Behandling, Program intensiv habilitering (PIH)

Intensiv habilitering for førskolebarn

Program intensiv habilitering (PIH) er et familiesentrert tilbud til førskolebarn i alderen 2-6 år og deres foreldre. Tilbudet gis i grupper og er et intensivt trenings- og behandlingstilbud til barn med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, som cerebral parese eller annen skade i hjernen, multifunksjonshemming eller syndromer.

Behandlingstilbudet er et supplement til den ordinære habiliteringsoppfølgingen i spesialisthelsetjenesten, og varer i ca. ett år.

Barn og foreldre samles tre ganger i løpet av året for to ukers trenings- og opplæringsopphold. Det etableres et trenings- og stimuleringsteam (TS-team) rundt hvert barn, og teamet gjennomfører systematisk trenings- og stimuleringstiltak i barnets hjemmemiljø mellom samlingene.

Gjennom hele programperioden kan fagpersoner fra det regionale intensive habiliteringsteamet bistå med veiledning via telefon eller digitale møter.

Målsettingen med tilbudet er å bidra til at barnet best mulig kan utvikle ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse - kognitive og sosiale ferdigheter.

Henvisning og vurdering

Barnet må henvises til Habilitering for barn og unge (HABU) av barnets egen habiliteringstjeneste. Vi ønsker at henvisningen inneholder en oppdatert beskrivelse av barnet og at det legges ved kopi av tidligere utredningsrapporter. Det er ønskelig at foreldre sender oss informasjon om barnet og familien som kan ha betydning for hvordan vi bør tilrettelegge og utforme et godt tilbud til barnet og familien som helhet.

Ta kontakt med Habilitering for barn og unge dersom dere har spørsmål om tilbudet, oppstart av nye grupper eller om henvisning til tilbudet.

Før

Før det første behandlingsoppholdet har vi et oppstartsmøte på video. Her ønsker vi at både foreldre og lokale fagpersoner deltar. I møtet vil dere få mer informasjon om hva deltakelse i PIH-programmet innebærer, programmets innhold, behandlingsprinsipper og etablering av målrettet teamarbeid mellom foreldre og lokale fagpersoner.

Minst en forelder må delta i opplæringen gjennom hele programperioden på sykehuset. Vi ønsker at begge foreldre deltar samtidig både under behandlingsoppholdene og ved samarbeidsmøter mellom oppholdene. Dermed får begge foreldre samme informasjon, erfaring og kunnskapsgrunnlag, slik at dere sammen kan velge mål for deres barn.

Under

I løpet av året familien deltar i PIH gjennomføres tre behandlingsopphold på sykehuset. Hvert opphold er på ca. to uker.

Som foreldre har dere unik kunnskap om barnet deres. I samarbeid med dere og lokale fagpersoner beslutter vi hva som skal være målet for barnets trenings- og stimuleringstiltak.

Hver dag under oppholdet gjennomføres aktiviteter sammen med barnet og dere. Vi prøver å finne tiltak som er motiverende for barna, med fokus på musikk, lek og lystbetonte aktiviteter. Sentralt står også undervisning, veiledning og samtaler om barnets tilstand og utfordringer, og hva som kan fremme barnets utvikling best mulig.

Alle barn utvikler seg best i en familie hvor foreldrene er trygge, tydelige og mestrende. Derfor legger vi også vekt på å hjelpe dere som foreldre til å finne en god balanse og mestring av familielivet. Det blir også enkelte temakvelder for foreldre, der dere får anledning til å diskutere viktige områder.

Vi legger i tillegg opp til et organisert samarbeid med barnets lokale fagpersoner og HABU. Vi inviterer lokale fagpersoner til å delta under behandlingsoppholdene, ved undervisning og samarbeidsmøter. Sistnevnte skjer ofte per videokonferanse.

Dere kan bo på pasienthotell under behandlingsoppholdene. Mellom oppholdene fortsetter dere med treningen og stimuleringen hjemme og i barnehagen. Et trenings- og stimuleringsteam drøfter med jevne mellomrom tiltakene og justerer mål og tiltak til barnets behov.

Våre fagfolk er tilgjengelige for råd og veiledning både på telefon, e-post og videomøter.

Etter

Etter hvert behandlingsopphold vil dere motta en oppsummerende rapport fra oss. Den blir etter avtale også sendt til henviser, fastlege og eventuelt fagpersoner i ansvarsgruppen.

Vi anbefaler at dere har jevnlige samarbeidsmøter med lokale fagpersoner mellom behandlingsoppholdene, og fortsette det nære samarbeidet også etter deltakelsen i PIH.

Ved avslutning av PIH vil barnet få habiliteringsoppfølging fra lokal habilitering for barn og unge, på samme måte som før dere deltok.

Kontakt

Bodø, sentrum Barnehabilitering, Bodø

Kontakt Barnehabilitering, Bodø
En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø

Transport

Klikk på bildet for stor​​ versjon o​​​g forklaringer.​

Kart over bygninger og vei

​​​