Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

RESSP er et regionalt tilbud i Helse Nord. Senteret består av en døgnenhet og en poliklinikk med et tverrfaglig kompetanseteam. Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser, der det er forsøkt behandling i øvrig spesialisthelsetjeneste. Kompetanseteamet tilbyr undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. Senteret har forskningskompetanse og ansvar for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS).

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlege og legevakt er de som i hovedsak henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil da, på bakgrunn av prioriteringsveilederen «Psykisk helsevern for voksne» avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten. Om behandling på ditt lokale DPS ikke er tilstrekkelig kan du henvises videre til spesialisert behandling på et Regionalt senter for spiseforstyrrelser.

Utredning

Det er et krav om at spesialisthelsetjenesten skal benytte kunnskapsbaserte metoder.  I utredning av spiseforstyrrelser er det viktig med grundig kartlegging, som innbefatter både fysiske (kroppslige) og psykiske plager. Utredning skjer ofte i samarbeid med fastlegen, som kan ta ansvar for den fysiske utredningen.

Enkeltbehandlinger (undersøkelser) som inngår i utredningen:

  • Somatisk undersøkelse, inkludert blodprøver og kostanamnese.
  • Psykiatrisk utredning med kartlegging av utviklingshistorie, bakgrunn og aktuelt problem.
  • Standardiserte tester. Dette kan være både semistrukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjema.
  • Odontologisk utredning. Det bør henvises til odontologisk utredning ved mistanke om tannskader.
  • Det er utarbeidet et eget nasjonalt kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)
Odontologisk utredning: Det bør anbefales odontologisk utredning ved mistanke om tannskader.


Familie og pårørende er viktige samarbeidspartnere i behandling av spiseforstyrrelser.

g_0a5c6694_17e9_4bc7_8143_7d578d4be600

Kontaktinformasjon
Gro Anita Ytterstad, enhetsleder, Regionalt kompetanseteam (RKT)

Eva Trones, nettverkskoordinator
Telefon: 75 50 10 76

Anne Marken, enhetsleder, Regional enhet for spiseforstyrrelse  
Telefon: 75 50 10 73  

For helsepersonell

Responsteamet er et erfarent tverrfaglig team ved poliklinikken (RKT) på Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne på Nordlandssykehuset i Bodø.

Teamet består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, psykiater, idrettskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Hva kan vi tilby?

Vi kan tilby veiledning/undervisning/behandlingsplanlegging til behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam. Vi reiser også ut til lokale behandlere ved behov. Vi kan delta i ulike møter over Skype/Whereby eller andre digitale løsninger.

Aktuelle veiledningstema

Behandlingstilnærming, kroppslige komplikasjoner, ernæringsspørsmål, overtrening/tvangstreningsproblematikk, behandlertretthet, juridiske avveininger, etiske dilemma m.m.

Målgruppe

Behandlere og behandlingsteam i hele Helse Nord: Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. Det vil si alle poliklinikker, Distriktspsykiatriske senter med døgnenhet og andre dagtilbud som tar imot pasienter med spiseforstyrrelse.

Kontakt

Sentralbord, tlf. 75 50 10 81.

Send en kort henvisning til Regionalt kompetanseteam (RKT) og be om bistand fra oss. Knytt henvisningen til aktuell pasient.


Kontakt

Slik finner du fram

Mellomåsveien 26, Rønvik

Mellomåsveien 26

Mellomåsveien

Kurs og møter