Dame i grønne operasjonsklær foran pc

Karriere i Nordlandssykehuset

Til deg som vil søke jobb hos oss

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.  Velkommen til å søke jobb hos oss!

Se oversikt over alle ledige stillinger i Nordlandssykehuset på Webcruiter

Som medarbeider i Nordlandssykehuset blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det.

 

Praktisk om Nordlandssykeh​​uset

Du kan abonnere på våre utlysninger i Webcruiter og søke når det publiseres aktuelle stillinger. Vi har dessverre ikke kapasitet til å behandle åpne søknader. ​

De fleste ansatte i Nordlandssykehuset er innmeldt i pensjonsordningen i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP tilbyr også bank og forsikringstjenester der du kan ha medlemsfordeler. Som ansatt har du rett til følgende ytelser fra KLP:

 • Alderspensjon 
 • Avtalefestet pensjon 
 • Uførepensjon
 • Etterlattepensjon
 • ​I tillegg har du som ansatt følgende personalforsikringer gjennom vår forsikringsmegler Waco:
 • Gruppelivsforsikring
 • Reiseforsikring for tjenestereiser 
 • Yrkes- og ulykkesforsikring ​


Lokalsykehus for Salten med fylkesdekkende og regionale funksjoner. Har ca. 1044 årsverk, 192 senger og ble totalrenovert i 2020. 

Nordlandssykehuset Bodø, sentrum har følgende klinikker og avdelinger:

 • Prehospital klinikk - Ambulansetjeneste for Salten, 12 stasjoner, luftambulansetjeneste og AMK
 • Diagnostisk klinikk - Laboratoriemedisin, patologi, bildediagnostikk
 • Kirurgisk klinikk - Generell kirurgi, gastrokirurgi, fedmekirurgi (regional), bryst-endokrin kirurgi, urologi, karkirurgi, ortopedi, thorax-kirurgi, øre-nese-hals og øye, kvinneklinikk, plastikk-kirurgi, anestesi, intensiv
 • Medisinsk klinikk - Hjerte, lunge, nyre, hematologi, endokrinologi, gastroenterologi, hud, infeksjon, kreft, geriatri, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, revmatologi, fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering, kliniske servicefunksjoner, regionalt senter for sykelig overvekt, stråleenhet, Helse i arbeid
 • Barneklinikken - Nyfødt intensiv, barnemedisin, barnehabilitering

Psykisk helse- og rusklinikken er lokalisert i Rønvik og distriktspsykiatrisk senter for Salten. Har 547 årsverk og 132 senger.
 
Nordlandssykehuset Bodø, Rønvik har følgende klinikker og avdelinger:
 
 • Regional enhet for psykosebehandling
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne
 • Psykiatrisk innsatsteam. Regional funksjon
 • Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH)
 • Akuttpsykiatriske døgnenheter for voksne og barn
 • Sikkerhetsenhet inkludert to regionale plasser
 • Alderspsykiatrisk enhet
 • Avdeling for psykiatri, rus og avhengighet med poliklinikk og døgnbehandling innenfor TSB
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling med polikliniske, ambulante og døgntilbud
 • Distriktspsykiatrisk senter med poliklinikker og døgnenheter
 

Lokalisert på Gravdal og er lokalsykehus for Lofoten. Er et somatisk sykehus med 47 senger og distrikstpsykiatrisk senter uten døgnplasser. 325 årsverk.

Nordlandssykehuset Lofoten har følgende klinikker og avdelinger:

 • Prehospital klinikk - Ambulansetjeneste for Lofoten, 3 stasjoner
 • Diagnostisk klinikk - Laboratoriemedisin, bildediagnostikk
 • Kirurgisk klinikk - Generell kirurgi, ortopedi, gynekologi, fødestue, akuttmottak, anestesi
 • Medisinsk klinikk - Generell indremedisin, rehabilitering og habilitering, kliniske servicefunksjoner
 • Psykisk helse- og rus - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutt-team, FACT-team
 • Ambulerende legespesialister fra Bodø


Lokalisert på Stokmarknes og er lokalsykehus for Vesterålen. Er et somatisk sykehus med 53 senger og distrikspsykiatrisk senter med åtte sengeplasser og poliklinikk. 443 årsverk og stod ferdigbygd i 2014.

Nordlandssykehuset Vesterålen har følgende klinikker og avdelinger:

 • Prehospital klinikk - Ambulansetjeneste for Vesterålen, 6 stasjoner.
 • Diagnostisk klinikk - Laboratoriemedisin, bildediagnostikk
 • Kirurgisk klinikk - Generell kirurgi, ortopedi, gynekologi, fødeavdeling, palliativt team, akuttmottak, anestesi, overvåkning
 • Medisinsk klinikk - Generell indremedisin, rehabilitering og habilitering, klinisk nevrofysiologi, kliniske servicefunksjoner
 • Barneklinikk - Barnepoliklinikk
 • Psykisk helse- og rusklinikk - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk, allmennpsykiatrisk døgnpost, ambulant akutt-team, FACT-team
 • Ambulerende legespesialister fra Bodø


Ka​​rriere

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Se vår egen side for Leger i spesialiseringVi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle ansatte skal trives og yte sitt beste. Nordlandssykehuset skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Nedenfor finner du noen forhold du må være oppmerksom på. Vær velkommen som søker hos oss!

 • ​​​​Dokumentasjon på autorisasjon
 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav
 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav
 • Politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede
 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig. Kravet til norsk kan variere fra stiling til stilling. Hvis dette ikke kommer klart frem i utlysningsteksten, kontakt oppgitt kontaktperson
 • Dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- ​og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria) og nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge.
 • Faglærte arbeidstakere utenfor EØS får oppholdstillatelse i inntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land).
 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyes senest innen en måned før det løper ut.
 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold.
 • Opplysninger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine internettsider​.
 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer, finn informasjon via Ny i Norge.
 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.​Nordlandssykehuset har læreplasser for både helsearbeiderfaget, ambulansearbeiderfaget, portørfaget, logistikkfaget og kokkefaget.

Stillingene som lærling i Nordlandssykehuset lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet januar/februar med oppstart av læretid påfølgende høst. 


Bemanningssenteret jobber for å fremme heltidskultur i sykehuset ved å tilby 100 prosent-stillinger i ulike modeller. Noen jobber hele sin stilling i Bemanningssenteret, mens andre kombinerer deltidsstilling på moderpost med stilling i Bemanningssenteret, slik at de totalt jobber heltid.
 
 
 

About Nordlan​d Hospital

We can offer you an exciting work environment in a vibrant region with beautiful surroundings. Come and join the team at Nordlandssykehuset​!Bo og leve

Som ansatt ved Nordlandssykehuset er det flere goder du kan benytte deg av: 

 • Bedriftsidrettslag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kantine på alle våre lokasjoner
 • ​Hytteutlån på Nykvåg og Lønsdal
 • Leilighet i Oslo
 • Bedriftskoret "Kor sykt"
 • Kollegastøtte
 • Rabattavtaler på treningssenter​
 • IA-bedrift​


Sist oppdatert 04.01.2024