Barne- og ungdomspsykiatri

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en egen avdeling innenfor Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen er organisert i fem poliklinikken: BUP Bodø, BUP Indre Salten, Lofoten, BUP Vesterålen og BUP Ørnes. Avdelingen har og to døgnenheter, henholdsvis Korttidsenhet for Ungdom som ivaretar elektive forløp med døgninnleggelse og Akuttenhet for Ungdom som har ansvaret for akutt døgninnleggelse for pasienter tilhørende Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF sine opptaksområder. Avdelingen har også to fagenheter; Fagenhet for autisme, nevropsykologi og cl-team (FANC) og Fagenhet for spesialisert familiebehandling og nettverksarbeid. Nordlandssykehuset er også med på en av to nasjonale piloter sammen BUFetat, hvor vi har et eget Helseteam som leverer psykisk helsehjelp ved en omsorgsinstitusjon drevet av BUFetat.

    
Dame og gutt sitter ved et bord og leker


Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt, fylkes- og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø både innen somatikk og psykiatriske fag.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Fagsjef hos direktøren har overordnet ansvar for LIS utdanningen. Utdanningskoordinerende overlege (UKO) er ansatt direkte hos Fagsjef, og har ansvar for den daglige oppfølgingen av ny spesialistordning i sykehuset og løpende kontakt med Det Regionale Utdanningskontoret (RegUt). Sykehuset har også et Overordnet utdanningsutvalg med representanter fra de ulike klinikkene, lokasjonene, LIS, overleger, HR og Fagavdelingens ulike ansatte. Alle overordnede problemstillinger og rutiner drøftes her.  

Hvert fag har et eget Utdanningsutvalg med representant fra LIS og overleger samt en administrativ leder med beslutningskompetanse. Utdanningsutvalget skal påse at avdelingen har oppdatert fagkunnskap og kompetanseplaner og gjennomfører veiledning og andre fagspesifikke tiltak. I Utdanningsutvalget sitter også Utdanningsansvarlige overlege (UAO), jfr rutine for utdanningsansvarlige overleger i NLSH. Alle større fag har frikjøp av spesialist i 10-20 % stilling som utdanningsansvarlig overlege. 

Les mer om oss og jobbmulighetene her  

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTubeInstagram eller X.

 

 


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har 151 årsverk, hvorav 7 LIS, 14 barne- og ungdomspsykiatere, 15 psykologer, 26 psykologspesialister og 91 innenfor andre faggrupper.

Barnepopulasjonen innenfor Nordlandssykehusets opptaksområde er 28.291, og vår avdeling har også noen funksjoner som også dekker Helgelandssykehuets populasjon på 15.889. Årlig har avdelingen ca. 26.000 konsultasjoner og 3.200 innleggelsesdøgn.
Hovedvekten av arbeidet er poliklinisk utredning og behandling, og dette ivaretas av våre 5 poliklinikker.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har et CL-team (Consultant Liason, en del av Fagenhet for autisme, nevropsykologi og cl-team) som består av 3 stillinger og er tilknyttet Nordlandssykehuset Somatikk. De bistår blant annet i tverrfaglig utredning og vurdering av barn ved somatisk sengepost eller poliklinikk.

BUP Helseteam

BUP Helseteam er et eget team som leverer psykiske helsetjenester til ungdommer som mottar omsorgstilbud fra Bodø Behandlingssenter. Dette er en av to nasjonale piloter som er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Teamet består av 2 psykologer, 1 sykepleier og en overlegeressurs. Disse har sitt daglige virke ved Bodø Ungdomssenter.

BUP Bodø

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, kliniske pedagoger, pedagoger i klinisk spesialisering, kliniske konsulenter og spesialsykepleier, til sammen 24,7 årsverk. Den har tre LIS3 og fire overleger (flere i delte funksjoner). Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. Opptaksområdet til BUP Bodø er kommunene Bodø, Gildeskål, Røst og Værøy.

BUP Indre Salten

Enheten har sine lokaler på Fauske. Denne poliklinikken er også tverrfaglig sammensatt med LIS, overlege, psykologspesialister, psykolog i spesialisering, klinisk pedagog og klinisk sosionom, til sammen 8 årsverk. Den har en LIS3 og en overlege. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. Opptaksområdet til BUP Indre Salten er kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy og Tysfjord.

BUP Lofoten

Enheten har sine lokaler ved Nordlandssykehuset Gravdal og Svolvær. Denne poliklinikken er også tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, spesialpedagog og vernepleier, til sammen 10,5 årsverk. Den har en LIS3 og to overleger. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. Opptaksområdet til BUP Lofoten er kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og Moskenes.

BUP Vesterålen

Enheten har sine lokaler ved Nordlandssykehuset Stokmarknes. Denne poliklinikken er også tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, sosionom og klinisk konsulent, til sammen 13 årsverk. Den har en LIS3 og to overleger. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. Opptaksområdet til BUP Vesterålen er kommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy.

BUP Ørnes

Enheten har sine lokaler ved Ørnes. Denne poliklinikken er sammensatt med psykologspesialist, psykolog og klinisk konsulent, til sammen 3 årsverk. Enheten har et samarbeid med BUP Bodø rundt overlegeressurs. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. Opptaksområdet til BUP Ørnes er Meløy kommune.

Fagenhet for autisme, nevropsykologi og CL-team

Enheten har sine lokaler i Bodø. Den består av 3 ulike fagteam. Autismeteamet er avdelingens spesialiserte enhet for utredning og behandling av autismespekterlidelser. Autismeteamet ivaretar også noen regionale funksjoner og Helgelandssykehuset. Teamet vårt bestående av 3 nevropsykologer ivaretar de nevropsykologiske utredningene ved avdelingen. CL-teamet bistår med tverrfaglig utredning og vurdering av barn ved somatisk sengepost/poliklinikk, primært ved Barneavdelingen.

Fagenhet for spesialisert familiebehandling og nettverksarbeid

Enheten har sine lokaler i Bodø. Den består av 3 ulike fagteam. Familieteamet er et team på fire som tilbyr prosessorientert familieveiledning med opphold i leilighet. Spiseteamet er et spesialisert fagteam rettet mot spiseforstyrrelser. De ivaretar utredning og behandling av kompliserte spiseforstyrrelser i polikliniske forløp. De har også en regional funksjon ovenfor Helgelandssykehuset. Helse Nord har en regional enhet for spiseforstyrrelser for barn- og unge, som er lokalisert ved UNN. Ambulant team kan tilby en forsterket og mer intensiv poliklinisk oppfølging av barn- og unge innenfor saltenregionen.

Korttidsenhet for Ungdom

Døgnenhet med 7 senger som tilbyr elektive innleggelser for aldersgruppen 13-18 år. Dette for diagnostisk avklaring, der miljøterapeutiske observasjoner er nødvendige, eller behandlingsinnleggelser for alvorlige og langvarige sykdomsforløp, sammensatte vansker med lavt funksjonsnivå og lignende. Ved døgnenheten arbeider en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Behandlerstaben består av en overlege, 2 psykologspesialister og 1 familieterapeut. LIS3 kan rotere ved Korttidsenhet for ungdom i sitt forløp. Staben samarbeider tett med miljøpersonalet som består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre, de fleste miljøterapeutene med videreutdanning innen psykisk helsearbeid (16 årsverk for miljøterapeuter og ledelse).

Akuttenhet for Ungdom

Døgnenhet med seks senger som ivaretar frivillig og tvungent psykisk helsevern, og mottar i hovedsak ungdom over 12 år for innleggelser for akuttpsykiatriske tilstander, herunder psykotiske episoder, akutt suicidalitet, alvorlig spiseforstyrrelse og lignende. Staben ved døgnenheten består av 2 overleger, 1 psykologspesialist, 2 psykologer og 1 LIS3. Staben arbeider tett sammen med psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre, de fleste miljøterapeutene med videreutdanning innen psykisk helsearbeid (20,5 årsverk for miljøterapeuter og ledelse).


For å oppnå spesialisering i Barne- og ungdomspsykiatri kan man avtjene hele sin tjeneste ved Nordlandssykehuset HF. Spesialiseringsløpet innebærer:

  • 36 måneder i poliklinikk, der tiden fordeles mellom flere team for å dekke hele spekteret av pasienter og diagnoser. Denne delen av forløpet gjennomføres ved en av våre polikliniske enheter ved de enkelte lokasjonene i Lofoten, Vesterålen, Fauske eller Bodø.
  • 12 måneder i døgnenhet på Akuttenhet for Ungdom (evt. også Korttidsenhet for Ungdom). Denne delen av tjenesten gjennomføres i Bodø.
  • 12 måneder ved Psykisk helsevern for Voksne, som innebærer tjeneste ved annen avdeling i samme klinikk. Avdelingen samarbeider tett med avdelinger i voksenpsykiatri, og denne delen av tjenesten vil kunne gjennomføres ved samme lokasjon hvor man har sin polikliniske tjeneste innenfor PHBU. De voksenpsykiatriske poliklinikkene har lokaliteter i umiddelbar nærhet til BUP hhv. i Lofoten, Vesterålen, Fauske og Bodø. Voksenpsykiatriske døgnavdelinger er lokalisert i Bodø og Vesterålen.
  • 6 måneder ved Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset HF. Denne delen av tjenesten gjennomføres i Bodø. ​


​ ​Utdanningsløp ​ ​ ​
Avdeling/HF​Tid​Felles kompetansemålMål​
​Avdeling hovedspesialitet​BUP​48 md.​Ja​Min.
5 år
​Spesialiseringstjeneste annet HF

​PHV

Pediatri

​12 md.

6 md.

​Ja​Min.
5 år
​Sidetjeneste i eget HF​Ja​Min.
5 år
​Valgfritt​Ja​Min.
5 år
​Annet​Ja​Min.
5 år

Klinikken har en sjekkliste for nytilsatte som beskriver all informasjon og opplæring man som nytilsatt skal ha ved oppstart. Ansvaret for at dette ivaretas ligger hos enhetsledere. LIS skal kunne følge erfarne kollegaer i deres arbeidsoppgaver, både overleger og andre yrkesgrupper, tilpasset driften i den aktuelle poliklinikken og ved døgnenhetene. LIS har akuttvakt ved poliklinikken og Akuttenhet for Ungdom sammen med erfaren kollega.

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning og kurs ved Barne- og ungdomspsykatrien

Internundervisningen organiseres i en regional treårig rulleringsplan, og omfatter alle LIS i Helse Nord. Planen beskriver fordeling av timer, der summen av internundervisningen er minimum 70 timer per år. Halvparten av denne undervisningen, 35 timer, holdes på lokalt nivå. Den regionale delen av internundervisningen er i hovedsak forberedt og avholdt av LIS. Det avholdes årlig to 2-dagers samlinger for alle LIS i Helse Nord, hvor bidragsytere er erfarne klinikere og forskere. De regionale samlingene avholdes i hele regionen.

Den regionale utdanningsplanen beskriver også fordeling av tema over tre år, slik at man i denne perioden får dekket alle tema innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Første rulleringsår har førskolealder som overordnet tema, andre rulleringsår, barneskolealder, og siste rulleringsår har ungdom og overgang til PHV som overordnet tema. Utover dette er det også tema som dekkes årlig, som krisehåndtering, suicidalvurdering og vaktarbeid.

Internundervisningen organiseres og ledes av Regional koordinator: Brite Jacobsen, og de ulike helseforetakenes lokale koordinatorer. Den regionale utdanningsplanen er under revisjon, for å samsvare enda bedre med læringsmålene i ny spesialistordning etter 01.03.19.


Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi)

Ferdighetstrening ved vår avdeling

Ferdighetstreningen er knyttet til diagnostisering og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander. I tillegg avholder klinikken av og til kurs/ferdighetstrening i hjerte- lungeredning, praktisk gjennomføring av bruk av mekaniske tvangsmidler og andre aktuelle tema.


Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019

Forskning ved vår avdeling

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi en LIS 3 som har PhD og en barne- og ungdomspsykiater som har 50% stipendiatstilling ved Nord Universitet.

   

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.Barne- og ungdomspsykiatri er en tverrfaglig medisinsk spesialitet. De aller fleste pasienter har flere enn én fagperson knyttet til seg under oppfølgingen ved BUP. Dette legger godt til rette for både planlagt og ad hoc supervisjon for den enkelte LIS. Spesialiteten har stor grad av teamdrøftinger og diagnosevurderinger i flerfaglig fellesskap. Dette er en arena der supervisjon og mester-svenn-læring naturlig hører hjemme. I tillegg vil det jobbes frem kultur og rammer for at LIS skal jobbe tettere med overlege og andre fagspesialister i poliklinikk, bl.a. ved å avholde felleskonsultasjoner. Ved sengepost er det allerede stor grad av naturlig supervisjon og mester-svennlæring.


Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning ved barne- og ungdomspsykiatrien

Alle LIS får tildelt veileder etter oppstart i klinikken, og veiledning skal starte opp innen to uker. Det skal planlegges regelmessig veiledning som totalt skal dekke minimum 210 timer (à 60 minutter), det vil si to timer i uka i 35 uker per år. Av dette skal 105 timer være psykoterapiveiledning, der de første 40 timene defineres som grunnleggende relasjonell forståelse. Gjennomføring av klinisk veiledning og psykoterapiveiledning registreres i Kompetanseportalen, der veileder attesterer for hver tiende time. Når det gjelder veiledningens form og innhold, vises det til nasjonal veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering.

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål ved vår avdeling
For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering gjennom prosedyrefestede halvtårsevalueringer. Der møter LIS sammen med veileder, leder og utdanningsansvarlig overlege, dette samsvarer med det som i kompetanseportalen omtales som evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte:
LIS er selv ansvarlig for å holde sin kompetanseportal oppdatert i forhold til progresjon. De aller fleste læringsaktiviteter kvitteres ved egenregistrering. Det er en forventning om at det er en fortløpende dialog med klinisk veileder i forhold til hvilke læringsaktiviteter man anser seg ferdig med.

Hvert halvår vil LIS3, veileder og leder møte utdanningsansvarlig overlege for en halvtårsevaluering. I dette møtet gjennomgås læringsaktiviteter det siste halvåret, gjøres vurderinger av oppnådde læringsmål og legges planer for hvilke læringsaktiviteter som skal være i fokus det neste halve året. LIS og veileder er ansvarlige for å forberede seg til denne evalueringen og legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på gjennomførte læringsaktiviteter og læringsmål.

Gjennom å legge til rette for at alle læringsmål vurderes av flere i halvtårsevalueringen, evalueringskollegium, håper vi at vurdering av LIS sin kompetanse blir enhetlig, forutsigbar og sikrer et høyt og jevnt faglig nivå, og at man unngår lokale eller subjektive vurderinger og forskjeller mellom ulike veiledere og læringssteder.
Ingen læringsmål bør kvitteres ut annet enn i dette forumet, dette for å sikre lik kompetansevurdering av alle LIS3 og læringsmål.


Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen en indivuduell utdanningsplan. Se individuell utdanningsplan her.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


 

Avdelingsleder Daniel Mørch: daniel.morch@nordlandssykehuset.no
Utdanningsansvarlig overlege Trine Hansen: trine.marita.hansen@nordlandssykehuset.no​


Møt våre ansatte

    Sist oppdatert 20.12.2022