Lungesykdommer

Seksjon for Lungesykdommer i Bodø består av sengepost, poliklinikk, dagbehandling og respirasjonsenhet. Seksjonen er den eneste spesialavdeling for lungesykdommer i Nordland og er sekundærsykehus for utredning og behandling av avansert lungesykdom inkludert lungekreft. Seksjonen har moderne utstyr med to respirasjonsfysiologiske laboratorier og fullt utstyrt bronkoskopilab inkludert EBUS. Lungeavdelingen jobber tett opp mot andre fagmiljøer inkludert daglige visitter på intensivavdeling.


   

To leger og en mann som prater og ser på skjerm

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medisinsk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl. 21.00 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.
Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72 000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs. 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinikk Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag- og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. Medisinsk avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 21.00. LIS 2/3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00, er deretter hjemmevakt.

Medisinsk klinikk Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Lofoten. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner. LIS 2 og 3 går i mellomvaksjikt og har tilstedevakt til kl. 22.00 på hverdag og kl. 21.00 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl. 21.00 og går da over på hjemmevakt.

Avdelingen

Seksjon for lungesykdommer er organisert inn i avdeling for Lunge- og blodsykdommer. Seksjonen har sengepost, poliklinikk, dagbehandling og respirasjonsenhet. Seksjon for lungesykdommer har for tiden tre spesialister i lungesykdommer. Det er til enhver tid tilknyttet 3-5 LIS 2/3 og 2 LIS 1 til seksjonen. Medisinsk avdeling i Vesterålen har 1 fast spesialist i lungesykdommer.

Lungemedisinsk avdeling i Bodø er den eneste spesialavdelingen for lungesykdommer i Nordland. Avdelingen er sekundærsykehus i utredning av avansert lunge og kreftsykdom. Lungeseksjonen jobber bredt opp mot øvrige fagfelt på sykehuset, og deltar i daglige visitter på intensiv og medisinsk overvåkning. Det er ukentlige tverrfaglige møter for behandling av lungekreft. Det tilstrebes kontinuitet i det daglige arbeidet, og overlegene har derfor visittansvar 1 uke av gangen.

Det er ukentlige tverrfaglige møter for behandling av lungekreft. Det utføres lungekreftkirurgi, medikamentell tumorrettet behandling og palliativ bestråling ved Nordlandssykehuset Bodø. Enhet for blodsykdommer og kreft har hovedansvaret for medikamentell tumorrettet behandling, men i tett samarbeid med lungeavdelingen. Lungelege er ansvarlig for medikamentell tumorrettet behandling som gis i Vesterålen. Kurativ strålebehandling utføres ved UNN Tromsø. 

Lungeseksjonen håndterer alle aspekter av faget, inkludert diagnostikk, behandling og oppfølging av:

 • Obstruktive og interstitielle lungesykdommer
 • Lungeinfeksjoner inkl. tuberkulose
 • Cystisk fibrose
 • Lungekreft
 • Yrkessykdommer
 • Desentralisert oppfølging av lungetransplanterte
 • Allergiutredning og hyposensibilisering hos pasienter med astma
 • Akutt respirasjonssvikt
 • Kronisk respirasjonssvikt med behov for langtids non-invasiv ventilasjonsstøtte

Omtrentlig årlig prosedyretall for et utvalg prosedyrer (basert på tall fra siste 3 år) .

​Undersøkelse

Antall 

​Fleksibel bronkoskopi
​230
​Hvorav EBUS
​90
​TBB
​5
​​Kirurgisk thoraksdren
​4
​Pigtail
​30
​Ultralydveiledet thorakocentese
(pigtail eller myk tappenål)
​70
​Spirometri
​2200
​DLCO
​1600
​Gangtest
​300
​Metakolin
​100
​EIA-test
​20
​Prikketester
​40
​CPET
​70

Sengeposten har totalt 21 sengeplasser inkl. to luftsmitteisolater. Av disse disponerer lunge 12 sengeplasser, de øvrige fordeles på blod- og strålepasienter.

Avdelingen har moderne utstyr med to fulle respirasjonsfysiologiske laboratorier, inklusiv ergospirometri, kuldeprovokasjon, metacholin provokasjon, anstrengelsestest, Hast test, videobronkoskopi, EBUS, ultralyd, C-bue, somnograph, kapnograph mv. 
 
 

Utdanningen består av felles indremedisinske læringsmål (del 2) og læringsmål for lungespesialiteten (del 3). Det er ikke rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmål i del 2 og 3, men det er en forutsetning at LIS1-tjenesten er godkjent før utdanningen påbegynnes. Samlet sett må tjenestetiden etter LIS1 ha en varighet på minst fem år, og med behov for tjeneste på Universitetssykehus vil det vanligvis ta minst 6 år.

Det tilstrebes å legge til rette for gode faglige utdanningsløp. LIS 2 deltar i generellmedisinsk vaktordning. LIS 3 må påberegne å delta i generellmedisinsk vaktsjikt i LIS-3 perioden, men det tilrettelegges for redusert vaktbelastning for mer tilstedetid på hverdager. Det settes av tid i arbeidsplanen for opplæring i prosedyrer, deltakelse i relevante læringsaktiviteter og opplæring under tett supervisjon.
Fordypningsdager legges inn i arbeidsplanen til LIS. Det er også satt av tid i arbeidsplanen for at LIS skal kunne delta på interne kurs og simuleringsøvelser

Del 2: Felles indre​medisinske læremål 

Læringsaktiviteter og læringsmål for del 2 (felles indremedisinske læringsmål) kan gjennomføres ved alle våre lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.
Ved lokasjonen vår i Bodø vil LIS 2 ha rotasjoner på 6 måneders varighet ved ulike indremedisinske fagområder. På grunn av rotasjoner til de ulike fagområdene vil LIS 2 erfaringsvis ha en varighet på ca 36 måneder, hvorav minimum 24 av disse er tilknyttet vakttjeneste. Det kreves 6 måneders tjeneste ved hhv. hjerte- og lungeavdeling, samt minst 3 måneder ved medisinsk overvåkningsavdeling. Øvrig tjenestetid fordeles på øvrige indremedisinske fagområder (infeksjon, nyre, gastro, blodsykdommer, endo og observasjonspost). For LIS 2 i rotasjon vil arbeidet fordele seg imellom sengepost, vakt og poliklinikk. På sengepost deltar ansvarlig overlege i previsitt og visitt etter grad av kompetanse hos LIS 2 og kompleksitet hos pasienter. Poliklinikk er sammensatt av vanlige lungemedisinske problemstillinger inkludert tolkning av lungefunksjonstester og oppfølging av røntgen- og CT-svar. Superviserende overlege er tilgjengelig for konsultasjon etter behov, og det er satt av tid til strukturert gjennomgang av polikliniske pasienter kl 15.

For Lofoten og Vesterålen vil LIS 2 tiden i sin helhet kunne gjennomføres ved medisinsk avdeling ved sykehuset.

Del 3: utdanningsplan for gjennomføring av spesialiteten lungesykdommer ved Nordlandssykehuset

Del 3 har 60 spesifikke læringsmål for spesialiteten lungesykdommer. De fleste læringsmål oppnås ved tjeneste ved lungeseksjonen i Nordlandssykehuset Bodø (inkl sengepost, poliklinikk, dagenhet og respirasjonsenhet, samt deltakelse i visitt på intensiv og medisinsk overvåkningsavdeling). Noen læringsmål dekkes i samarbeid med kirurgisk avdeling (Bodø, KIR), røntgenavdeling (Bodø, Røntgen) og Enhet for blodsykdommer og kreft (Bodø, EBK). Deler av utdanningen (6-9 måneder) kan påbegynnes ved vår lokalisasjon i Vesterålen, men godkjenning av læringsmål forutsetter videre tjeneste ved lokalisasjon i Bodø.

Følgende læringsmål må dekkes ved a​​ndre lokalisasjoner: 

LUN-006 ABPA og eosinofil sykdom, LUN-023 Pulmonal vaskulær sykdom og LUN 027 Interstitiell lungesykdom: Avtale med UNN (18 måneder), OUS (12 måneder), St.Olavs Hospital (18 måneder). Tidspunkt for tjeneste ved universitetssykehus vil stå i individuell utdanningsplan som blir tildelt etter oppstart av tjeneste ved Nordlandssykehuset.

LUN-045 Lungerehabilitering: Valnesfjord helsesportsenter, 2-4 ukers tjeneste.

Lokalis​asjon Bodø

Det er ikke tidfestet hvor lang tid LIS3 skal ha ved de ulike stasjoner ved avdelingen, men vanskelighetsgrad og selvstendighet i arbeidet følger kompetansegraden hos LIS 3. Ved oppstart legges det til rette for innføring i respirasjonsfysiologiske undersøkelser og vanlige lungemedisinske problemstillinger på sengepost og poliklinikk. LIS introduseres tidlig til praktiske prosedyrer under supervisjon, se eget punkt under. Det settes av tid i arbeidsplanen til opplæring i prosedyrer og respirasjonsfysiologiske undersøkelser. 

Arbeid ved dagpost og respirasjonsenhet skjer først under direkte supervisjon, deretter i økende grad av selvstendighet ettersom kompetanse oppnås. Deltakelse på tilsyn og visitt på intensiv og medisinsk overvåkning vil være sammen med ansvarlig overlege inntil LIS innehar nødvendig kunnskap og erfaring til å gå selvstendig visitt.

På lungemedisinsk sengepost er hovedgruppene pasienter med KOLS, kompliserte lungeinfeksjoner, lungekreft og respirasjonssvikt. Det er to luftsmitteisolat som bla brukes til pasienter med tuberkulose. 

På poliklinikk er det utredning og behandling av obstruktive lungesykdommer, sarkoidose, tuberkulose, og allergi ved samtidig astma, samt oppfølging av pasienter med interstitiell lungesykdom og kreftkontroller.

Ved dagposten utføres utredning av lungekreft inkludert invasiv utredning og vurdering av medisinsk operabilitet, utredning av interstitiell lungesykdom, oppfølging av cystisk fibrose inkl hjemmebehandling med intravenøs antibiotika og desentraliserte kontroller av lungetransplanterte. For å dekke læringsmål LUN 034 om ultralydveiledet og CT-veiledet perkutan biopsi er det avtale med røntgenavdelingen.

Ved respirasjonsenheten utredes og behandles respiratoriske søvnsykdommer og kronisk respirasjonssvikt, inkludert tilpasning og oppfølging av oksygenbehandling, non-invasiv ventilasjonsstøtte og CPAP, samt oppfølging av hjemmerespiratorpasienter. Enheten har 4 dedikerte sykepleiere og det samarbeides med søvnenheten til ØNH-avdelingen samt nevrologisk avdeling. Søvnenheten til ØNH-avdelingen behandler i hovedsak obstruktiv søvnapne uten kompliserende faktorer. 

For lungekreft er det ukentlige MDT-møter med radiolog, patolog, lungeleger, onkologer og thorakskirurg. Medikamentell tumorrettet behandling og strålebehandling skjer ved Enhet for blodsykdommer og kreft (EBK). Onkologer har ansvaret for de fleste kurene, men lungeleger doserer også kurer, og vi har et tett samarbeid om pasientene. For å oppfylle læringsmål for medikamentell tumorrettet behandling og strålebehandling (LUN 011-016 og LUNG 046) er det avtale om lungespesifikk tjeneste med EBK. Pasienter med komplikasjoner til kreftbehandling som er i behov av innleggelse ligger på lungeavdelingen. Pasienter som er aktuelle for kurativ bestråling henvises videre til vurdering ved MDT-møte UNN, og kurativ bestråling skjer ved UNN. 

Praktiske pr​osedyrer:

LIS 3 introduseres tidlig til praktiske prosedyrer under supervisjon. Før bronkoskopi på pasienter forutsettes det øvelse på dukke. Utstyr til øvelse på dukke er alltid tilgjengelig i våre lokaler. Ultralydveiledet pleuratapping, innleggelse av pleuradren og eksufflering av pneumothorax utføres ved lungelaboratoriet. Ultralyd og CT-veiledet perkutan prøvetaking skjer ved røntgenavdelingen.  Enkelte biopsier med Abrams nål finner sted på lungelaboratoriet. 

Respirasjonsfysiologiske krav skal oppfylles i løpet av starten av LIS3-perioden. Lungespesialist er ansvarlig for opplæring, mens videre supervisjon skjer ved sykepleiere på lungelaboratoriet. Lungespesialist er tilgjengelig for hjelp til tolkning.
Krav til beskriving/demonstrasjon av minst 500 røntgenbilder dekkes ved demonstrasjon for lungeavdelingen daglig i ukedager.Ved oppstart er det oppmøte på kontoret til rådgiverne i medisinsk klinikk, K3. Rådgiverne vil ta godt imot LIS og hjelpe med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise den nytilsatte rundt og introdusere ansatt til aktuell seksjon og kollegaer. Nye LIS vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte. De to første ukene er satt av til opplæring, som består av tre følgevakter, tre dager på medisinsk overvåkning, samt opplæringsdager ved observasjonsposten og egen sengepost.

Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.
I løpet av det første halvåret som LIS vil alle får tre kveldsseminarer som vil inneholde følgende tema:


Dag 1

 • Vanlige vakttemaer 2 timer
  • Plassprioriteringer
  • Hvem skal til OVA
  • NEWS
  • Logistikk
  • Tvang
  • Sedasjon/akutt delir/rus

Dag 2

 • Mottaksteam - teamlederrollen (1,5 time)
 • BiPAP og OVA intensivmedisin (1,5 time)

Dag 3

 • Ultralyd intro - 2 time
 • Pacing og prehospitale EKG 1 time


Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Det er internundervisning for de indremedisinske fagene i tilknytting til felles morgenmøte alle ukedager foruten tirsdager. Undervisningen har en varighet på 30 minutter. Ansvar for undervisning på morgenmøtene fordeles mellom de ulike fagområdene. Hver tirsdag er internundervisningen ved de ulike fagseksjonene.
Ved lungeseksjonen er det interundervisning hver tirsdag, av 45 minutters varighet. Leger i spesialisering bidrar med egne innlegg i undervisningen. Undervisningsplan utarbeides ut fra emneplan som over 18 måneder dekker det lungemedisinske fagfeltet. Hver fredag er det møte med patologisk avdeling med demonstrasjon av siste ukers finnålsaspirater og biopsier.

Det legges til at LIS 2/3 får delta på 2-3 anbefalte kurs per år.

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

I medisinsk klinikk er det fast månedlig simulering for LIS 2/3 i:

 • Mottaksteam
 • Akutt tilstander
 • Teamlederfunksjon

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

I Medisinsk klinikk er det per oktober 2022 23 stk. med doktorgrader og 8 stk. som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d.-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Ved seksjon for lungesykdommer er det for tiden ingen i ph.d-løp, men flere ansatte bidrar i nasjonale forskningsprosjekter. Flere leger deltar i undervisning av 5. og 6. årsstudenter.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Det tilstrebes god, daglig supervisjon ved lungeseksjonen. Hver morgen er det felles møte med gjennomgang av problempasienter fra dagpost/poliklinikk/henvisninger, intensivavdeling/medisinsk overvåkning, og deretter røntgengjennomgang av inneliggende pasienter på sengepost. Mandag og torsdag er det rom for mer dyptgående diskusjon av inneliggende pasienter.

På sengepost har LIS ansvar for egen gruppe bestående av 5-7 pasienter. Overleger har sengepostansvar 1 uke av gangen, og er tilstede ved previsitt, og deltar på visitt etter behov. For supervisjon på poliklinikk er det satt av tid til gjennomgang av pasienter kl. 15.00. Det gjennomføres opplæring i utføring av lungefunksjonstester ved starten av hver rotasjon.

Ved opplæring i prosedyrer som pleuratapping og bronkoskopi er supervisør tilstede under hele prosedyren inntil LIS-lege vurderes kompetent til å utføre undersøkelsen selvstendig.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

I medisinsk klinikk vil du få tildelt veileder snarlig etter tilsetting. Veiledning gjennomføres hver fjerde tirsdag kl. 08.00-08.30. Som LIS 3 vil du få tildelt veileder som er spesialist i lungesykdommer.

Avdelingsoverlege møter utdanningskandidat og veileder 2 ganger i året.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. LIS legger inn læringsaktiviteter fortløpende inn kompetanseportalen, som sendes til veileder for godkjenning.

Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. Medisinsk avdeling har innført evalueringskollegium som vurderingsform. Det innebærer møte med utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverleger, fagansvarlige overleger og veiledere. Det blir gjort en helhetlig vurdering av din progresjon og oppnådde læringsmål. Utdanningskandidat får skriftlig og muntlig tilbakemelding etter evalueringen. Det gjennomføres evalueringskollegium to ganger per år.

Mer informasjon om kompetanseportalen finner du her

LIS legger inn læringsaktiviteter fortløpende inn kompetansemodulen, som sendes til veileder for godkjenning.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Marit Bjørnå Wilskow, marit.bjorna.wilskow@nordlandssykehuset.no


Møt våre ansatte

  Sist oppdatert 25.11.2022