Fra forbedring til innovasjon

Forbedringsprosjektet til farmasøytene på Helgelandssykehuset avdekket funn som har ført til at de nå har søkt om innovasjonsmidler.

Aina Swensson, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
Publisert 10.05.2023
Sist oppdatert 19.05.2023

Gruppe på fem personer som smiler

Forbedringsteamet ledes av Trine Aag som er klinisk farmasøyt ved Sykehusapotek Nord, Helgelandssykehuset. Fra venstre: Tomasz Pietrzykowski (overlege ortopedi), Heidi Hansen (sykepleier), Trine Aag, Kirsti Wang Forså og Ida Helene Henriksen (fagansvarlig medisinsk biokjemi).​

Forbedringsarbeidet til farmasøytene ved Helgelandssykehuset «God kvalitet på Vancomycin behandling til ortopediske pasienter» avdekket at internasjonale retningslinjer anbefaler en annen målemetode enn den som er i bruk i Norge i dag. Arbeidet de startet ved Forbedringsutdanning Nord (kull 6) har ført til søknad om innovasjonsmidler og samarbeid med farmakologer ved UNN.​

Molekyler i illustrasjon


Bakgrunn for forb​​edringsprosjektet

Vancomycin er et viktig antibiotikum som brukes ved infeksjon med mikrober som har resistens mot andre antibiotika. Legemidlet ble nylig empirisk standardbehandling ved proteseinfeksjoner. Ved bruk av Vancomycin er det risiko for at pasienten skal få akutt nyresvikt av for høy dose eller svikt i behandlingen av for lav dose. 

Fire sirkler med tekst

Konsentrasjonsmålinger er derfor viktige i oppfølgningen av Vancomycin. Ved ortopedisk avdeling Mo i Rana observerte man i 2022 at 70 prosent av målingene lå utenfor anbefalt referanseområde. I forbindelse med dette ble det besluttet å igangsette et forbedringsarbeid. 

​Ved Forbedringsutdanning Nord arbeidet forbedringsteamet med «Gangen i forbedring». 

Sju sirkler med illustrasjoner
 

Kartlegging av pro​blemstilli​​ngen

Forbedringsteamet har brukt flere ulike verktøy for å kartlegge problemstillingen. Blant annet  nominell gruppeteknikk, fiskebeinsdiagram, flytskjema, driverdiagram og fagrevisjon. Å bruke flere ulike verktøy var veldig nyttig, da man fikk belyst problemstillingen fra ulike vinkler, og dermed økt forståelse for problemstillingen. Fagrevisjonen var essensiell for full forståelse av rotårsakene til utfordringene knyttet til Vancomycin behandling ved ortopedisk avdeling. 

Til​​tak

En av utfordringene ved Vancomycin behandling var at prosedyrer var for lite konkrete. Leger var usikre på dosering og oppfølging, og prøver ble tatt til feil tid i forhold til pasientens forløp. Som tiltak ble det derfor besluttet å etablere et «lommekort basert på nasjonale retningslinjer» som skulle gjøre det lettere å følge opp målinger samt beregne riktig dose av Vancomycin.

Plan – Do – Study – A​​ct

Forbedringsmetodikk har bidradd til å føre arbeidet i riktig retning. Teamet forteller at bruk av forbedringsverktøy, og god tid på forståelse/kartlegging av problemstillingen har hatt stor betydning for arbeidet.

Takket være småskalatesting ved bruk av PDSA-metoden ble det avdekket at tiltaket «etablere lommekort basert på nasjonale retningslinjer» ikke var gjennomførbart. Tiltaket ble derfor forkastet før det ble iverksatt. 

Illustrasjon av tekst og kakediagram

Veien vid​​ere

Sjekkliste for daglig vurderin​​​g av Vancomycin behandling

Fagrevisjonen avdekket av Vancomycin behandling er så komplisert at behandlingen bør vurderes daglig. Før oppstart av forbedringsprosjektet var det kun 38 % daglige vurderinger ved ortopedisk avdeling. En sjekkliste for strukturert daglig oppfølging ble derfor utarbeidet og tatt i bruk ved ortopedisk avdeling på Mo i Rana. 

Avdelingen jobber nå med å teste ut sjekklisten. Erfaringsvis har det tatt lang tid å samle inn data på grunn av at avdelingen har hatt få Vancomycin-behandlede pasienter. 

Internasjonale retningslinjer anbefaler målemetode som gir lavere risiko for nyreskade 
Internasjonale retningslinjer anbefaler en annen målemetode enn nasjonale retningslinjer. Litteratursøk viser at Vancomycin dosering basert på areal under kurven (AUC) reduserer forekomsten av nyreskade hos pasienter, fremfor dosering etter bunnkonsentrasjon. Nasjonale retningslinjer anbefaler per dags dato ikke AUC-basert dosering.

AUC-basert dosering gir lavere risiko for nyreskade, færre blodprøver og kortere tid i sykehus. 

Samarbeid på​​ tvers av foretak

Avdelingen har nå etablert et samarbeid med farmakologer ved UNN som gjennomfører et tilsvarende forbedringsprosjekt. Vinklingen på samarbeidsprosjektet er «Implementering av internasjonalt anbefalt målemetode». I forlengelsen av dette har farmakologene ved UNN og Helgelandssykehuset sammen søkt om innovasjonsmidler.

Dette er et stjerneeksempel på at kombinasjonen samarbeid, forbedring og innovasjon er gull! Det som startet opp som et forbedringsarbeid på forbedringsutdanning Nord lever nå videre samtidig som arbeidet inspirerer til nye forbedringer av helsetjenesten vår.

Har du spørsmål til forbedringsarbeidet «Vancomycin behandling til ortopediske pasienter»? 


Ta kontakt med klinisk farmasøyt Trine Aag, trine.aag@helgelandssykehuset.no​

Forbedringsutdanning Nord

Les mer om Forbedringsutdanning Nord

Har du spørsmål, kontakt kontinuerligforbedring@nordlandssykehuset.no

​​Kontinuerlig forbedring Nord – nytt kull opps​tart januar 2024.​