To damer som smiler og ser på mobil

Strategisk utviklingsplan 2022-2038

Nordlandssykehuset HF skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Alle våre tjenester og alle våre valg skal ha pasientenes beste som målsetting og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre tjenester. Disse kjerneverdiene ligger til grunn for vår strategiske utviklingsplan fram mot 2035.

Nordlandssykehuset for fremtiden har som formål å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr.​​
 
Strategisk utviklingsplan er for 2018-2035, hvor den rulleres hvert fjerde år.
 
 

Strategisk utviklingsplan - tidslinje

Strategisk utviklingsplan, et kontinuerlig arbeid fra 2018-2035

Januar 2023

Revidert plan for perioden 2023-2026

Forsidebilde av strategisk utviklingsplan
Strategisk utviklingsplan 2023-2026

Oktober 2022

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38, revidert plan for perioden 2023-2026

Styresak 095-2022

September 2022

Nytt satsningsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Styresak 088-2022

August 2022

Eksterne høringsuttalelser

Høringsuttalelser samlet i en fil

Mai 2022

Revisjon av Strategisk utviklingsplan

Høringsbrev og høringsutkast av tekst og figurer

Oktober 2021

Mandat - Strategiske satsingsområder 2022-2025

Mandat for arbeidet med strategiske satsningsområder

September 2021

Kompetanseplanen ferdistilles og sendes til trykk.

Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan

September 2021

Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan styrebehandles.

Styresak 074-2021 - Kompetanse for fremtiden 2021-2024

Juni 2021

Brev sendt fra Helse Nord, samt vedlegg om oppdraget om å revidere utviklingsplanen med veileder

Brev med vedlegg

Juni 2021

Foreslåtte strategiske satsningsområder med målsetninger

Styresak 061-2021 Strategiske satsningsområder for Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25

April 2021

Overordna samarbeidsorgan (OSO) tar saken til orientering.

OSO-sak 019-2021 Revisjon av Strategisk utviklingsplan i Nordlandssykehuset HF

Mars 2021

Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan – drøfting av strategiske satsningsområder

Styresak 025-2021 Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan

Desember 2020

Styret orienteres om rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan.

Styresak 100-2020 Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan

Rullering av strategisk utviklingsplan

Innenfor langtidsperioden for den strategiske utviklingsplanen fra 2018 – 2035, skal planen rulleres (revideres) hvert fjerde år. Nordlandssykehusets første strategiske utviklingsplan ble vedtatt i april 2018 med en varighet fram til 2022. Revidert plan for perioden 2022 -25 skal vedtas i 2022.

November 2020

Status for arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Styresak 088-2020: Status for arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Desember 2019

Styret tar status for implementering av tiltak i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35 til orientering.

Styresak 108-2019 Status for arbeide med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Desember 2018

Styret vedtar utviklingsplanen som førende for Nordlandssykehuset. Grafisk profil for toppdokumentet og hoveddokumentet utarbeides og distribueres.

Foto av forsider til strategisk utviklingsplan

April 2018

Det legges frem seks strategiske satsningsområder: Intermediærpasienten, tidlig intervensjon, kronikeromrorg, minimal invasiv, kontinuerlig forbedring, teknologi og e-helse.

Grunnmuren, fundamentet, som er avgjørende for å kunne sette pasienten i fokus er følgede: brukermedvirkning, pasientsikkerhet, samhandling, strategisk ledelse og medarbeiderskap, forskning, innovasjon og utdanning, økonomisk bærekraft og infrastruktur og bygg.

Trekantfigur av verdier til Nordlandssykehuset

Mars 2018

Utkast til utviklingsplanen er sendt på høring og det er åpent for alle å avgi uttalelse. Høringsbrev ble sendt ut til kommuner, fylke, universitet og helseinstanser. Totalt 42 høringsutalelser kom inn.

Alle eksterne høringsuttalelser samlet i én fil

Oktober 2017

Kliniske satsingsområder er svært viktige for Nordlandssykehuset da dette i stor grad ivaretar mange av områdene i virksomhetene hvor vi i dag har utfordringer.

På bakgrunn av strategiske analyser blir strategisk figur revidert og får nå seks mulige satsningsområder.

Styresak 080-2017: Statusoppdatering og forslag til strategiske utviklingsområder

Juni 2017

Det jobbes med forslag til hovedstrategier til toppdokumentet som skal presenteres i høst. Strategisk figur er i prosess og og har så langt fire hovedstrategier.

Styresak 061-2018: Orientering om utkast til strategisk toppdokument

Juni 2017

Det gjennomføres en overordnet risikovurdering som danner bakgrunn for en kommunikasjonsplan.

Styresak 018-2018: Strategisk utviklingsplan, med vedlegg til risikoanalyse

Juni 2017

Visjonen "Ledende på kvalitet gjennom faglig fellesskap" godkjennes.

Styresak 080-2017: Statusoppdatering og forslag til strategiske utviklingsområder

Juni 2017

I styresak 061-2017 orienteres det om utkast til strategisk toppdokument.

Styresak 061-2017: Orientering om utkast til strategisk toppdokument

Mai 2017

I styresak 046-2017 orienteres det om prosess og tilbakemeldinger på visjon og overordnet målformulering

Styresak 046-20107: - Orientering om prosess og tilbakemeldinger på visjon og overordnet målformulering

Mai 2017

Styret lager innstilling til foreløbig visjon og målformulering.

Mai 2017 - Prosjektmandat

Mandat for arbeid med strategisk utviklingplan etableres.

Mandat Nordlandssykehuset

August 2016

Det blir etablert en styringsgruppe for prosjektet samt en referansegruppe for arbeidet med strategisk utviklingsplan som er i henhold til veileder for arbeidet med strategiske utviklingsplaner.

Styringsgruppe og referansegruppe

Mai 2016

I mai 2016 fikk Nordlandssykehuset HF i oppdrag fra Helse Nord RHF om å utarbeide en strategisk utviklingsplan fram mot 2035. Oppdraget ble gitt med bakgrunn i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-19), og har leveransefrist 1. mai 2018.

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan består av to deler; et toppdokument og et strategisk hoveddokument. Toppdokumentet gir en kortfattet innføring i hovedområdene i planen, mens hoveddokumentet går i dybden både i forhold til dagens situasjon og retningen framover. Utviklingsplanen skal rulleres hvert 4. år.

Se Helse Nord sine føringer for utvikling av helsetjenesteneDokumenter, høringer og referater fra utviklingen av strategisk utviklingsplan 2018-2035 (perioden 2016-2018)


Utkast til Utviklingsplan 2035 ble sendt på høring 22. februar med høringsfrist 19. mars 2018. Det var åpent for alle å avgi høringsuttalelse. Høringsbrev og selve strategidokumentet ble sendt ut til kommuner, fylke, universitet og helse-instanser. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018. Det er kommet inn totalt 42 høringsuttalelser per 4. april 2018 internt og eksternt.

Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Nordlandssykehuset, i møte 24. april 2018.


Høringsdokumenter

Høringsbrevet - Nordlandssykehuset HF strategiske utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset for fremtiden

Høringsutkast Toppdokument

Høringsutkast Toppdokument - utskriftsvennlig versjon

Høringsutkast Hoveddokument

Liste over høringsinstanserReferanser kronikeromsorgen:


Hvert år styrebehandles statusen på arbeidet i Nordlandssykehuset, sett opp mot satsningsområdene. Dette skjer i desembermøtet hvert år.

  • Styremøte 15. desember 2020, styresak 100-2020
  • Styremøte 11. desember 2019, styresak 108-2019 (PDF)
  • Styremøte 12. desember 2018, styresak 091-2018 (PDF)
Sist oppdatert 12.09.2023