Felles læringsmål (FKM)

 
I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA),  skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene,oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å  fylle alle delene av legerollen optimalt.
Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter innenfor: 
 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse
Disse temaene skal dekkes i løpet av spesialiseringens siste 5 år. 
 

 

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege, og beskrives her.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, litteraturlesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Aktivitetene er for oversiktens skyld samlet i et eget årshjul, og i et infoskriv om gruppeveiledning med mer detaljert informasjon (se nedenfor). Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene s likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis. Hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, fremgår av beskrivelse i årshjulet.

Se årshjulet (pdf)

 

Ansvaret for at hver LA og LM dekkes og innfris, pålegges den enkelte LIS.  Påmelding og deltagelse må skje i samråd med lokal leder som har ansvar for tilrettelegging for gjennomføring av utdanningen. Anbefalt rekkefølge fremgår av årshjulet, men denne bør tilpasses den enkeltes erfaring og individuelle utdanningsplan. For eksempel bør en ta hensyn til eventuelle spesialiseringsperioder i annen utdanningsinstitusjon. Fordypningstiden kan med fordel brukes til arbeidet med temaene og læringsaktivitetene i FKM.

For at LIS skal oppnå kompetanse innen alle LM, må all aktivitet gjennomføres med mindre en kan dokumentere annen likeverdig kompetanse og erfaring fra en annen utdanningsvirksomhet. Vurdering av slik likeverdighet og ev. konvertering i FKM skal gjøres av utdanningskoordinerende overlege eller fagsjef for å sikre en felles praksis i Nordlandssykehuset.


Siden FKM for LIS 23 er nytt både for foretaketog LIS, kan det komme endringer i noen LA underveis. En slik endring vil ikke påvirke  godkjente LA/LM. Ev. vanskeligheter i forhold til gjennomføringen av læringsmålene i FKM skal tas opp med egen veileder og ev. også med utdanningsansvarlig overlege i spesialiteten/avdelingen eller med utdanningskoordinerende overlege.

Tilbakemeldinger/forslag kan sendes til Kristina Slåtsve, kristina.barbara.slatsve@nordlandssykehuset.no

 

I Felles Kompetansemodul (FKM) er det lagt opp til gruppeveiledning som anbefalt læringsaktivitet (LA) innen flere og ulike læringsmål (LM). Se oversikt i nedenfor. 
Gruppeveiledningen for LIS 2/3 skal være felles for hele Nordlandssykehuset. Dvs. deltagelse på tvers av spesialiteter i gruppene på de tre sykehuslokasjonene. Ulike fagretninger kan berike hverandre i gruppediskusjonene, øke faglig forståelse på tvers av faggrenser og bidra til en felles holdning innen ulike FKM-områder. Veiledningen må også sees i tilknytning til andre FKM-aktiviteter. Fagspesifikk veiledning/veiledningsgrupper kommer i tillegg.

Gruppen vil bestå av 10-13 deltagere og ledes av to gruppeveiledere, hvorav minst en er spesialist og en har gruppeveiledningserfaring. Veiledningsgruppen vil gå regelmessig over år. LIS er medlem i samme gruppe hele tiden for å sikre kontinuitet og kjennskap til de andre deltagerne, og den vil suppleres med nye LIS når noen slutter.

Gruppeveiledningen foregår 6 ganger à to timer årlig, og LIS må delta minimum 12 ganger i løpet av minimum 3 år av spesialiseringsforløpet. Regelmessig og aktiv deltagelse er en forutsetning for godkjenning. Fravær meldes på forhånd til Kristina B. Slåtsve​. Gruppeveilederne fører tilstedeliste.

Hensikten er å ha en kjent, stabil og forutsigbar gruppe. Dette gir mulighet for å ha gode drøftinger med et personlig preg omkring de LM som gruppeveiledningen skal omfatte, samt andre temaer og utfordringer som LIS står i. Deltagelsen forutsetter forberedelse ved at LIS tar med egne problemstillinger til drøfting. LIS skal også få tilbakemelding på sin deltagelse og sitt arbeid, slik at en kan kunne endre og utvikle seg faglig og profesjonelt, jfr. veilederen i kompetansevurdering av leger

Gruppeveiledningen foregår enten mandag, tirsdag eller onsdag kl. 14.00 – 16.00.

Vi vil fortløpende sette sammen grupper og fordele ledige plasser. 
Du vil i god tid før oppstart få nærmere informasjon om tid, sted og arbeidsformen i gruppen. Hvis alle kliniske læringsmål og andre læringsmål i FKM er oppnådd, vil ikke gruppeveiledning forsinke spesialistsøknaden, så fremt LIS har deltatt i gruppeveiledning den perioden vedkommende har vært ansatt som LIS i Nordlandssykehuset.FKM læringsmål
​Oversikt over FKM læringsmål hvor gruppeveiledning er læringsaktivitet ​
Etikk:
 • Kunne håndtere etiske utfordringer i egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre.
FKM LM-04
Kommunikasjon:
 • Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).

FKM LM-19

 • I sin kliniske praksis må legen ikke bare forholde seg til sin egen usikkerhet, men også medisinens iboende usikkerhet. Pasienter kommer i stor grad i kontakt med helsevesenet på grunn av usikkerhet om hva som er årsaken til plager og symptomer
FKM LM-21
 • ​Spesialisten må ha et repertoar av metoder for å kunne kommunisere på en måte som er tilpasset svært ulike situasjoner. Det er spesialistens ansvar å kommunisere på en måte som skaper en så trygg ramme som mulig for kommunikasjonen, og som gjør at pasient/pårørende/andre forstår hva som kommuniseres. Betydningen av god og tilpasset skriftlig informasjon og dialog øker med økt bruk av e-helse, for eksempel gjennom e-konsultasjon og kjernejournal

FKM LM-22

Lovverk:
 • ​Forstå ansvaret som legespesialist i ivaretakelsen av lovlighet, forsvarlighet, standardisering og god praksis
FKM LM-46
Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse:
 • ​Forstå legespesialistens ulike roller (eks faglig leder, teamleder, prosjektleder) og forskjellen på disse rollene og rollen som linjeleder.

FKM LM-71

 • ​Kunne reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker, leder og kollega.
FKM LM-73


Sist oppdatert 26.05.2023