Prosjekt tygg akuttmedisin

Det regionale prosjektet «Trygg akuttmedisin» har som hensikt «… å oppnå raskere, flere og tryggere samhandlende behandlingskjeder for pasienter med akutt STEMI-infarkt, akutt hjerneslag og pasienter med akutt sepsis i regionen».

Monika Sæthre, rådgiver Samhandlingsavdelingen
Publisert 05.10.2022
​Prosjektet vil kreve samtrening, simulering og samhandling i hele den akuttmedisinske kjeden.  Det vil være relevant å knytte prosjektet til helsefellesskapet med tanke på å legge til rette for gode gevinster for både kommuner og helseforetak. Med utgangspunkt i helsefellesskapets handlingsplan er det naturlig å plassere et slik prosjekt i tilknytning til innsatsområdet og Faglig samarbeidsutvalg for akutt og beredskap.

Handling​splanens innsatsområde akutt og beredskap

Den akuttmedisinske kjeden inneholder skjæringspunkter mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kjeden må være robust nok til å kunne møte og bidra i situasjoner der befolkningens behov er større enn de tilgjengelige ressursene kan dekke. Derfor er det nødvendig med en aktiv innsats for å forebygge at slike hendelser oppstår, og legge planer med handlingsalternativer om slike hendelser likevel skulle oppstå. Arbeidet som knyttes til innsatsområdet ivaretas av Faglig samarbeidsutvalg for akutt og beredskap som består av representanter fra aktuelle fagmiljøer på tvers av kommuner og helseforetak. ​