Generell informasjon om ALIS

Generell informasjon om ALIS (leger i spesialisering i allmennmedisin) sin spesialiseringsperiode i Nordlandssykehuset HF.

Parallelt med endringer i spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene har det også skjedd endringer i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Fra 1. mars 2017 ble spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger som jobbet i kommunehelsetjenesten som ikke allerede var under veiledning for godkjenning som allmennlege eller som hadde fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet. Fra 1. mars 2019 trådte den nye spesialistforskriften for allmennleger i spesialisering i kraft og den inneholder til dels store endringer. 

ALIS i ny ordning eller ALIS som har konvertert fra gammel til ny ordning har rett på å få tilrettelagt for sin tjeneste i spesialisthelsetjenesten både fra kommunen og fra det aktuelle sykehuset. I den nye ordningen er det to læringsmål innen samhandling og selektert pasientpopulasjon ALIS skal oppnå kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Varigheten på spesialiseringsperioden er av Helsedirektoratet anbefalt være minimum 6 mnd. I den gamle spesialistordningen for allmennleger var det påkrevd med 12 mnd. tjeneste i spesialisthelsetjenesten og disse må, som tidligere, søke på vikariater for å få oppfylt dette kravet.

Gjennomføring: 
  • Det anbefales at ALIS beholder og har kontakt med sin ALIS-veileder under spesialiseringsperioden i Nordlandssykehuset HF (NLSH). ALIS tildeles også egen veileder fra sykehuset for den tiden den er ansatt i foretaket, med fast veiledning på lik linje med andre LIS.
  • Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i Nordlandssykehuset skjer i Kompetanseportalen på samme måte som de øvrige læringsmålene til ALIS.
  • Ved deltakelse på kurs anbefalt av Helsedirektoratet dekker Nordlandssykehuset permisjon med lønn, kursavgift og eventuelle vikarutgifter med inntil fem kursdager ila. 6 mnd. tjeneste i NLSH. 
  • Dersom ALIS blir forsinket i den delen av utdanningsløpet som skal gjennomføres i Nordlandssykehuset, gjelder samme regler som for øvrige LIS i helseforetaket, jfr. Spesialistforskriften § 31. 

​Informasjon for kommunene

Sist oppdatert 18.09.2023