Forskningsgrupper

​​Gruppen er tilknyttet Nevrologisk avdeling, og ledes av professor Karl Bjørnar Alstadhaug. Den ble etablert i 2011 for å bidra til akademisk virksomhet, og for å tilby deltagelse i både større og mindre forskningsprosjekter. Årlig har gruppen publisert 5-10 vitenskapelige artikler. Alle lokale prosjektmedarbeidere i studier der avdelingen er involvert, er også medlemmer av forskningsgruppen.​

Gru​​​ppens medlemmer

Francis Odeh (MD, PhD), Britt Normann (Professor, PT, PhD), Ellen Arntzen (PT, PhD), Espen Benjaminsen (MD), Nina Øksendal (MD), Hilde Karen Ofte (MD, PhD), Marianne Sivertsen (PT), Ane Sjulstad (MD), Ida Bakke (MD), Maria Carlsson (MD), Charlotte Mack (MD) og Petter Bøckmann (MD).

Gruppen driver bred klinisk forskning, men spesielt innenfor hjerneslag, multippel sklerose, migrene og andre hodepinetilstander. 

Følgen​de studier pågår:

 • GAIN - kartlegge monogene varianter og risikofaktorer ved gener som har blitt assosiert med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
 • CandMig3 - undersøke den migreneforebyggende effekten av candesartan
 • MiBlock - undersøke den migreneforebyggende effekten av botoxinjeksjoner i ganglion sphenopalatine
 • NORTEST-2 - undersøke effekten av intravenøs trombolyse med tenecteplase sammenlignet med alteplase i akuttbehandlingen av hjerneslag 
 • OVERLORD - vise non-inferiority for rituksimab sammenlignet med ocrelizumab i behandlingen av multippel sklerose
 • CoreDISTparticipation – undersøke og evaluere et nytt multidisiplinært tjenestetilbud til pasienter med multippel sklerose.

Pågående doktorgradsp​rosjekt:

 • ​StrokeCoreDIST - undersøke effekten av I-CoreDIST vs. standard fysikalsk oppfølging av slagpasienter i den subakutte rehabiliteringsfasen (Marianne Sivertsen)​
 • Multiple Sclerosis and Comorbidity (Espen Benjaminsen)
 • Prehospital minutes count during a stroke (Ida Bakke)
 • Tidstrender i insidens av intracerebral blødning (Maria Carlsson)

Doktorgradsprosjekt​er fra 2021/22:

 • ​Endogenous and exogenous hormone exposure and its relation to Migraine in women (Nora Stensland Bugge)
 • Pre- and post-lumbar puncture headache (Ane Sjulstad)

​​Prosjekt knytt​​et til D-stilling 

 • 50 år med multippel sklerose i Nordland - trend og risikofaktorer (Petter Bøckmann, Charlotte Mack)

Bøker og bokkapitl​er:

 • Alstadhaug KB. Chapter V: Periodicity of Migraine, Clarke LB - Migraine Disorder Research Trend. Nova Science 2007
 • Alstadhaug KB & Stovner LJ. Migreneboken. Fagbokforlaget 2011
 • Simonsen A, Charalampos H, Alstadhaug KB. Chapter 45: Beverages, caffeine and Parkinson’s disease, Martin, Patel, and Preedy - Diet and Nutrition in Neurological Disorders. Elsevier (Utgis 2021/2022)
 • Alstadhaug KB. Den Nevrologiske Pasient. Fagbokforlaget (Utgis i 2022)

Kontaktinformasjon:


​​

​​Fo​​​r​skningsgruppen for Akuttmedisin og Pasientsikkerhet (AMPS) ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020. Forskningsgruppen ble til for å samle forskningskrefter innen akuttmedisin og pasientsikkerhet ved sykehuset og består av leger og forskere fra mange forskjellige spesialiteter. Gjennom å etablere en forskningsgruppe har vi fått et felles samlingspunkt hvor prosjekter i alle faser viderearbeides, forskningsideer deles og utvikles og felles kompetanseheving innen forskningsmetode, etikk og personvern står sentralt. 

Gruppen har månedlige møter på møterommet for akuttmottak/observasjonspost ved Nordlandssykehuset (B124).

Gruppen led​​es av

Eirik Hugaas Ofstad, MD, PhD, avdelingsoverlege i akuttmottak og observasjonspost, Nordlandssykehuset, postdoc, spesialist i akutt og mottaksmedisin, og generell indremedisin og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med stedlig leder ansvar for medisinstudentene (48 stk) som gjør ferdig de to siste studieårene ved Nordlandssykehuset.

Øvrige medle​​​mmer

 • Stig Nymo, MD, PhD, LIS3 i akutt og mottaksmedisin, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. 
 • Ståle Haugset Nymo, MD, PhD, LIS3 i kardiologi, Nordlandssykehuset
 • Marianne Ask Torvik, MD, PhD stipendiat og LIS2 ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Kjersti Mevik, MD, PhD, overlege ved kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Anne Marie Dalby Landmark, PhD, lingvist, forsker og postdoc ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Nora Miller, MD, psykiater ved Klinikk for psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset

Forskningspro​​​sjekter ledet av grupper eller hvor gruppen er delaktig

 • PhD-prosjekt ”Identifying patients at risk - how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intensified care”, stipendiat Marianne Torvik, veiledere E. Ofstad, S. Nymo og SH. Nymo. 
 • Regionalt forskningsprosjekt ”Integrating clinical pharmacists in the Emergency Department”. E Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. Prosjektet ledes av R. Elenjord, Sykehusapotek Nord.
 • Postdocprosjekt "Improving diagnostic precision and management for patients with acute chest pain – a multidisciplinary conversation analytic intervention". Postdoc AMD Landmark, veileder E Ofstad.
 • Postdocprosjekt "Patient involvement in medical decisions in 372 hospital encounters". Postdoc E Ofstad.
 • Nordisk samarbeidsprosjekt "GUESSED - Grappling with Uncertainty in Environments Signaling Spurious
 • Experiential Decisions". Ledes av Audun Hetland, UiT. E. Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. 

​Assos​ierte medlemmer

 • Knut Tore Lappegård, MD, PhD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og professor ved UiT
 • Anders Hovland, MD, PhD, kardiolog ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT
 • Ida Bakke, MD, PhD stipendiat og konst.overlege ved nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset
 • Hanne Winge Kvarenes, MD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset 
 • Markus Reuber – MD PhD FRCP, Professor of Clinical Neurology and Honorary Consultant Neurologist at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. 
 • Merran Toerien – PhD, Senior Lecturer at the University of York 
 • Pål Gulbrandsen - MD, PhD, Professor at the University of Oslo/Akershus University Hospital. 
 • Jennifer Gerwing - MA psychology, PhD, University of Victoria, Canada/the research centre at Akershus University Hospital 
 • Rein Ove Sikveland – PhD, linguist and conversation analyst, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
 • Lars Petter Bjørnsen, MD, PhD, chief consultant, Department of Emergency Medicine, St. Olavs hospital, Trondheim/assoc. professor at NTNU

Kontaktinfo


Forskningsgruppen for kreft ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020 med formål om å samle forskning innen kreftområdet ved foretaket. Gruppen består av sykepleiere og leger fra mange forskjellige spesialiteter ved foretaket, men er også åpen for andre forskere i region med interesse innen kreftforskning. 

Forskningsgruppe tilbyr et felles samlingspunkt for kreftforskere der forskning i alle faser kan deles og videreutvikle for å stimulere og fremme forskning av god kvalitet. Kompetanseheving og veiledning til unge forskere innen forskningsmetode, etikk og personvern er også viktig. Gruppen deltar i en rekke kliniske studier og publiserer et betydelig antall publikasjoner. 

Gruppen møtes cirka seks ganger i året på møterommet for kreft/stråle ved Nordlandssykehuset.

Gruppen l​​edes av

Ellinor Christin Haukland, MD onkologi Nordlandssykehuset, PhD. Post doktor ved Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE) ved Universitetet i Stavanger.  

Kontaktinfor​masjon

Telefon: 92 26 73 28

Andre ​medlemmer

 • Carsten Nieder, MD onkolog Nordlandssykehuset, Professor ved Norges arktiske Universitet Tromsø.
 • Khalid Al-Shibli, MD patologi Nordlandssykehuset, PhD 
 • Heinrich Backmann, MD radiologi Nordlandssykehuset
 • Bård Mannsåker, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Luka Stanisavljevic, MD onkologi Nordlandssykehuset, PhD
 • Rosalba Yobuta, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Siv-Gyda Aanes, MD onkologi Nordlandssykehuset
 • Astrid Dalhaug, MD onkologi Nordlandssykehuset, Universitetslektor II ved Norges arktiske Universitet Tromsø
 • Randi Fykse Hallstensen, MD hematologi Nordlandssykehuset
 • Nora Ness, LIS onkologi Nordlandssykehuset, PhD stipendiat ved Norges arktiske Universitet Tromsø
 • Silje Solberg-Antonsen, Kreftsykepleier og studiesykepleier kreft Nordlandssykehuset

​Egne​ forskningsprosjekter

 • Prognostiske faktorer og verktøy relatert til strålebehandling. Carsten Nieder, PI.
 • Immunological biomarkers in prostate cancer. A retrospective cohort study utilizing immunohistochemistry on tissue microarrays for evaluation of immune biomarker expression and experimental in vitro assays. Nora Ness, PhD 
 • Reducing adverse events and enhancing resilience in cancer care by implementing digital symptom management. Ellinor Haukland, PI.
 • Radiologist performance interpreting mammography screening images in Norway. A cancer registry study. Heinrich Backmann, PI
 • Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader. Siv-Gyda Aanes og Ellinor Haukland, PI.
 • Måling av pasientskader som følge av kreftbehandling. PhD prosjekt under utvikling. Siv-Gyda Aanes, Ellinor Haukland, PI.

Deltakelse nasjonale pr​osjekter

 • PALLION. Palliative care integrated in oncology. Ellinor Haukland, lokal PI.
 • Natural trial. Partial breast versus no irradiation for women ≥ 60 years operated with breast conservation for early breast cancer, a clinically controlled randomized phase III trial, DBCG RT. Bård Mannsåker, lokal PI
 • EMIT-1. Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decision in Early Breast Cancer. Bård Mannsåker, lokal PI
 • EMIT-2. Optimal Personalised Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis (OPTIMA). Bård Mannsåker, lokal PI
 • REMNANT. Does early treatment of relapse increase survival in myeloma? Randi Hallstensen, lokal PI
 • IMPRESS Norway. Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway. Astrid Dalhaug, lokal PI
 • Ipi 4. Phase IV ipilimumab in melanoma. Astrid Dalhaug, lokal PI
 • Geografisk variasjon i kreftbehandling av eldre – omfang og forklaringer. Nasjonal register studie. Ellinor Haukland, prosjektdeltaker SKDE Helse-Nord. 

​​​Deltakelse internasjonale prosjekter

THE PLATFORM FOR RADIOTHERAPY E²-RADIatE (EORTC 1811 study) is a platform that collects real-world data through prospective data registries in radiotherapy. Carsten Nieder, International PI for ESTRO. 

Antolog​ier under produksjon

 • Target Volume Definition in Radiation Oncology, 2nd Edition. A.L. Grosu, C. Nieder, Springer forlag.
 • Medication safety in municipal health and care services. Ellinor Haukland m.f., NOASP forlag
​​​​


Gruppen består av leger og sykepleiere ved medisinsk avdeling og har forskningsaktivitet innenfor et bredt spekter av indremedisinske og kardiologiske tilstander, både egen-initiert forskning og oppdragsforskning for farmasøytisk industri. Gruppen er løst sammensatt og har sporadiske møter der pågående og mulig fremtidige prosjekter diskuteres.

Gruppen ledes av Knut Tore Lappegård, overlege ved hjerteavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø og professor II ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø.


​Øvrige medlem​​mer
 • ​Anders Hovland, MD PhD, p.t. privatpraktiserende kardiolog
 • Randolf Hardersen, MD PhD, overlege ved nyreavdelingen og 1.amanuensis ved UiT
 • Amalie Nilsen, RN, PhD-stipendiat. Prosjekt: Endringer i risikoprofil for kardiovaskulær sykdom. Tromsø-undersøkelsen.
 • Kristina Slåtsve, MD, PhD-stipendiat. Prosjekt: Diabetes-behandling i Nordland
 • Liv Nesse Hande, MD, PhD-stipendiat. Prosjekt: Omega-3 til pasienter med arvelig høyt kolesterol
 • Christian Kjellmo, MD, PhD-stipendiat. Prosjekt: Endring i lipidprofil ved ulike former for risiko-intervensjon
 • Anette Krane, RN, PhD-stipendiat. Prosjekt: Pasienttilfredshet ved PCI-behandling. Les mer om pågående prosjekt

 • Hilde Thunhaug, RN, Forskningssykepleier
 • Linda Rathe, RN, Forskningssykepleier

​Publikasjoner med medforfattere fra forskningsgruppen 2020-2021:

 • Remote Monitoring of CIEDs-For Both Safety, Economy and Convenience? 
  Lappegård KT, Moe F.Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 28;19(1):312. doi: 10.3390/ijerph19010312.PMID: 35010572 Free PMC article. Review.
 • Change in cardiovascular risk assessment tool and updated Norwegian guidelines for cardiovascular disease in primary prevention increase the population proportion at risk: the Tromsø Study 2015-2016. 
  Nilsen A, Hanssen TA, Lappegård KT, Eggen AE, Løchen ML, Selmer RM, Njølstad I, Wilsgaard T, Hopstock LA.Open Heart. 2021 Aug;8(2):e001777. doi: 10.1136/openhrt-2021-001777.PMID: 34462328 Free PMC article.
 • Time to expand decentralisation of medical education in Norway.
  Olsen IP, Lillebo B, Ofstad EH, Østlyngen A, Lappegård KT.Tidsskr Nor ​Laegeforen. 2021 Jul 20;141(11). doi: 10.4045/tidsskr.21.0367. Print 2021 Aug 17.PMID: 34423936 Free article. English, Norwegian. No abstract available.
 • High-Density Lipoprotein Subfractions: Much Ado about Nothing or Clinically Important?
  Lappegård KT, Kjellmo CA, Hovland A.Biomedicines. 2021 Jul 18;9(7):836. doi: 10.3390/biomedicines9070836.PMID: 34356900 Free PMC article. Review.
 • Rifaximin or Saccharomyces boulardii in heart failure with reduced ejection fraction: Results from the randomized GutHeart trial.
  Awoyemi A, Mayerhofer C, Felix AS, Hov JR, Moscavitch SD, Lappegård KT, Hovland A, Halvorsen S, Halvorsen B, Gregersen I, Svardal A, Berge RK, Hansen SH, Götz A, Holm K, Aukrust P, Åkra S, Seljeflot I, Solheim S, Lorenzo A, Gullestad L, Trøseid M, Broch K.EBioMedicine. 2021 Aug;70:103511. doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103511. Epub 2021 Jul 28.PMID: 34329947 Free PMC article. Clinical Trial.
 • Factors associated with treatment in primary versus specialist care: A population-based study of people with type 2 and type 1 diabetes.
  Slåtsve KB, Claudi T, Lappegård KT, Jenum AK, Larsen M, Nøkleby K, Cooper JG, Sandberg S, Berg TJ.Diabet Med. 2021 Jul;38(7):e14580. doi: 10.1111/dme.14580. Epub 2021 May 5.PMID: 33834523
 • Epipericardial Fat Necrosis: A Case Report and a Review of the Literature.
  Mortensen SG, Buchmann P, Lappegård KT.Clin Med Insights Case Rep. 2020 Oct 16;13:1179547620940769. doi: 10.1177/1179547620940769. eCollection 2020.PMID: 33149715 Free PMC article.
 • Assessing Communication during Remote Follow-Up of Users with Pacemakers in Norway: The NORDLAND Study, a Randomized Trial.
  Catalan-Matamoros D, Lopez-Villegas A, Lappegård KT, Lopez-Liria R.Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 21;17(20):7678. doi: 10.3390/ijerph17207678.PMID: 33096736 Free PMC article. Clinical Trial.
 • The total prevalence of diagnosed diabetes and the quality of diabetes care for the adult population in Salten, Norway.
  Slåtsve KB, Claudi T, Lappegård KT, Jenum AK, Larsen M, Cooper JG, Sandberg S, Julsrud Berg T.Scand J Public Health. 2022 Mar;50(2):161-171. doi: 10.1177/1403494820951004. Epub 2020 Aug 27.PMID: 32854596
 • Long-Term Socioeconomic Impact of Informal Care Provided to Patients with Pacemakers: Remote vs. Conventional Monitoring.
  Leal-Costa C, Lopez-Villegas A, Catalan-Matamoros D, Robles-Musso E, Lappegård KT, Bautista-Mesa RJ, Peiró S, Lopez-Liria R.Healthcare (Basel). 2020 Jun 16;8(2):175. doi: 10.3390/healthcare8020175.PMID: 32560171 Free PMC article.
 • Anti-inflammatory effects of non-statin low-density lipoprotein cholesterol-lowering drugs: an unused potential?
  Hovland A, Retterstøl K, Mollnes TE, Halvorsen B, Aukrust P, Lappegård KT.Scand Cardiovasc J. 2020 Oct;54(5):274-279. doi: 10.1080/14017431.2020.1775878. Epub 2020 Jun 5.PMID: 32500743 Review.
 • Effectiveness and Safety in Remote Monitoring of Patients with Pacemakers Five Years after an Implant: The Poniente Study.
  López-Liria R, López-Villegas A, Leal-Costa C, Peiró S, Robles-Musso E, Bautista-Mesa R, Rocamora-Pérez P, Lappegård KT, Catalán-Matamoros D.Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb 23;17(4):1431. doi: 10.3390/ijerph17041431.PMID: 32102208 Free PMC article.
 • Cost-utility analysis of telemonitoring versus conventional hospital-based follow-up of patients with pacemakers. The NORDLAND randomized clinical trial.
  Lopez-Villegas A, Catalan-Matamoros D, Peiro S, Lappegard KT, Lopez-Liria R.PLoS One. 2020 Jan 29;15(1):e0226188. doi: 10.1371/journal.pone.0226188. eCollection 2020.PMID: 31995558 Free PMC article. Clinical Trial.
 • Comparison of cytokine changes in three different lipoprotein apheresis systems in an ex vivo whole blood model.
  Hardersen R, Enebakk T, Christiansen D, Ludviksen JK, Mollnes TE, Lappegård KT, Hovland A.J Clin Apher. 2020 Apr;35(2):104-116. doi: 10.1002/jca.21765. Epub 2019 Nov 29.PMID: 31782556
 • Relationship between Clinical Symptoms and Magnetic Resonance Imaging in Temporomandibular Disorder (TMD) Patients Utilizing the Piper MRI Diagnostic System.
  Tegnander T, Chladek G, Hovland A, Żmudzki J, Wojtek P.J Clin Med. 2021 Oct 13;10(20):4698. doi: 10.3390/jcm10204698.PMID: 34682820 Free PMC article.
 • Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia.
  Klevmoen M, Bogsrud MP, Retterstøl K, Svilaas T, Vesterbekkmo EK, Hovland A, Berge C, Roeters van Lennep J, Holven KB.Atherosclerosis. 2021 Oct;335:8-15. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.09.003. Epub 2021 Sep 3.PMID: 34520888 Free article.
 • Increased risk of peripheral artery disease in persons with familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study.
  Mundal LJ, Hovland A, Igland J, Vetrhus M, Veierød MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstøl K.Eur J Prev Cardiol. 2022 Feb 9;28(18):e11-e13. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa024.PMID: 33623989 No abstract available.​
 • Subjects with familial hypercholesterolemia have lower aortic valve area and higher levels of inflammatory biomarkers.
  Hovland A, Narverud I, Lie Øyri LK, Bogsrud MP, Aagnes I, Ueland T, Mulder M, Leijten F, Langslet G, Wium C, Svilaas A, Arnesen KE, Roeters van Lennep J, Aukrust P, Halvorsen B, Retterstøl K, Holven KB.J Clin Lipidol. 2021 Jan-Feb;15(1):134-141. doi: 10.1016/j.jacl.2020.12.006. Epub 2020 Dec 16.PMID: 33358307
Norge har en av de høyest dokumenterte forekomstene av MS i Europa og i verden. Om lag 14000 personer lever med Multippel Sklerose i Norge og gjennomsnittsalder ved diagnose er 35 år. Mange opplever utfordringer med balanse, fysisk aktivitet, fatigue og deltakelse i arbeid som kan medføre redusert livskvalitet - også i tidlig fase av sykdommen.

Studien vil gi ny kunnskap som kan videreutvikle tjenestetilbudet innen helse og velferd til personer med MS.

The Norwegian Complement Research Group (NCRG), led by professor Tom Eirik Mollnes, is an informal association of scientists focusing their work mainly on the complement system, a part of the hosts’ innate immunity. 

Les mer om NCRS

 

Sist oppdatert 13.02.2024