av overleger innen mikrobiologi. For mikrobiologisk fagområde gjennomføres det evalueringskollegium to ganger per år slik at kandidatene kan få en tilbakemelding på om de følger en forventet progresjon på ulike områder.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Sandra Åsheim, sandra.asheim@nordlandssykehuset.no


    Sist oppdatert 23.03.2022