Barnesykdommer

Barneklinikken er den eneste i Nordland fylke. Vi har elektiv og akutt virksomhet på Nordlandssykehuset i Bodø. Klinikken har tre enheter; Barnemedisinsk sengepost, dagbehandling og poliklinikk, Nyfødtintensiv avdeling og Habilitering for barn og unge. Overleger og erfarne LIS ambulerer også til sykehusene i Lofoten og Vesterålen. LIS-legene roterer til alle enheter. Vi gir en bred faglig kompetanse og LIS blir fort selvstendig i sitt virke. For å bli ferdig spesialist må man ta en del av spesialiseringsløpet sitt på et av våre samarbeidende foretak; UNN, St. Olavs Hospital, OUS eller A-HUS.

   
Barnelege blir undersøkt av barnNordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 

Barneklinikken ved Nordlandssykehuset Bodø er organisert som en egen klinikk med tre enheter. Barneklinikken er den eneste i Nordland fylke.
Klinikken har tre enheter; Barnemedisinsk sengepost, dagbehandling- og poliklinikk, Nyfødtmedisinsk avdeling og Habilitering for barn og ungdom.

Nyfødte fra 26 uker behandles på Nyfødtmedisinsk avdeling, øvre aldersgrense på nyhenviste pasienter er 16 år. Kronikere følges til de er 18 år.

Avdelingen har ca. 1200 innleggelser og 5000 polikliniske konsultasjoner hvert år. Barn under 7 år med kirurgiske lidelser, ortopediske pasienter opp til 12 år, samt ØNH-pasienter under 14 år ligger på barneavdelingen.

Det er totalt 23 stillingshjemler. 14 overlegehjemler og 9 LIS 3. Alle stillingene er besatt. Det er god rekruttering til LIS 3 stillingene og vi rekrutterer de fleste overlegene innad i klinikken.

Følgende subspesialiteter er dekket og ivaretatt av overlegene/erfarne underordnede leger: Neonatologi, kardiologi, nevrologi, habilitering, astma/allergi, endokrinologi, gastroenterologi, revmatologi, sosialpediatri og onkologi/hematologi. Dette innebærer at avdelingen behandler de fleste pasientkategorier.

Fødsler i uke 23-25+6 skal i utgangspunktet skje ved UNN. Oppstart av kreftbehandling foregår på UNN, med videre behandling og oppfølging hos oss. Barnekirurgi og nevrokirurgi henvises hhv. St. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi samarbeider med Rikshospitalet om hjertesyke barn. Ellers er det også etablert et godt samarbeid med de andre avdelingene på sykehuset.

Utdanningskandidatene roterer mellom den generelle barnemedisinske posten og post for nyfødtmedisin. I tillegg har de poliklinikk/arbeid på dagenheten. De har ikke tidligere hatt regelmessig tjeneste ved habiliteringsenheten men dette planlegges innført i løpet av 2021.

LIS har 9 delt tilstedevakt med delte vaktdøgn på helg og aktiv tjeneste hele døgnet.
Overlegene har tilstedevakt til kl. 20.00 hverdager og kl. 18.00 helg. I tillegg har klinikken et overlegesjikt for å dekke nyfødtkompetansen alle dager og ivareta hentetjenesten for syke nyfødte.

En overlege og 1 LIS har medisinske doktorgrad.

Avdelingen har både teoretisk og praktisk undervisning av medisinske 6. års studenter i samarbeid med Universitetet i Tromsø. 3 overleger på avdelingen har bi-stilling tilknyttet UiT.

LIS oppfordres til å delta i klinisk forskning. Det er også fokus på at LIS deltar i forbedringsarbeid. Per tiden er 2 LIS knyttet opp mot pågående forbedringsprosjekter.
Sykehuset har bibliotek med et godt tidsskrifttilbud. Alle legene har PC på kontorene med tilgang til internett, flere medisinske databaser og elektroniske tidsskrifter.
Det er 1 (2) overleger og 3 LIS som er tilknyttet Statens barnehus i Bodø der de på faste tidspunkter gjennomfører legeundersøkelse av barn ved mistanke om mishandling.


Spesialisering i barnesykdommer er et minimum 5-årig utdanningsløp. Store deler av utdanningen kan gjennomføres på Nordlandssykehuset Bodø. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid ved en barneavdeling på et av universitetssykehusene som sykehuset har avtale med.

Vi har per nå avtale med UNN, St. Olavs Hospital, OUS og AHUS.


Nyansatte LIS vil ved oppstart få tildelt veileder som er spesialist i barnesykdommer. Ansvar for tildeling av veileder ligger hos utdanningsansvarlig overlege i Barneklinikken. Det skal også tildeles Individuell utdanningsplan, dette gjøres av leder.

Ved ansettelse er det en 4-ukers opplæringsperiode. De første to ukene jobber LIS kun på dagtid sammen med overlege og en mer erfaren LIS. Disse to ukene blir fordelt med 1 uke på Barnemedisinsk sengepost og 1 uke på Nyfødtmedisinsk avdeling.   

Det foreligger en sjekkliste for hva LIS skal gjennomgå i denne introduksjonsperioden.
Etter 2 uker vil LIS begynne å gå vakter sammen med en mer erfaren LIS. Det legges i utgangspunktet opp til 4 følgevakter, men dette vurderes utfra LIS tidligere erfaring og kompetanse. Det kan være aktuelt med flere.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i Nordlandssykehuset og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her


Internundervisning og kurs ved Barn

Internundervisning gjennomføres 3 dager pr. uke à 30 minutter (tirsdag-torsdag), tilsvarende krav om 70 timer/år. Sentrale emner i pediatrien gjennomgås systematisk og regelmessig i henhold til læringsmålene.

Håndtering av akutte tilstander og andre viktige læringsmål som er vaktrelevant forsøker man å repetere litt oftere.

Undervisningen går på omgang mellom spesialister og LIS. Eksterne foredragsholdere, spesielt andre samarbeidspartnere på sykehuset underviser jevnlig i relevante temaer.
Utover dette gjennomføres samarbeidsmøter med føde- og gynekologisk avdeling 1 gang per måned. Da gjennomgås felles kasuistikker og klinikkovergripende/nasjonale prosedyrer eller retningslinjer.

2 ganger per måned gjennomføres det fellesundervisning for alle ansatte på sykehuset. Denne undervisningen kommer i tillegg til klinikkens egen internundervisning.

Eksterne kurs

Klinikken legger til rette for at LIS skal få delta på 2 obligatoriske kurs per år, i praksis et kurs vinter/vår og et kurs høst.

I tillegg tilstreber klinikken at det alltid er noen LIS som også får delta på faglige møter i regi av Legeforeningen (barnelegeforeningen) eller andre kurs som er relevant.
Klinikken dekker de utgiftene som ikke dekkes av Legeforeningens Fond III.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

Simulering og ferdighetstrening ved Barnemedisin

I og med at Barneklinikken i Bodø er relativt liten er det fokus på jevnlig SIM trening for å opprettholde og bygge kompetanse.

Det gjennomføres SIM trening 3 ganger per måned: 1 gang på Nyfødtintensiv, 1 gang på føden og 1 gang på Barnemedisinsk sengepost. LIS deltar alltid. I løpet av 1 år får LIS deltatt på SIM i hvert fall 4 ganger.

Det øves da på rescusitering av nyfødte og AHLR på større barn, i tillegg SIM knyttet opp til spesifikke læringsmål som status epileptikus, ketoacidose osv. Alle øvelser innebærer også trening i kommunikasjon og samarbeid med andre faggrupper. Det gjennomføres også spesifikke øvelser som dreier seg om praktisering av PEVS og ISBAR kommunikasjon.

Det er satt av 1 dag per år per lege for gjennomgang av MTU i grupper. Her gjennomgås medisinsk teknisk utstyr som brukes på alle enhetene.

Det gjennomføres årlig kursdager med trening og SIM på nyfødtrescusitering med deltagere fra barneklinikken, gyn-/fødeavdeling og anestesi. Målet er at alle leger skal gjennomføre dette hvert andre år.

Det legges opp til årlige AHLR kurs for alle leger i klinikken. Klinikken har siden 2015 arrangert et eget prosedyrekurs på dyrelaboratoriet på Nord Universitet. Dette er et 2 dagers kurs med trening av akutte prosedyrer på spedgris. Her tilstrebes det at alle får gjennomført kurset i hvert fall hvert andre år.

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved vår avdeling

Barneklinikken har 1 overlege med Ph.d og 1 LIS med Ph.d. Vi har per i dag ingen i et Ph.d-løp men dette er ønskelig og det vil legges til rette for at forskning skal kunne gjennomføres ved vår klinikk. Barneklinikken har deltatt i forskningsprosjekter utgående fra andre foretak.

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.

Den daglige supervisjonen gis av leger eller andre faggrupper LIS til enhver tid jobber sammen med. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer.

Barneklinikken ser for seg at supervisjon etter hvert kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført. Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk ved mottak av pasient og før og etter en prosedyre.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning og faglig utvikling ved vår avdeling

Ved ansettelse får LIS utnevnt en veileder. Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning. Det blir satt av tid til veiledning minimum 10 ganger per år.

Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp faglige progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere. Veiledningen skal også dreie seg om å øke den helhetlige kompetanse i legerollen. LIS må selv bidra inn i veiledningen med aktuelle problemstillinger.

I tillegg til veiledning som beskrevet over så legges det opp til evalueringskollegium to ganger per år. Her vil LIS sammen med veileder, leder og andre spesialister diskutere LIS sin faglige progresjon og veien videre i spesialistløpet. Her vil det også være mulighet å ta opp utfordringer som kan være aktuelle.

Etterutdanning

Klinikken legger til rette for kontinuerlig videreutdanning for spesialistene. Det oppfordres til kontinuerlig forbedringsarbeid og deltakelse på forbedringsutdanning i regi av foretaket. Det gis også fri til minimum et kurs/konferanse per år. Klinikken har egne avsatte midler for å opprettholde nyfødtkompetansen og kompetanse til å drive kuvøseteam. Disse midlene prioriteres brukt til videreutdanning av spesialister.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål
Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her


Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål ved Barnemedisin

Veileder godkjenner fortløpende læringsmål som loggføres i Kompetanseportalen.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


    Sist oppdatert 02.03.2021