Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset 2023-2026

Tilgang til informasjon har aldri vært større enn i dag. Dette gjelder også informasjon knyttet til sykdom og helse. For å sikre befolkningen tilgang til korrekt og oppdatert informasjon, må spesialisthelsetjenesten være til stede der befolkningen søker informasjon. ​Vi må ta i bruk virkemidler og kommunikasjonskanaler tilpasset dagens virkelighet. Kunnskap om våre målgrupper, hvor de henter informasjon og deres bruk av ulike kommunikasjonskanaler er avgjørende for å nå våre pasienter, pårørende og samarbeidspartnere med informasjon. Åpenhet og formidlingsevne er avgjørende.

En av de største utfordringene fremover er å sikre tilgang på nødvendig arbeidskraft og omstille virksomheten slik at vi sikrer fremtidig bærekraft både med hensyn til økonomi og personell. Helseforetakenes evne til å synliggjøre egen virksomhet, behandlingstilbud, kompetansebehov og hvilke karrieremuligheter spesialisthelsetjenesten tilbyr er stadig viktigere. 

God intern kommunikasjon er nødvendig for at våre medarbeidere skal være informert om egen virksomhet, oppleve tilhørighet, trivsel og utvikling på egen arbeidsplass. Dette er avgjørende for å sikre stabilisering av arbeidskraften.​​

​​​​

FUN​​​​DAMENT​

Spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Kommunikasjonsarbeidet skal støtte drift og utvikling innenfor disse områdene.
Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med et bredt behandlingstilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Helseforetaket har tre somatiske akuttsykehus: stort akuttsykehus i Bodø, akuttsykehus i Lofoten og i Vesterålen. Det er psykiatrisk sykehus i Bodø samt flere distriktspsykiatriske sentre i Salten, Lofoten og Vesterålen. Foretaksadministrasjonen er lagt til det somatiske sykehuset i Bodø.

Nordlandssykehuset er klinikkorganisert med gjennomgående ledelse på tvers av lokalisasjonene. 

Helseforetaket har rundt 5 000 medarbeidere og betjener en befolkning på ca. 136 000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. I tillegg har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge.

Helseforetaket er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor de fleste helsefaglige områder, fra lege til fagarbeidere. Forskningsaktiviteten er stor og voksende, både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.​

Kommunikasjonsstrategien for Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan for perioden 2023-2038. Utviklingsplanen rulleres hvert fjerde år med utvalgte strategiske satsingsområder og mål for hver periode. Gjeldende plan er for perioden 2023-2026. Planen tar utgangspunkt i overordnede nasjonale og regionale føringer gitt blant annet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan og årlige oppdragsdokument fra Helse Nord RHF.

Strategiske satsingsområder i perioden 2023-2026

Nordlandssykehusets styre har vedtatt seks strategiske satsingsområder og hovedmål for perioden 2023-2026. Hvert av områdene er utfyllende beskrevet i plandokumentet.

Klinisk sa​mhandling ​
Illustrasjon av medisinsk kors

Mål: Nordlandssykehuset skal bidra til at pasienten mottar en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste.


Beredskap og ak​​uttfunksjoner 
Illustrasjon av sirene

Mål: Nordlandssykehuset skal være forberedt og gi akuttmedisinske tjenester som sikrer pasientene nødvendig helsehjelp for et bedre resultat.

Gode ​​overganger 
Illustrasjon av to bygg

Mål: Nordlandssykehuset skal ved aktiv involvering av pasienter og pårørende, legge til rette for gode overganger internt, mellom foretak og tjenestenivåer.

Medarbe​​ideren 
Illustrasjon av mennesker

Mål: Nordlandssykehuset skal være en attraktiv arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere sammen skaper et ivaretakende og utviklende arbeidsmiljø.

Kontinuerlig forbedr​​ing 
Illustrasjon av en graf

Mål: Nordlandssykehuset har ledere og medarbeidere med kunnskap og holdninger, som gjør at vi hver dag søker å forbedre og forenkle måten vi jobber på for å skape stadig bedre tjenester for pasientene.

Teknologi og e-hel​​​se 
Illustrasjon av finger på nettbrett

Mål: Nordlandssykehuset skal anvende teknologi og e-helse hensiktsmessig til kontinuerlig forbedring for å skape pasientens helsetjeneste. I dette ligger økt kvalitet og pasientsikkerhet, bedre pasientopplevelse og mer effektiv ressursutnyttelse.

Økonomisk bær​ekraft 
Illustrasjon av en spire

Mål: Nordlandssykehust skal gjennom omstillingsarbeidet skape tilstrekkelig økonomisk overskudd til å sikre en bærekraftig utvikling og gi rom for foretakets strategiske satsinger.​


Kommunikasjonsstrategien bygger på lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge. 

Som helseinstitusjoner er sykehusene med sine medarbeidere underlagt taushetsbestemmelser og personvernbestemmelser nedfelt i lov. Samtidig er sykehusene offentlige institusjoner som må forholde seg til regler for offentlighet og innsyn nedfelt lov. 


​​Åpenhet 

I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig. 

Med​​virkning

Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester.

Nå a​​lle 

Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte.

Ak​​tiv

Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter.

H​​elhet

Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet. 

Prinsipp for gjennom​føring

Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret.

Våre kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Disse verdiene deles av spesialisthelsetjenesten i hele landet.


Nordlandssykehuset skal være ledende på kvalitet. ​

FEM ​​HOVEDOMRÅDER FOR KOMMUN​​IKASJON

Nordlandssykehuset har definert fem hovedområder for kommunikasjon. De nevnte kommunikasjonsområdene berører alle de strategiske satsingsområdene i Strategisk utviklingsplan. Vi har derfor knyttet satsingsområdene til de ulike hovedområdene for kommunikasjon.​

Satsingsområder i Strategisk utviklingsplan som kan knyttes til dette kommunikasjonsområdet:
 
Illustrasjon av medisinsk kors
Illustrasjon av to bygg
Illustrasjon av finger på nettbrett
 

Les mer om satsningsområdene

Klinisk samhan​​dling​ ​

Illustrasjon av medisinsk kors
Mål: Nordlandssykehuset skal bidra til at pasienten mottar en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste.
 

Gode ove​​rganger​ 

Illustrasjon av to bygg

Mål: Nordlandssykehuset skal ved aktiv involvering av pasienter og pårørende, legge til rette for gode overganger internt, mellom foretak og tjenestenivåer.

 

Teknologi o​​​g e-helse 

Illustrasjon av finger på nettbrett

Mål: Nordlandssykehuset skal anvende teknologi og e-helse hensiktsmessig til kontinuerlig forbedring for å skape pasientens helsetjeneste. I dette ligger økt kvalitet og pasientsikkerhet, bedre pasientopplevelse og mer effektiv ressursutnyttelse.

 

 

​Kommunika​​sjonsmål

Hovedfokus i alt kommunikasjonsarbeid er pasienten. Alle ledd i sykehuset skal på hvert sitt vis tilfredsstille pasientens og de pårørendes behov for informasjon, samt sørge for god kommunikasjon. Dette gjelder særskilt under utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Pasientrettighetsinformasjon skal gjøres tilgjengelig og formidles. Den samiske befolkningens behov for informasjon tilpasset egen kultur og på eget språk skal tilrettelegges.
 
Brukermedvirkning er definert som et av «grunnmurelementene» i strategisk utviklingsplan. Disse er områder som skal vies særlig oppmerksomhet i perioden. Brukerutvalget og ungdomsrådet er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre pasienter og pårørendes medvirkning. Sentralt i dette er økt kunnskap om samiske pasienters kultur og behov.
 

Kommunikasjonst​​iltak

 • Gjøre Nordlandssykehusets behandlingstilbud tilgjengelig på våre nettsider.
 • Presentere nyheter innen fag, innovasjon og forskning på våre nettsider, gjennom nyhetssaker i egne kanaler, i media og ved bruk av sosiale medier.
 • Ha en aktiv og inkluderende dialog med Nordlandssykehusets brukerutvalg og ungdomsråd.
 • Løfte frem og ta i bruk ungdomsrådets «10 råd til helsepersonell» og «Råd for gode overganger fra ungdom til voksen» i behandlingsforløp.
 • Sørge for at helsepersonell får god opplæring i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
 • Sørge for god tilgjengelighet for pasienter og pårørende som trenger kontakt med sykehuset.
 • Sørge for at pasientrettighetene kommuniseres aktivt.
 • Ta i bruk ny teknologi som kan lette kommunikasjon mellom sykehusene, pasienten og våre samarbeidspartnere.
 • Utvikle flere digitale undervisningstilbud for pasienter.
 • Tilrettelegge for informasjon på samisk og øke medarbeidernes kunnskap om samisk kultur. 
 • Bidra til at pasienter med minoritetsbakgrunn møtes med forståelse for egen kultur. 
 • Tolk skal gjøres tilgjengelig ved behov.
 • Følge anbefaling om bruk av signatur med innslag av samisk språk i mailkorrespondanse.
 
 
 

Satsingsområder i Strategisk utviklingsplan som kan knyttes til dette kommunikasjonsområdet:
 
Illustrasjon av mennesker
Illustrasjon av en graf
 

Les mer om satsningsområdene

​Medarbeideren 

Illustrasjon av mennesker
Mål: Nordlandssykehuset skal være en attraktiv arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere sammen skaper et ivaretakende og utviklende arbeidsmiljø.
 

Kontinuerlig forbedring 

Illustrasjon av en graf

Mål: Nordlandssykehuset har ledere og medarbeidere med kunnskap og holdninger, som gjør at vi hver dag søker å forbedre og forenkle måten vi jobber på for å skape stadig bedre tjenester for pasientene.

​Det er også utarbeidet en egen kompetansestrategi for perioden 2021-2024, som er en delstrategi under Strategisk utviklingsplan. Planen gir føringer for årlige prioriteringer av utdannings-, kompetanse- og rekrutteringstiltak i henhold til de behovene helseforetaket har for arbeidskraft og kompetanse fremover. ​


Les mer om strategisk utviklingsplan 2022-2038

Kommunikasjons​​mål:

Den enkelte medarbeider er primærfokus for intern kommunikasjon i helseforetaket. Alle medarbeidere skal oppleve god tilhørighet og god kjennskap til egen arbeidsplass, både den enhet man arbeider i til daglig og helseforetaket som helhet. Alle ledere har et viktig ansvar for at egne medarbeidere er informert om forhold som berører dem. Klinikksjefene har et særlig ansvar for å skape god kommunikasjon og etablere tilhørighet mellom medarbeidere på de ulike lokasjonene i egen klinikk. 
Kommunikasjon skal bidra til at medarbeiderne kjenner seg inkludert og ivaretatt samt sikre stabilisering av arbeidskraft.
 

Kommunikasj​onstiltak:

 • Ledere skal ha en plan for kommunikasjonsarbeidet knyttet til området en leder.
 • Intranettet Pulsen er helseforetakets overordnede interne kommunikasjonskanal og skal presentere og følge opp interne hendelser, prosjekter og programmer. Pulsen er også portal for ulike arbeidsverktøy for medarbeiderne.
 • Ledere og medarbeidere skal få opplæring i kommunikasjon og mediehåndtering ut fra stilling og behov.
 • Ledere og medarbeidere skal dele informasjon og kunnskap som er nødvendig for andre medarbeidere og kolleger.
 • Den enkelte medarbeider har selv ansvar for å holde seg oppdatert og orientere seg om virksomheten på egen arbeidsplass gjennom deltagelse i møter, lese e-post og følge med på Pulsen og Nordlandssykehusets hjemmesider.
 • Helseforetakets medarbeidere skal bidra til å bygge positiv omtale av Nordlandssykehuset. Ledere har et særlig ansvar for å legge til rette for aktivitet som synliggjør virksomheten. 
 • Tillitsvalgte har ansvar for kommunikasjon til egne medlemmer i tråd med egne retningslinjer for dette.
 
 

Dette satsingsområdet i Strategisk utviklingsplan kan knyttes til dette kommunikasjonsområdet:
 
Illustrasjon av mennesker


 

Les mer om satsningsområdene

​Medar​b​​eideren 

Illustrasjon av mennesker

Mål: Nordlandssykehuset skal være en attraktiv arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere sammen skaper et ivaretakende og utviklende arbeidsmiljø.​


Les mer om strategisk utviklingsplan 2022-2038

 

Komm​​unikasjonsmål

Sykehusene er sammensatte virksomheter med et bredt spekter av ulike helseprofesjoner og annet personell. Tilgangen på ny arbeidskraft er redusert og rekruttering har blitt mer utfordrende. For å sikre nødvendig rekruttering, skal vi aktivt arbeide for å synliggjøre Nordlandssykehuset som arbeidsplass og hvilke karrieremuligheter vi kan tilby. Vi skal synliggjøre bredden i behandlingstilbud, våre fagprofesjoner og utdannings-, innovasjons- og forskningsmuligheter.
 

Kommunikasjonstilt​​ak

 • Bruke alle våre etablerte kommunikasjonskanaler til å fortelle om Nordlandssykehuset og promotere ledige stillinger.
 • Fortelle de gode historiene - små og store.
 • Løfte frem fagområder der vi utmerker oss innenfor pasientbehandling, innovasjon og forskning.
 • Løfte frem våre ulike fagprofesjoner, både innenfor helsefag og alle andre yrkesgrupper.
 • Delta på arrangementer der vi kan synligjøre ulike sider av vår virksomhet.
 • Delta på utdanningsmesser, treff på studiesteder og andre arrangement der vi kan synliggjøre mangfoldet i muligheter for jobb, videreutdanning, innovasjons- og forskningsarbeid.
 • Samarbeide med universitet, høgskoler og videregående skoler (Nordland fylkeskommune) for å promotere utdanninger som kan bidra til å styrke rekruttering av fremtidig personell.
 • Videreutvikle gode ordninger ved mottak av nye medarbeidere som sikrer en oppstart som er positiv, informativ og inkluderende.
 
 

Kommunikasjonsm​​ål:

Helseforetakets ledelse skal sørge for at alle berørte parter får korrekt og tilstrekkelig informasjon om sykehusets håndtering av hendelser som utløser beredskap. Dette gjelder medarbeidere, pasienter, pårørende, media og andre berørte etater sitt informasjonsbehov. Kommunikasjon skal ivaretas i tråd med gjeldende lovverk.

Kommunikasjons​tiltak:

Sørge for oppdatert og korrekt kommunikasjon internt og eksternt i tråd med gjeldende beredskapsplanverk. 

Informasjon skal gis med utgangspunkt i sjekklister utarbeidet i Helsecim som klargjør ansvar og tiltak. 

Kommunikasjon mot allmennhet og media gjøres primært via beredskapssidene på nordlandssykehuset.no. I noen tilfeller kan dette også gjøres gjennom Nordlandssykehusets kanaler i sosiale medier.

Utarbeide egen plan for krisekommunikasjon.


Satsingsområder i Strategisk utviklingsplan som kan knyttes til dette kommunikasjonsområdet:
 
Illustrasjon av medisinsk kors
Illustrasjon av sirene
Illustrasjon av to bygg
Illustrasjon av finger på nettbrett
Illustrasjon av en spire
 

Les mer om satsningsområdene

​Klinisk s​​amhandling 

Illustrasjon av medisinsk kors

Beredskap o​​g akuttfunksjoner 

Illustrasjon av sirene
Mål: Nordlandssykehuset skal være forberedt og gi akuttmedisinske tjenester som sikrer pasientene nødvendig helsehjelp for et bedre resultat.
 

Gode overg​​anger 

Illustrasjon av to bygg
Mål: Nordlandssykehuset skal ved aktiv involvering av pasienter og pårørende, legge til rette for gode overganger internt, mellom foretak og tjenestenivåer.
 

Teknologi ​​og e-helse 

Illustrasjon av finger på nettbrett
Mål: Nordlandssykehuset skal anvende teknologi og e-helse hensiktsmessig til kontinuerlig forbedring for å skape pasientens helsetjeneste. I dette ligger økt kvalitet og pasientsikkerhet, bedre pasientopplevelse og mer effektiv ressursutnyttelse.
 

Økonomisk bærek​​raft 

Illustrasjon av en spire
Mål: Nordlandssykehust skal gjennom omstillingsarbeidet skape tilstrekkelig økonomisk overskudd til å sikre en bærekraftig utvikling og gi rom for foretakets strategiske satsinger.​


Les mer om strategisk utviklingsplan 2022-2038
 

Kommun​​ikasjonsmål

Vår kontakt med omverdenen skal være preget av åpenhet og tilgjengelighet. Vi skal ha en aktiv holdning der vi gir våre omgivelser et oppdatert og korrekt bilde av helseforetakets virksomhet. En aktiv kommunikasjonsstrategi skal velges der det er viktig å komme raskt ut med informasjon om inntrufne hendelser eller beslutninger. Kritikk skal tas på alvor og besvares korrekt.
 

Kommunikasjonstil​tak

 • Presentere helseforetakets behandlingstilbud, forskning, innovasjon og resultat gjennom egne kommunikasjonskanaler og media.
 • Kommunisere aktivt på relevante kommunikasjonsflater om hendelser, endringer og beslutninger som berører befolkningen og vårt behandlingstilbud.
 • Utvikle felles kommunikasjonsplaner og kommunikasjonstiltak på områder der dette er relevant. 
 • Gjennomføre årlige møter med media i vårt ansvarsområde.
 • Sørge for at henvendelser fra media besvares i tråd med offentlighetslovens bestemmelser.
 • Føre en aktiv og inkluderende dialog med våre lokalsykehuskommuner, både gjennom Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten, og på andre relevante arenaer.
 • Etablere og vedlikeholde møtearenaer med relevante samarbeidspartnere innenfor fag, utdanning, forskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjennomføre medietrening for ledere og andre som skal kommunisere i media.​
 

ANS​VAR O​G ROLLER

De ulike yrkesgruppene i Nordlandssykehuset har ulikt ansvar for kommunikasjonsformidling. Hovedinndelingen er følgende:

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for det overordnede og strategiske kommunikasjonsarbeidet i helseforetaket. Kommunikasjonssjefen sitter i direktørens ledergruppe og leder helseforetakets kommunikasjonsavdeling. Avdelingen har ansvar for å veilede og tilrettelegge for kommunikasjon internt og eksternt og støtte foretakets ledere i kommunikasjonsarbeid. Avdelingen skal drive praktisk kommunikasjonsarbeid og håndtere media i tråd med sykehusets retningslinjer for dette. Avdelingen skal også aktivt bidra til å utvikle kommunikasjonsplaner og iverksette felles kommunikasjonstiltak mellom Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF og øvrige helseforetak i regionen der dette er relevant.​

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for drift av helseforetakets nettsider, intranett og sosiale medier.

Administrerende direktør har overordnet ansvar for å tilrettelegge for at kommunikasjon internt og eksternt gjennomføres i tråd med helseforetakets oppdrag.

Kommunikasjon er et lederansvar. Alle ledere skal utarbeide en plan for intern informasjon knyttet til eget virksomhetsområde. De har ansvar for å etablere rutiner og iverksette disse i praktisk arbeid. De har også et særlig ansvar for å sørge for at informasjon fra foretaksledelsen blir videreformidlet til egne medarbeidere. 
Alle ledere skal bidra med ideer til kommunikasjonstiltak som løfter frem vårt behandlingstilbud og gode historier fra egen virksomhet.

Den enkelte medarbeider har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon formidlet via egen ledelse og via Pulsen. Medarbeidere har også ansvar for å informere egen ledelse om forhold som har betydning for pasienter, pårørende, eget ansettelsesforhold, egen arbeidsplass og helseforetaket som helhet. Medarbeidere i pasientrettet arbeid skal formidle informasjon til pasienter og pårørende i tråd med den stillingen de innehar.

Medarbeidere oppfordres til å bidra med ideer til de gode historiene som kan fortelle om Nordlandssykehusets virksomhet og bidra til å bygge et godt omdømme av helseforetaket.

M​ÅLGRUPP​ER

​Målgruppene (interessentene) for Nordlandssykehusets kommunikasjonsvirksomhet deles inn i to hovedgrupper: interne og eksterne. Interessentanalyser skal gjennomføres for å sikre at kommunikasjon og budskap skal tilpasses den aktuelle gruppe med sine undergrupper. 

 • Medarbeidere
 • Ledere på ulike nivå
 • Tillitsvalgte
 • Vernetjeneste 

 • Befolkningen generelt
 • Pasienter
 • Pårørende
 • Brukerutvalg
 • Ungdomsråd
 • Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen, Salten
 • Kommunehelsetjenesten
 • Samarbeidende helseforetak 
 • Private avtalespesialister, institusjoner og sykehus
 • Regionale samarbeidsorgan
 • Utdanningsinstitusjoner fra grunnskole til universitet 
 • Media

KOMMUNI​KASJONSKAN​ALER

Helseforetaket rår over flere kommunikasjonskanaler. Hvilken kanal som tas i bruk avhenger av saksforhold og målgruppe. Valg av kanal skal være den/de som forventes å gi den beste effekt i forhold til ressursinnsats. Det er særlig viktig at alle ledere og saksansvarlige har et bevisst forhold til og vurderer hvordan informasjon og kommunikasjon skal ivaretas knyttet til egen enhet og ansvarsområde, jf. prinsipp om gjennomføring i Den statlige kommunikasjonsplakaten.

Medarbeidere skal holde seg informert om egen arbeidsplass gjennom å delta på personalmøter, lese egen e-post og følge med på Pulsen. Det kan ikke kreves at medarbeidere skal bruke sosiale medier for å få informasjon.

Bruk av nye kommunikasjonskanaler eller plattformer, skal vurderes kritisk både i forhold til ansvar, målgruppe, innhold og informasjonssikkerhet før de kan tas i bruk.
Det er utarbeidet egen strategi for bruk av sosiale medier og retningslinjer for uttalelser til media. 

 • PULSEN intranett
 • Informasjonsmøter
 • Allmøter
 • Personalmøter
 • Muntlig dialog, formell og uformell
 • E-post
 • AMU-saker
 • Drøftings- og informasjonsmøter med tillitsvalgte

 • Nordlandssykehuset.no
 • Sosiale medier
 • Styresaker
 • Trykksaker
 • Elektronisk og skriftlig korrespondanse
 • Møter/kontaktskapende virksomhet
 • Media​

G​RAFI​​SK PR​​OFIL 

Nordlandssykehusets logo og grafiske profil skal virke organisasjonsbyggende og identitetsskapende for våre medarbeidere. For befolkningen og samarbeidspartnere skal den skape gjenkjennelse og tilhørighet.

Vår grafiske profil skal følges i alt vi produserer og i all visuell kommunikasjon. Dette gjelder alt fra brevark til skjemaer, foldere, brosjyrer, presentasjoner og elektroniske medier. Regler for bruk av logosymbolet og den øvrige grafiske profilen finnes i egen profilhåndbok. Denne ligger elektronisk tilgjengelig for alle medarbeidere på intranett. Det skal ikke utarbeides egne logoer.

Nordlandssykehusets logo består av prikkekorset som er felles for alle helseforetakene i nord og vårt eget symbol - en gul sommerfugl med et hjerte inni. I profilhåndboken står følgende forklaring på symbolet og danner basis for all vår virksomhet - også kommunikasjonsarbeidet:

«Sommerfuglen med hjertet er symbol for liv, helse og omsorg. Sommerfuglen som symbol på liv, hjertet som symbol på omsorg og fargen som parallell til solens farge, som kilde til alt liv. Sommerfuglen er også et symbol på livets skjørhet, men samtidig den styrke som ligger i selv det minste liv. Til sammen danner dette rammen rundt det vi som helseinstitusjon skal gi til pasienter og pårørende i alle livets faser fra fødsel til død.»

Kommunikasjonsavdelingen har samlet prosedyrer, retningslinjer og rutiner knyttet til kommunikasjonsarbeid på eget området i Docmap, DS2594​​ (tilgjengelig fra sykehusets intranett)​.
Sist oppdatert 21.07.2023