En person i en sykehusseng

Forskningsprosjekt

Pasienters opplevelser etter utblokking av kransårer (PCI)

Målet med forskningsprosjektet er å oppnå ny kunnskap om hvordan pasienter med koronar hjertesykdom opplever helsetjenesten.

Vi ønsker å få svar på hva som bidrar til en likeverdig og trygg helsetjeneste for pasienter som bor både nært og langt fra sykehus, og om geografiske forskjeller har innvirkning på pasienters opplevelse av og erfaring med helsetjenesten.

For å oppnå målet har vi invitert pasienter til å delta på spørreskjemaundersøkelse eller intervju. Vi håper resultatene kan bidra både til å forbedre helsetjenesten, og også til å skape pasientens helsevesen.

Forskningsprosjektet er finansiert av Helse Nord og er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge.
 

I første del av forskningsprosjektet intervjuet vi pasienter rundt ett år etter de var til behandling med utblokking og innsetting av sten i hjertets blodårer. Denne delstudien er nå ferdig og resultatene ble publisert i tidsskriftet International Journal of Circumpolar Health med tittelen In need of percutaneous coronary intervention in an arctic setting– patients’ experience of safety and quality of care: a qualitative study. 

Artikkelen er på engelsk og kan leses her

Norsk sammendrag av funnene er oppsummert her:

Pasienter med sykdom i hjertets kransårer trenger behandling til riktig tid for overlevelse og optimal prognose. Det er begrenset forskning som omhandler pasienters erfaring med avstand til utblokking (PCI) i et arktisk område med store avstander. Målet i denne studien var å utforske pasientenes opplevelser av hva som bidrar til trygghet og kvalitet i helsetjenesten når en gjennomgår et forløp med PCI-behandling i Nord-Norge. Vi intervjuet 15 pasienter 9–16 måneder etter behandling og analyserte intervjuene systematisk etter en metode kalt refleksiv tematisk analyse. Ved sammenfatning av resultatene var det to overordnede områder som beskrev pasientenes opplevelse. Det første var å være en del av et trygt system og det andre var å tilpasse seg ny hverdag. Under disse to områdene var det flere aspekter som påvirket opplevelsen av trygghet og kvalitet i forløpet de hadde vært gjennom.

Å føle seg trygge og oppleve kvalitet i omsorgen var avhengig av:

  • om deltakerne ble hørt og tatt på alvor ved første kontakt med helsevesenet
  • om hjelpen var tilgjengelig når de trenge det
  • kort avstand og reisetid til sykehus
  • tilstrekkelig informasjon under sykehusoppholdet og i tiden etter
  • helsepersonellets kompetanse
  • om de fikk oppfølging av fastlege eller annet helsepersonell etter utskrivelse
  • hvordan oppfølgingstilbudet var organisert, og om de fikk tilbud om rehabilitering eller lærings- og mestringskurs

Pasienter som gjennomgikk PCI-behandling i Nord-Norge opplevde trygghet og kvalitet hvis de ble godt ivaretatt gjennom hele forløpet i alle nivå av helsetjenesten. Det var derimot et fåtall som opplevde å bli godt ivaretatt i alle ledd i forløpet. Studien viser at man fortsatt bør optimalisere transporttid og avstand til PCI-sykehus for å sikre rask behandling, spesielt for pasienter bosatt i distriktene. I tillegg bør man tilby et standardisert oppfølgingstilbud for å bidra til økt trygghet og kvalitet for denne pasientgruppen.


Sist oppdatert 25.05.2022