Helse, funksjon og arbeid for personer med MS

Prosjektet er en stor effekt-studie som skal foregå i 18 kommuner og tre sykehus i Nord-Norge i 2024-2025.

Fire kvinner står samlet og smiler
Fra venstre: Hanne Fikke, Britt Normann, Marianne Sivertsen og Ellen Christin Arntzen. (Foto: Annette Fretheim Karlsen)

Norge har en av de høyest dokumenterte forekomstene av MS i Europa og i verden. Om lag 14000 personer lever med Multippel Sklerose i Norge og gjennomsnittsalder ved diagnose er 35 år. Mange opplever utfordringer med balanse, fysisk aktivitet, fatigue og deltakelse i arbeid som kan medføre redusert livskvalitet - også i tidlig fase av sykdommen og når generell funksjon er relativt god. Samfunnskostnadene knyttet til MS utgjør om lag 12 milliarder kroner årlig hvor kostnadene knyttet til redusert deltakelse eller frafall fra arbeid utgjør den største andelen med 46 prosent. Oppfølging rettet mot helse og arbeidsdeltakelse er ofte adskilt fra tiltak relatert til funksjon og fysisk aktivitet. Tiltak iverksettes ofte etter at bevegelsesproblemer er etablerte og når sykemelding har vedvart over tid, noe som ikke er i tråd med anbefalinger.

En gruppe forskere ved Nordlandssykehuset har derfor laget en intervensjon kalt CoreDISTParticipation som integrerer oppfølging rettet mot fysisk funksjon, helse og arbeid ved koordinert samhandling mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og NAV. Hensikten med prosjektet er å finne ut om denne nye, persontilpassede oppfølgingen er effektiv sammenlignet med ordinær oppfølging. Forskningen i prosjektet vil evaluere effekt når det gjelder opplevde barrierer i arbeid, fysisk aktivitetsnivå, helserelatert livskvalitet, fatigue, balanse og gange. Videre vil studien kartlegge kostnad og nytte av CoreDISTParticipation og bruke registerdata fra NAV for å gjøre helseøkonomiske analyser.

Fem damer som går tur i en park

Et opplæringsprogram vil bli gjennomført for fysioterapeuter i alle deltakende kommuner i Nord-Norge og NAV- medarbeidere. Digitalt informasjons- og oppfølgingsmateriell er utviklet i forbindelse med studien og vil bli tilgjengelig for alle i etterkant.

Studien vil gi ny kunnskap som kan videreutvikle tjenestetilbudet innen funksjon, helse og arbeid til personer med MS. Gitt at den nye intervensjonen er effektiv og nyttig kan den enkelt implementeres i dagens ordinære oppfølging.

 

Publikasjoner

Fikke, H. K., Normann, B., Sivertsen, M., Dahl, S. S. H. & Arntzen, E. C. (2022). Utprøving av intervensjon for optimalisering av funksjon, fysisk aktivitet og arbeidsdeltakelse ved multippel sklerose. Fysioterapeuten, 1(1). 

Arntzen, E. C., Braaten, T., Fikke H. K., Normann, B. (2023). Feasibility of a new intervention addressing group-based balance and high-intensity training, physical activity and employment in individuals with multiple sclerosis: A pilot randomized controlled trial, Front. Rehabil. Sci. Sec. Rehabilitation in Neurological Conditions. Volume 4. 

 

Prosjektleder

Britt Normann ph.d., PT. Professor, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. Forsker, Nordlandssykehuset HF

Prosjektmedarbeidere

 • Ellen Christin Arntzen, ph.d. PT 
  Førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet
 • Marianne Sivertsen ph.d., PT. Forsker, Nordlandssykehuset HF 
 • Hanne Fikke MSc, PT, forskningsassistent, Nordlandssykehuset HF

Samarbeidpartnere

 • Helse Nord
 • Nord universitet
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Helgelandssykehuset
 • UiT Norges arktiske universitet
 • NAV
 • University of Tasmania
 • Brukerrepresentanter
 • Bodø kommune
Sist oppdatert 07.04.2024