Klinisk nevrofysiologi

Klinisk Nevrofysiologiseksjonen (KNF) ligger under Medisinsk klinikk, Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø. Seksjonen mottar pasienter fra det meste av Nordland fylke (unntatt Ofoten-regionen) og dekker behovet for spesialisthelsetjenester for cirka 200.000 innbyggere. Seksjonen tilbyr klinisk nevrofysiologisk diagnostikk av barn og voksne med de fleste metodene som kreves for utdanningen i spesialiteten, herunder standard og søvndeprivert EEG hos voksne og barn (inkludert nyfødte og komatøse pasienter), fremkalte responsundersøkelser (pattern-shift VEP, flash VEP, BAER, SSEP), nevrografi og EMG undersøkelser, her inkludert repetitiv nervestimulering (RNS) og SFEMG/jitterundersøkelser (inkludert hos komatøse pasienter).

​ 

 

Lege bruker instrument og ser på skjerm

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket.

Medisinsk klinikk i Vesterålen har sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk.

I Lofoten har medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet som inkluderer fire er øremerkede slagenheten og en psykiatrisk kriseseng. I tillegg har Lofoten 9 dialyseplasser. Medisinsk klinikk Lofoten har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov.

Klinikken har utstrakt dag- og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 86500 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til fra Bodø lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs. 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Seksjon for Klinisk nevrofysiologi

Seksjonen er integrert i Nevrologiavdelingen og ligger i K6-fløyen. Lokalene er nye og funksjonelle.

Enheten har to separate undersøkelsesrom for utføring av standard EEG og søvndeprivert EEG og 2 separate undersøkelsesrom for utføring av Elektronevrografi/Elektromyografi og fremkalte responser. EEG undersøkelsesrommene er utstyrt med to maskiner (NicoletOne), 1 stasjonær EEG maskin med video og 1 portabel EEG maskin uten video. Elektronevrografi/Elektromyografi og fremkalte responser utføres på undersøkelsesrom  med 2 nye Keypoint Net maskiner.  

KNF laboratorium betjenes av en overlege i Klinisk Nevrofysiologi i 100% stilling, én LIS i 100% stilling og tre KNF teknikere.

Det finnes ett legekontor med tre kontorplasser, tre separate avlesningsstasjoner og ett fellesrom/konferanserom (NEV+KNF) med installerte avlesningsstasjoner for demonstrasjon og diskusjon. Fagbiblioteket er velutstyrt.

KNF -seksjonen har et stort pasientgrunnlag, med stor bredde i pasientkategorier og undersøkelsesrepertoar, med pasienter i alle aldre, fra premature nyfødte til gamle. Ca-tall undersøkelser for 2019: 1317 standard EEG og søvndeprivert EEG (hvorav 22 EEG- nyfødte; 192 EEG- barn t.o.m. 11 års alder; 53 EEG-intensivpasienter); 1375 nevrografi (hvorav 2 nevrografi – pasienter t.o.m 11 års alder; 6 nevrografi- intensivpasienter; 16 motorisk inching; 20 RNS; 2 Blink refleks; 13 H refleks); 668 EMG (hvorav 1 EMG-barn t.o.m 11 års alder; 6 EMG-intensivpasienter, 1 analsfinkter EMG); 8 jitterundersøkelser; 95 VEP (pattern-shift eller flash); 1 BAER; 11 SSEP (7 intensivpasienter).

KNF-seksjonen har ikke vakttjeneste.

Nevrologisk avdeling som KNF seksjonen er knyttet til har elektiv og akutt virksomhet med sengepost, poliklinikk, kontorer og dagpost som ligger nært lokalisert på plan 6 i K, A og B fløyen. Avdelingen har totalt 18 sengeplasser hvor av 9 senger er for pasienter med hjerneslag og 9 senger tilhører generell nevrologi. Det er 3 overvåknings senger. Det er 11 ansatte nevrologi spesialister fordelt på 10 årsverk og det er 10 stillinger for LIS


​ ​ ​Utdanningsløpet Klinisk nevrofysiologi spesialiteten ved
Nordlandssykehuset Bodø ​ ​
​Tidsperiode
​HF
Læringsarena​Avd./læringsstedLæringsmål
​1 år​NLSH Bodø​​NLSH
Bodø
​12 mnd. ved Nevrologisk avdelings sengepost og/eller poliklinikk. Minst 6 mnd her, men de øvrige 6 mnd kan evt. avtjenes ved annen avdeling for nevrofag (nevrokirurgisk sengepost, barnenevrologisk enhet, psykiatrisk enhet)​001, 003, 028, 029
​2,5 år​NLSH Bodø​​NLSH
Bodø
​Seksjon for klinisk nevrofysiologi002, 004 (unntak langtids EEG monitorering), 005, 018, 019, 025, 026, 027
​2,5 år​NLSH Bodø​​NLSH
Bodø
​Seksjon for klinisk nevrofysiologi​002, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 020, 025, 026, 027
​6 mnd + minst 6 mnd med fjernsupervisjon
​UNN​UNN​Seksjon for klinisk nevrofysiologi004 (delvis- gjelder kun langtids EEG monitorering), 014, 015, 016, 017, 023, 024
​2 uker​St. Olavs
​​St. Olavs
​Seksjon for klinisk nevrofysiologi​021

KNF-seksjonen har utarbeidet en kompetanseplan for leger i spesialisering hvor det fremgår hvilke læringsmål som skal oppfylles, hvordan læringsmålene skal oppfylles og hvilke deler av utdanningen som ikke kan gjennomføres her lokalt.

Kompetanseplanen for KNF spesialiteten består av 29 læringsmål, hvorav 19 læringsmål (LM 001-003, 005-013, 018-20, 022 og 025-029) kan oppnås lokalt.

Disse læringsmålene gjelder temaer som basale nevrovitenskapelige kunnskaper, klinisk nevrologi, medisinsk elektronikk, EEG (unntak langtids EEG monitorering), nevrografi og EMG, fremkalte responser (unntak LM- 021- intraoperative monitorering).

Samarbeidsavtaler

Det er inngått fagavtaler med Klinisk Nevrofysiologisk seksjon ved UNN og St. Olav. For en oversikt over oppnådde læringsmål se tabell. 

Mellom NLSH og UNN er det også en tilleggsavtale om supervisjon via felles nettverksløsning. 

LIS befinner seg fysisk ved KNF avdeling i Bodø, men tolker undersøkelser som er gjennomført ved KNF UNN. Tilgangen til undersøkelsen (langtids EEG monitorering med eller uten video og eventuelt PSG og MSLT) skjer via felles nettverksløsning. LIS tolker og besvarer undersøkelsen og får supervisjon/ veiledning fra overlege ansatt på UNN. Supervisjonen/ veiledningen gjennomføres  ved felles nettverksløsning/ telemetri løsning. Tilbakemelding gis både skriftlig og muntlig. Slik løsning er allerede etablert.
For alle andre læringsmål og læringsaktiviteter får LIS daglig supervisjon/veiledning av egen ansatt overlege i KNF i Bodø.


Det skal tilsendes velkomstbrev før ansettelse med praktiske opplysninger. Du får også muntlig informasjon når du møter opp hos avdelingsleder som informerer deg om fremgangsmåte for tilgang til ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor data tilganger og tilgangen til elektroniske journalsystemet vårt og de programvarene for nettverkstolkning av alle KNF-undersøkelser som tas ved enheten. Du skal også få informasjon om lønnssystemet og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs.

Ved ansettelse skal avdelingsoverlege/seksjonsoverlegen tildele deg Kompetanseplanen i Kompetanseportalen.

Seksjonsoverlegen eller erfaren LIS skal vise deg rundt gjennom KNF laboratorium med de forskjellige arbeidsstasjoner og gjennom NEV avdelingen og skal introdusere deg for aktuell seksjonen, NEV-avdelingen og kollegaer.

Den første uka er satt av til at du skal bli kjent med seksjonsrutinene, arbeidstempo og de forskjellige prosedyrene/undersøkelsene som utføres.

I løpet av de første fire ukene skal du få tildelt en veileder og sammen skal utarbeides ditt individuelle utdanningsløp med detaljert informasjon om hvilke læringsmål og aktiviteter skal man prioritere i de neste 6 måneder. Utdanningsløpet oppdateres hver 6 måned i forbindelse med progresjonen og seksjons ressurser.


Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkl leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her


Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i Nordlandssykehuset HF og LIS får fri for å delta på minimum 3 kurs pr. år.
Utdanningsprogram for Klinisk nevrofysiologi er utarbeidet ved seksjonen, for alle leger og andre ansatte (teknikere), med obligatorisk deltagelse i arbeidstida.

Utdanningsutvalget er ansvarlig for å sette opp tema for internundervisning og er representert av både leger i spesialisering og spesialister. Undervisningsprogrammet planlegges for et halvt år av gangen hvor det er rullerende gjennomgang av hovedtemaer for klinisk nevrofysiologi som tilsvarer den planlagte progresjonen i opplæringen. En del av undervisninger gjennomføres i samarbeid med det faglige miljøet ved avdelingene for KNF ved UNN og St. Olavs Hospital, samt med det nasjonale nettverket i spesialiteten.

Det er planlagt 1-2 timer per uke som fordeles mellom lokal internundervisning, pasient-kasus eller opplæring i praktiske ferdigheter (tirsdag/fredag) og 1 time per uke (3 ganger/måned) med felles internundervisning med annen utdanningsavdeling/nasjonalt opplegg (St Olavs Hospital- Trondheim, UNN Tromsø, nasjonal undervisning).

KNF leger holder undervisning for nevrologer som en del av teoretisk internundervisning på Nevrologisk avdeling. KNF legene også deltar på denne men velger hvilke temaer som er relevante for KNF faget.

På morgenen og ved sporadiske demonstrasjoner går man gjennom interessante funn ved undersøkelser. KNF undersøkelser kommuniseres ut både muntlig og skriftlig og det er et tett samarbeid med rekvirentene av undersøkelsene.

Nasjonale læringsarenaer

Noen tema og læringsmål vil dekkes delvis av faste KNF nasjonale nettmøter som foregår månedlig (for eksempel tema som corticografi, subdurale-EEG registreringer, topografisk EEG analyse og source-imaging, intracerebrale EEG registreringer og stimuleringer, nærnerve nevrografi, nevrofysiologisk utredning av bekken, larynx EMG, macro-EMG, MUNE, EOG, ERG, P00 test). LIS skal få informasjon og orientering om de diverse nettbaserte kursene, kongressene og fagmøtene som er nyttige for utdanningen og må søke til avdelingsleder om å få delta. Dersom kurset dekker et av læringstemaene i klinisk nevrologifysiologi kompetanse modul som er en lokalt bestemt læringsaktivitet kan det legges inn som egenaktivitet.

Krav om 70 timer pr. år med teoretisk undervisning pr. år er dekket ved kombinasjonen av Utdanningsprogrammet for KNF, deltakelse i internundervisningsprogrammet for Nevrologi og deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, møter og undervisning.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter.

Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team.Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord) Finnes det nettressurser å lenke til eller kan man beskrive innholdet i RegSIM Nord litt nærmere, slik det f.eks står i jobb beskrivelsen ved utlysning.

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Seksjonen for Klinisk nevrofysiologi

Seksjonen for Klinisk Nevrofysiologi har ingen simuleringsmodeller. Som del av interundervisningsplanen planlegges enkelte timer som brukes for opplæring i praktiske ferdigheter (praktiske øvelser på frivillige) hvor LIS blir kjent med selve teknikken og de tekniske utfordringene for mindre vanlige KNF undersøkelser (nevrografi av uvanlige nerver, BAEP, SSEP av uvanlige nerver, sympatisk hud respons, stim SFEMG osv.).

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

  
I Medisinsk klinikk er det per mars 202115 stykker med doktorgrader og 11 stykker som er i ph.d.-løp. Av pågående ph.d-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

KNF seksjonen er tilknyttet nevrologisk avdeling som har et svært aktivt publiserende forskningsmiljø og har de senere år drevet bra med forsknings- og kvalitetssikringsarbeid, spesielt innenfor hjerneslag, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose og hodepinetilstander. Ved Nevrologi avdeling jobber 2 leger med PhD kompetanse, en har også bistilling som professor ved Universitet i Tromsø. Forventes at andre 2 leger som på nåværende tidspunkt har pågående PhD-prosjekter skal få PhD kompetanse i perioden 2020-2022. KNF LIS vil kunne trekkes inn i forskningsprosjekter sammen med øvrige leger ved nevrologisk avdeling.

I tillegg vil LIS få ved tjenestegjøring ved UNN KNF seksjonen noe erfaring med forskning i faget ved eventuell deltakelse i rekruttering/inkludering av pasienter til pågående forskningsprosjekter. LIS skal også bli eksponert for forskning i det daglige gjennom diskusjoner på arbeidsplassen, internundervisninger.


I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.Den daglige supervisjonen gis av de du jobber sammen med på et hvert tidspunkt. I starten av spesialisering og når lege i spesialisering har lite erfaring eller stort behov for supervisjon, vil en mer erfaren kollega (overlege eller erfaren LIS) i større grad være til stede sammen.

I arbeidsplanen blir du fordelt til en oppgave hver dag. Supervisjonen skal foregå daglig i form av strukturert observasjon med feedback i praktiske situasjoner («bed-side») og i form av refleksjonstid over handlingen og de valg man gjorde (i etterkant av handlingen). Sammen med spesialisten skal du lære å utføre de diverse undersøkelsene som tas ved vår seksjon. Sammen med spesialisten skal du gå gjennom resultatene fra undersøkelsene som tas, skal kontrolleres hvis disse er teknisk riktig utført, skal diskuteres resultatene i den kliniske sammenhengen, skal diskuteres differensialdiagnosen og eventuelle KNF tilleggsundersøkelser som bør utføres. Man får anledning til å stille spørsmål og følge eventuelle kontrollundersøkelser som tas av spesialist. Oppgaver og undersøkelser tilpasses underveis til LIS sitt ferdighetsnivå for å sikre en god progresjon mht. oppnåelse av læringsmål.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som følger deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Du vil bli tildelt etter ansettelse en veileder som er spesialist i Klinisk nevrofysiologi. Den individuelle veiledningen skal være systematisk og skal foregå fortløpende gjennom hele spesialiseringsperiode. Det avtales på forhånd mellom veileder og LIS tidspunktet for veiledningssamtaler. Det skal gjennomføres minst 8 individuelle samtaler med veileder per år (med varighet på cirka 30 min-1 time). Innholdet for de individuelle veiledningssamtalene bestemmes på forhånd.

Ved hospitering på andre avdelinger ved Nordlandssykehuset, eller på Klinisk nevrofysiologi enhet ved andre helseforetak, og ved slike anledninger vil erfarne ansatte ved disse avdelinger supervisere og veilede deg.

I veiledningssamtaler tas opp forskjellige emner, blant annet hvordan oppleves de faglige utfordringene, hvordan oppnås praktiske ferdigheter, hvordan benyttes fordypning og opplæring ved siden av klinisk virksomhet, hvordan er samarbeidet med kollegaer, hvordan opplever legen balansen mellom arbeid og privatliv, skal gis tilbakemelding om progresjonen og man skal få støtte i vanskelige situasjoner.

Det settes i arbeidsplanen en dag for fordypning hver annen uke.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Seksjon for Klinisk nevrofysiologi

Læringsaktivitetene skal loggføres i Kompetanseportalen og skal godkjennes av veileder. Oppnådde læringsmål skal sendes til avdelingsoverlege for endelig godkjenning. Det skal gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder og eventuelt supervisører og du skal få tilbakemelding om din progresjon på veiledningssamtaler.

For nevrografi/EMG og EP delen av KNF utdanningen innføres formelle og planlagte vurderinger med bruk av standard vurderingsverktøy (MINI CEX). Du blir presentert for en pasient og du skal gjennomføre anamnese, klinisk undersøkelse, KNF undersøkelse. Så skal det diskuteres differensialdiagnose og eventuelle tilleggsundersøkelser som kreves. LIS får praktisk øvelse mht. å gi tilbakemelding til pasientene. Veilederen skal vurdere din prestasjon med bruk av MINI CEX og skal gi deg både muntlig tilbakemeldingen, men også skriftlig tilbakemelding som registreres i Kompetanseportalen som veiledningssamtale.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Les mer om individuell plan

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med seksjonsoverlege Oana Gratiela Ciopat, oana-gratiela.ciopat@nordlandssykehuset.no


    Sist oppdatert 23.03.2022