Abortnemnd

Frem til svangerskapsuke 12 har kvinner i Norge rett til selvbestemt abort. Mellom uke 12-18 kan kvinnen få abort dersom hun fyller vilkårene som stilles i abortlovens §2. Etter utgangen av 18. svangerskapsuke (17 uker og 6 dager) kan svangerskapet ikke avbrytes hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for det. Hvorvidt kvinnen fyller vilkårene, vurderes av en abortnemnd. Jo lenger kvinnen har kommet i svangerskapet, desto strengere er kravene for innvilgning. Kvinnen skal også tilbys nødvendig informasjon og bistand til å treffe et valg hun kan leve godt med.

​Vilkårene i abortloven

Vilkårene som stilles i abortlovens §2 er p.t. som følgende:

  1. svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom
  2. svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon
  3. det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet 
  4. hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 312, 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314
  5. hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.

Fritt behand​​lingsvalg

Retten til fritt behandlingsvalg gjelder. Kvinnen kan derfor velge både hvilken abortnemnd som skal behandle begjæringen om svangerskapsavbrudd, ev. hvilket sykehus eller institusjon som skal foreta inngrepet. Den som henviser skal gi informasjon om valgmuligheter og anbefale det som er mest hensiktsmessig for kvinnen. Se helsenorge.no for mer informasjon om fritt behandlingsvalg.

 

Samfunnet har flere støtteordninger som skal bidra til at kvinner som er usikre på om de ønsker å gjennomføre svangerskapet kan få hjelp. Eksempler er hjelpestønad og omsorgslønn. Amathea er en gratis veiledningstjeneste for gravide. 

Sykehuset har en sosionomtjeneste som kan gi god informasjon om velferdsordninger, og hjelpe den enkelte å treffe et informert og riktig valg. Ved å kontakte gynekologisk poliklinikk kan kvinner i denne situasjonen få time på svært kort varsel for råd og veiledning.Kvinner som ønsker svangerskapsavbrudd etter 12 svangerskapsuke, kan søke via fastlege, gynekolog eller ved selv å kontakte gynekologisk poliklinikk på sykehuset. 

En slik søknad kalles for en «begjæring» og skal signeres av kvinnen selv.  Kvinnen skal også (ev sammen med en lege) utforme en skriftlig begrunnelse for hvorfor hun ønsker et svangerskapsavbrudd. Begrunnelsen skal knyttes til vilkårene i abortloven. 

Sykehuset forsøker å gjennomføre nemndprosessen uten unødig forsinkelse. Så snart sykehuset får beskjed om at noen ønsker nemnd, starter planleggingen av nemndsmøtet. Kvinnen blir oppringt og får bl.a. informasjon om når møtet finner sted. Kvinnen kan velge om hun selv vil være med på nemndsmøtet, og om hun vil ta med seg en person til møtet. Hun kan også delta digitalt.

Kvinnen blir innkalt til en forundersøkelse før nemdsmøtet (ofte samme dag). Forundersøkelsen tilpasses situasjonen, men ofte måles blodtrykk, det tas blodprøver og legen lytter på hjertet og lungene. 

I Abortnemnda sitter en gynekolog fra sykehuset og (ofte) en fastlege fra kommunen. Nemdas oppgave er å vurdere hvorvidt kvinnens begjæring oppfyller kravene i abortloven. Nemnda skal legge vesentlig vekt på kvinnens eget ønske når den fatter sitt vedtak.

Vær oppmerksom på at selv om opplysninger om kvinnens helse-, sosial- og trygdeforhold ofte er relevante for abortnemndas vedtak, er slike opplysninger ikke tilgjengelige uten samtykke fra kvinnen. Kvinnen skal selv kunne velge hva, og hvor mye hun vil dele med nemnda, og nemnda kan bare basere sitt vedtak på opplysninger kvinnen selv oppgir som relevante. Den skriftlige begrunnelsen kan i møtet suppleres med muntlig informasjon. 

Selv om nemnda består av leger, er abortnemndas arbeid ikke å regne som helsehjelp i juridisk forstand. Informasjon om begjæringen, begrunnelsene og diskusjonene i nemnda blir derfor ikke lagt i pasientjournalen. Nemndas dokumenter arkiveres i 10 år på sykehuset, før saken slettes. Dersom kvinnen ønsker innsyn i saken sin, kan hun kontakte sykehuset

Dersom kvinnen får medhold i ​​nemnda

Får kvinnen medhold, planlegges inngrepet så raskt som mulig, I noen tilfeller starter man allerede samme dag som møtet avholdes. 

Dersom kvinnen får avslag i ​​nemnda

Dersom abortnemnda finner at kvinnens begjæring ikke fyller kriteriene i abortloven, må nemda gi avslag. Begjæringen blir da automatisk sendt til en klagenemd i Oslo som behandler saken en gang til. Klagenemnda vil i løpet av kort tid kontakte kvinnen pr telefon og invitere henne til å delta på klagenemndsmøtet
Kvinnen har rett til å se nemdas dokumenter og vurderinger. Kvinnen kan gi ytterligere informasjon til ankenemnda, dersom hun mener vesentlige opplysninger ikke kom godt nok frem første gangPasientreiser HF dekker reiser både til abortnemndene og til klagenemnda, og det trekkes ikke egenandel for disse reisene.

For dekning av reise for ledsager gjelder vanlige regler om pasientens behov for ledsager på selve reisen. Det betyr at dersom pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager på selve reisen, dekkes dette av Pasientreiser. Behovet for ledsager (ev. kvalifisert ledsager) må dokumenteres av behandler. Utgifter til transport, kost og overnatting for ledsageren dekkes da etter reglene som gjelder for pasienten (ledsagerens rett til dekning av reiseutgifter er avledet av pasientens rett til dekning). Mer informasjon om retten til ledsager finnes på helsenorge.no. 

Må kvinnen bruke fly på reisen til møtet, ringer hun pasientreisekontoret på telefon 05515 så snart hun har fått innkalling. Pasientreisekontoret bestiller flyturen. Søknad om stønad der pasienten har lagt ut for reisen selv, kan gjøres elektronisk på helsenorge.no eller på papir.


Svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten gjennomføres ved at kvinnen får medikamenter som fremkaller rier. Det er en liten risiko for at inngrepet mislykkes, og kvinnen må derfor ta en graviditetstest etter 4 uker.Sykehusets praksis er i tråd med Helsetilsynets retningslinjer. Sykehuset vil rutinemessig levere fostre på en minnelund/gravlund for nedsetting. Minnelunder er tro og livssynsnøytrale.

Kvinnen må gi beskjed på sykehuset om hun ønsker en annen håndtering. Alternative ordninger kan være: 
  • Fostret kan håndteres på samme måte som annet biologisk materiale ved sykehuset. 
  • Fostret kan settes ned på eget gravsted.
Sykehuset kan gi nærmere informasjon om hva som skjer på sykehuset og om hvilken gravlund sykehuset har avtale med.

Informasjon på denne nettsiden er valgt ut med tanke på situasjonen til «de fleste» som ønsker svangerskapsavbrudd etter 12 svangerskapsuke. Merk at det kan være forhold ved din situasjon som gjør at andre hensyn og regler kommer til anvendelse. Kontakt gjerne fastlege, helsestasjon eller andre som tilbyr veiledning. 
Sist oppdatert 02.05.2024