Medisinsk biokjemi

Spesialistutdanningen i Medisinsk Biokjemi omfatter områdene generell biokjemi, belastningsundersøkelser, koagulasjonsanalyser, hematologi, hormonanalyser, proteinanalyser inkludert serum og urin elektroforeser, spesialanalyser inkl. porfyrinanalyser, allergologiske og immunologiske analyser, massespektrometriske analyser, molekylærbiologiske analyser, kvalitetssikring og metodeverifisering i laboratoriet. Nordlandssykehuset HF tilbyr hele spesialiseringen og opplæring i alle læringsmål i Medisinsk biokjemi ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, som ble gruppe I avdeling i medisinsk biokjemi fra 2008. Laboratoriemedisinsk avdeling består av laboratorier ved tre lokalisasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Laboratoriene i Bodø består av Sentrallaboratoriet, Molekylærbiologisk enhet og Bakteriologisk enhet. Laboratoriene er akkreditert av Norsk akkreditering. LIS skal rotere gjennom alle seksjoner ved Laboratoriemedisinsk avdeling som utfører biokjemiske analyser for å oppnå alle læringsmål. LIS skal også hospitere 3 dager ved fagområde mikrobiologi i Nordlandssykehuset Bodø og 3 dager ved Laboratoriene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Det er inngått avtaler om å kunne ta den kliniske del av spesialiseringen i medisinsk biokjemi ved alle relevante klinikker i Nordlandssykehuset HF.


 

To personer fra laboratoriet hvor den ene ser i mikroskop og den andre i kamera

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 


Diagnostisk klinikk yter tjenester til alle ledd i helsevesenet. Vi utfører medisinske laboratorietjenester herunder også patologi og obduksjoner, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. Klinikken er lokalisert i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Klinikken består av Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og har ca. 300 ansatte. Hos oss jobber det bioingeniører, laboratorieleger, molekylærbiologer, helsesekretærer, radiografer, radiologer, patologer og rådgivere.
Diagnostisk klinikk er stor nok til å ha spesialiserte tjenester, men vi er små nok til at man som ansatt kan prøve ulike fagfelt hvis det er ønskelig. Vi legger til rette for at de av våre ansatte som ønsker det gis mulighet til å utøve eller delta i forskning innenfor sine fagfelt.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitetssystemet vårt, holde personalet faglig oppdatert og utvikle utstyrsparken med ny teknologi. Pasientene skal være trygg på at vi leverer rett tjeneste til rett tid.

Ved Nordlandssykehuset jobber vi systematisk og målrettet på tvers av klinikkene for å trene på samhandling mellom profesjonene med pasienten i fokus. Diagnostisk klinikk er en viktig brikke i dette arbeidet. Klinikken er akkreditert i henhold til NS-EN ISO15189.


LIS starter med å bli introdusert i avdelingen og vist rundt i de ulike laboratoriene ved Nordlandssykehuset Bodø. Opplæring av LIS starter med praktisk bruk av laboratoriedatasystemet, kvalitetssystemet og andre relevante IT systemer. Supervisering i svarutgivelse av ulike laboratorieanalyser gjøres av godkjente spesialister i medisinsk biokjemi. Opplæringen starter som oftest med svarvalidering av belastningsundersøkelser, allergianalyser, hematologiske cytogrammer og vurdering av blodutstryk. Seinere blir det gitt opplæring i svarutgivelse av en rekke hormon og koagulasjonsanalyser, diverse analyser inkludert analyser for utredning av vitamin B12 og folatmangel. Opplæring i mikroskopi av krystaller i leddvæske og vurdering av spektrofotometri av spinalvæske gis etterhvert.

Ca. 6-8 mnd. av tjenesten brukes til opplæring i vurdering av serum og urin elektroforese og av kappa/lambda ratio ved utredning av myelomatose. Det gis også opplæring i vurdering av isoelektriske fokusering av immunglobuliner i spinalvæske. Deretter gis opplæring i svarutgivelse av bla. urin ALA, PBG og porfyriner og andre væskekromatografiske analyser. Når LIS er ferdig opplært i daglige arbeidsoppgaver roterer man mellom de ulike arbeidsoppgavene sammen med de andre legene i enheten. LIS deltar også etter hvert i å svare på henvendelser fra kollegaer i og utenfor sykehuset angående spørsmål om utredning av enkeltpasienter. I den siste del av tjenesten fokuseres det på statistikk og arbeid med kvalitetssikring av analyser inkludert vurdering av verifiseringsrapporter, og statistikk ved verifisering av referanseområder. Det er gode muligheter for å delta i forskningsprosjekter og kvalitetssikrings-prosjekter. Alle læringsmål for LIS fra læringsmål MBK 1-95 dekkes av tjenesten ved Avd. laboratoriemedisin Bodø inkludert en kortvarig hospitering ved Mikrobiologisk enhet, Bodø og Avd. Laboratoriemedisin, UNN for å få fullført læringsmål MBK-35. De siste 6 månedene skal bestå av klinisk tjeneste ved relevante kliniske avdelinger ved Nordlandssykehuset Bodø. Det er inngått avtaler med Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Barneavdelingen i Nordlandssykehuset om den kliniske del av tjenesten som dekker læringsmålene MBK 96-97-98. Vi tar hensyn til både utdannings​kandidatenes og de kliniske avdelingenes behov når det gjelder tidspunkt for den kliniske del av tjenesten.


Ved start møter du opp på Laboratoriemedisinsk avdeling Nordlandssykehuset, der avdelingsoverlegen etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem (EPJ), telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs. Du vil deretter få en omvisning i avdelingen og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Avdelingsoverlegen eller annen lege vil introdusere deg for de øvrige ansatte ved den aktuelle seksjonen du skal jobbe på, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene der. Før du begynner å gi ut laboratoriesvar selvstendig vil du bli opplært av en av spesialistene i faget. Du vil alltid ha spesialister som du kan konferere med. Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan. Veileder skal følge med i den faglige progresjonen under spesialiseringsforløpet og bidra til individuelle tilpasninger, revisjoner og konkretiseringer av utdanningsplanen.


Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning og kurs ved Medisinsk biokjemi

Fagområdet medisinsk biokjemi har internundervisning på 2 x 45-60 min per uke, og dette fordeles vanligvis på flere dager per uke. Du vil følge internundervisningen på fagområdet medisinsk biokjemi, og vi setter opp programmet slik at vi dekker alle læringsmål som ikke dekkes av kurs. Vi planlegger intern undervisningen sammen med LIS blant annet i møter i undervisningsutvalget. Utdanningsutvalget består bla. av avdelingsoverlegen (leder), alle spesialistene og LIS. Ca. 20-25 timer pr. år av internundervisningen dekkes av den nettbaserte undervisningen i faget som organiseres av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB). Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år. Vi forventer at LIS-legene også bidrar til internundervisning med egne innlegg. Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske kurs, og som hovedregel gis det permisjon til 2-3 kurs per år. Noen kurs kan tas som nettbaserte kurs.

LIS deltar på samlinger og gruppeundervisning i felles kompetansemodul sammen med LIS fra andre fagområder. LIS deltar også på forbedringsutdanningen med et eget faglig prosjekt i løpet av spesialistutdanningen. Det arrangeres også en felles undervisningsserie i forskningsmetodikk i Nordlandssykehuset HF som LIS deltar på.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening ved Medisinsk biokjemi

Ferdighetstreningen i medisinsk biokjemi foregår hovedsakelig etter mester-svenn prinsippet. Det vil si at den enkelte LIS opplæres i praktiske ferdigheter i laboratoriet av en godkjent spesialist i faget. Dette gjelder for eksempel opplæring i bruk av mikroskop, og tolkning av funn ved mikroskopering av krystaller i leddvæske, vurdering av blodutstryk og ved opplæring i urin mikroskopi.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved Medisinsk biokjemi

LIS tilbys deltagelse i interne kvalitetssikringsprosjekter. LIS deltar også på kurs i statistikk og eventuelt epidemiologi. Forskning under veiledning, inkludert opplæring i Nordlandssykehuset sine rutiner for kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter, vil bli gitt. LIS deltar i kvalitetssikringsprosjekter i enheten. Avdelingen har flere pågående forskningsprosjekter inkludert forsker, PhD og Post. doc. prosjekter som LIS kan delta i. Enheten har flere pågående forskningsprosjekter knyttet til molekylære mekanismer ved sepsis og aktivering av immunsystemet, koagulasjon og komplement-systemet i bla. en human fullblodsmodell.

Ved forskningslaboratoriet i O-fløya er det ansatt PhD stipendiater, post. doc stipendiater og forskere som arbeider med blant annet komplementsystemets betydning for inflammasjon i humant fullblod og i andre modeller. Det pågår også forskning om akutt intermitterende porfyri i fagområdet. Det er også flere samarbeidsprosjekter med andre avdelinger i Nordlandssykehuset og forskningssamarbeid med andre universiteter. Avdelingsoverlegen har bistilling som professor II ved UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø.  


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.Nordlandssykehuset har lang erfaring med supervisjon og veiledning av LIS i medisinsk biokjemi. I det daglige vil LIS følges opp av én av de tre ansatte spesialister i medisinsk biokjemi i Nordlandssykehuset som superviserer arbeidet. Den daglige supervisjonen gis av én av de spesialistene i medisinsk biokjemi som du jobber sammen med til et hvert tidspunkt. Tidspunkt for supervisjon avtales med den spesialisten som superviserer arbeidet og justeres etter behovet. Veileder bidrar med blant annet organisering av opplæringen. Opplæringen gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, samarbeid om utredning av pasienter og ved opplæring i praktiske prosedyrer og ved tolkning av svar. Fagbioingeniører i de ulike enhetene superviserer også litt av opplæringen i praktisk laboratoriearbeid. På møtene i undervisningsutvalget som arrangeres 4 minst ganger årlig planlegges og fordeles ansvaret for supervisjon, intern undervisning og hvilke læringsmål og arbeidsoppgaver som LIS skal fokusere på i hvert halvår.

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning og faglig utvikling ved medisinsk biokjemi

Hver LIS i medisinsk biokjemi får oppnevnt en veileder som er spesialist og godkjent veileder med gjennomført veilederkurs. Hver LIS gjennomfører årlig 11 individuelle veiledningsmøter i tillegg til gruppeveiledninger. Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp din faglige progresjon i samarbeid med supervisørene. Tidspunkt for de månedlige veiledningsmøtene avtales mellom veileder og LIS.

Veiledningen omfatter:

 • Hvordan følges utdanningsplanen – progresjon og godkjenninger i kompetanseportalen
 • Opplæring i enhetens skriftlige prosedyrer 
 • Framdrift i utviklingen av praktiske ferdigheter
 • Hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet
 • Hvordan er samarbeidet med kollegaer i og utenfor enheten
 • Hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv
 • Hvordan oppleves de faglige utfordringene
 • Refleksjon over sin egen rolle som laboratorielege
 • Støtte i vanskelige situasjoner


Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

De enkelte læringsaktiviteter i medisinsk biokjemi vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: LIS registrerer selv deltagelse på kurs og fullførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen. Læringsmålet sendes deretter til avdelingsoverlegen for endelig signering.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med avdelingsoverlege for medisinsk biokjemi prof. dr. med. Ole-Lars Brekke, ole.lars.brekke@nordlandssykehuset.no eller stedfortreder overlege Elin Storjord, elin.storjord@nordlandssykehuset.no

  Sist oppdatert 23.03.2022