Bedre felles helsetjenester gjennom forankring i helsefelleskapet

Få samfunnsoppgaver er viktigere og engasjerer mer enn gode helse og omsorgstjenester til befolkningen. Dette er en forutsetning for gode livsvilkår, sysselsetting og geografisk struktur i vårt langstrakte samhandlingsområde.

Knut Erik Dahlmo, kommunal samhandlingsleder
Publisert 05.10.2022
Kommunene og Nordlandssykehuset har felles utfordringer knyttet til demografisk utvikling, rekruttering av helsepersonell og behov for å utvikle teknologi som kan understøtte bedre og mer helhetlige pasientforløp. 

Hva er Helsefellesskapet?

Helsefellesskapet skal være en arena for strategisk samhandling mellom helseforetak og kommuner i Lofoten, Vesterålen og Salten. Det er behov for en arena hvor ledelse i foretak og kommuner kan samhandle til beste for pasienter og deres tjenestetilbud.

Helsefellesskapet ​​– avgrensning og rolle

Kommuner og foretak har mange kontaktpunkter når det gjelder helsetjenester. Noen av disse kan dreie seg om konkrete forhold som kan være viktig for den enkelte aktør, men som ikke nødvendigvis angår alle aktørene i helsefellesskapet. Det er derfor ikke naturlig at helsefellesskapet er den naturlige dialogarena for alle problemstillinger. Enkelte bør fortsatt søkes løst i en bilateral dialog mellom den enkelte kommune og foretaket. Det er derfor viktig at en utvikler en omforent forståelse om at helsefellesskapet skal være en felles strategisk samhandlingsarena for problemstillinger som berører aktørene i helsefellesskapet.​

Orga​​​nisering

Helsefellesskapet er organisert på tre nivå; politisk, administrativt og faglig. Det skal sikre en helhetlig tilnærming ved at de overordnede føringer som vedtas i det årlige dialog og partnerskapsmøtet, operasjonaliseres gjennom en handlingsplan som er førende for de felles satsningsområder en er blitt enige om. Ved å trekke inn fagressurser i de faglige samarbeidsutvalgene (FSU), vil arbeidet konkretiseres og bidra til gode tjenestetilbud til beste for brukere og ansatte. Det vil legge et godt grunnlag for videreutvikling av lokale samhandlingsarenaer.
Ved å ha en omforent rolleforståelse, vil helsefellesskapet være en god arena for tjenesteinnovasjon og felles prioriteringer fremover.​