Behandling

Rusavhengighet, døgnbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling.

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) ved Nordlandssykehuset omfatter tilbud om døgnbehandling og polikliniske tjenester.

Hvem kan henvise?

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan komme fra:

 • Sosialtjenesten / NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege / allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hva skal henvisningen inneholde?

Henvisningen skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne.

Henvisningen skal inneholde følgende informasjon:

 • Personopplysninger  (navn, adresse, fødselsnummer, telefon)
 • Familieforhold / sosial status
 • Sysselsetting / trygdestatus
 • Utestående dommer / planlagt soning
 • Historikk rusproblematikk, inkludert tidligere behandling og beskrivelse av dagens situasjon
 • Historikk og vurdering av psykisk- og somatisk helse
 • Medisinering
 • Mål for iverksatt / planlagt habilitering / rehabilitering
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
 • Vurdering av rett til Individuell Plan
 • Samtykke til innhenting av relevante opplysninger
 • Relevante epikriser
 • Forslag til type tiltak
 • Vurdering av om det er behov for avrusing for å kunne gjennomføre behandling

Hvor sende henvisningen?

Henvisningen skal sendes til Nordlandssykehusets vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
 
Nordlandssykehuset
Vurderingsinstans TSB
pb. 1480, 8092 Bodø
Telefon 75 50 16 00

Nærhet til behandlingssted er viktig i forhold til pårørende og samhandling med andre relevante tjenesteytere (for eksempel kommune og NAV). Det er derfor ønskelig at henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans. Pasienten har dog rett til å velge vurderingsinstans jamfør bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven. Det finnes vurderingsinstanser ved hvert av de fire helseforetakene i nord.

Les mer:

Rusbehandling (TSB) i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

Før

For at en døgninnleggelse skal gi best mulig resultat, er det viktig med godt forarbeid. Forarbeidet består i å avklare flere forhold relatert til din situasjon slik at vi er best mulig kjent med den før vi møtes. Dersom du allerede har lokal oppfølging, er det viktig at det blir knyttet kontakt mellom oss og ditt lokale hjelpeapparat.

All skadelig bruk og avhengighetstilstander  av legale og illegale rusmidler gir rett til behandling, og alle følge- eller tilleggslidelser skal tas med i vurdering av alvorlighetsgrad. Spillelidenskap og bruk av dopingmidler er også inkludert i prioriteringsveilederen.

Hvilken type behandling, hvor behandlingen skal skje og hvor lenge den skal vare vurderes individuelt i hver sak. Har du erfaring fra tidligere behandling, er det viktig at dette kommer med i henvisningen.

Behandlingen kan skje poliklinisk (samtaletimer hos rusterapeut) eller ved innleggelse i døgnavdeling. Noen behandlingssteder tilbyr avrusning, enten som en del av oppholdet  eller avrusning før overføring til annet behandlingssted. Dette vil du få informasjon om fra vurderingsinstansen.

Når du har behov for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, skal du henvises til vurderingsinstans for TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk), som vil vurdere om du fyller kriteriene for rusbehandling, og hvilken behandling som regnes som best egnet for din problematikk. Her settes også frist for oppstart av behandling. Du vil motta skriftlig informasjon om vedtaket.

Under

Under en døgninnleggelse bor du på behandlingsstedet. Tilbudet vårt består av individuelle samtaler og deltakelse i grupper. Vi tilrettelegger behandlingen ut fra dine behov. Det vil være ansvarlig behandlingspersonale tilgjengelig gjennom hele døgnet.

Rusbehandling vil ofte i den første fasen dreie seg om avrusning der det er behov for det, kartlegging av rusmiddelbruk og eventuelle skadevirkninger og så stabilisering.

Les om avrusning på institusjon her

Neste steg er å ta tak i selve avhengigheten, og å jobbe med å endre tankesett, rusmønster og levesett; en prosess som vil kreve et lengre behandlingsforløp. Det er ulike behandlingsmetoder og terapiformer som har vist seg å være virkningsfulle i denne delen av behandlingen, og de ulike behandlingsstedene vil kunne gi mer informasjon om sine spesifikke tilbud.

Det er store individuelle forskjeller i hvilken behandlingsmetode eller hvilken institusjon som er rett for hver enkelt pasient, og dette vil kunne kartlegges sammen med din henviser og etter hvert din behandler i TSB. For mange er det aktuelt å starte med poliklinisk behandling ved sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS).

De psykososiale aspektene i behandlingen er også viktig, og du vil under forløpet få tilbud om hjelp til å håndtere de ulike problemene du måtte ha, familiesamtaler/ oppfølging av pårørende, oversikt over økonomi, bosituasjon og liknende.

Mange med langvarig rusmiddelproblematikk sliter med sykdom og smerter. Lege, fysioterapeut og sykepleiere ved behandlingsstedet vil kunne hjelpe deg med å sette i gang behandling, henvise til sykehus, samarbeide med fastlege/ kommunale tjenester og å iverksette tiltak for å redusere fysisk ubehag i framtiden.

Enkeltbehandlinger/undersøkelser som inngår i behandlingen:


 

 


 


 

Etter

Etter et opphold i døgninstitusjon overtar det lokale hjelpeapparatet. Før avslutning av døgnbehandling vil vi ha møter/samtaler mellom oss og det lokale hjelpeapparatet.

Ved utskrivelse mottar du og din henviser en epikrise som er en oppsummering av oppholdet og en anbefaling av videre tiltak.

I forkant eller i løpet av behandlingen vil du i samarbeid med henviser eller behandler få sett på om du trenger videre oppfølging eller behandling etter det planlagte oppholdet, og hva dette eventuelt skal inneholde.
Alle som avslutter behandling i spesialisthelsetjenesten skal ha ”time i handa”, det vil si at vi skal forsikre oss om at du har en eller annen form for oppfølging utenfor sykehuset når du forlater.

Kontakt

Mellomåsveien 106, Rønvik Korttidsenhet rus

Kontakt Korttidsenhet rus

Oppmøtested

Mellomåsen - fløy A.

Mellomåsveien 106, Rønvik

Mellomåsveien 106

Mellomåsveien 106, 8076 Bodø

Praktisk informasjon

​Besøk og utgang avtales med teamet ditt.

​På grunn av allergi er det ikke lov med dyr på enheten. 

Eventuelle kostnader til kennelopphold dekkes dessverre ikke av det offentlige.

​Vi som jobber her er psykiater, leger, psykolog, sosionom, fysioterapeut, kokk, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. I tillegg er Nordlandssykehuset et utdanningssykehus, så du må påberegne at det kan være studenter fra ulike utdanninger ved universitetet i praksis hos oss.​

​Enheten har tilgjengelig stasjonære PCer med nettilgang til lån for pasientene. Du må gjerne ta med egen bærbar PC eller liknende.​

​Ved innleggelse ber vi om at du signerer et samtykkeskjema ift opplysninger til fastlege, kommunale tjenester og andre du kan ha behov for bistand fra, og at du oppgir nærmeste pårørende. Diskuter gjerne dette på forhånd med den du ønsker skal stå oppført.​

​Ta gjerne med utetøy/ turklær etter sesong, vi er mye på tur i all slags vær. Har du ikke eget så kan vi låne hos aktivitetsseksjonen på sykehuset.​

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Les mer om preste- og samtaletjenesten