Retningslinjer og rutiner ved forskning

All forskning som utføres ved Nordlandssykehuset HF skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskerettigheter og menneskeverd. Retningslinjene for forskning gjelder for Nordlandssykehuset HF og foretakets ansatte på alle nivåer og lokasjoner.

Hensynet til deltakernes velferd og integritet er helt grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser. Nordlandssykehusets websider for rutiner innen helseforskning skal være til hjelp for ansatte ved Nordlandssykehuset som driver forskning og som forholder seg til problemstillinger som inkluderer etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold. Det er essensielt at disse blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Nordlandssykehuset har egne rutiner som er plassert på foretakets intranettsider.

Det forventes at offentlig finansiert forskning skal bidra til fremtidig verdiskaping i form av næringsutvikling og selskapsetableringer. Det stilles derfor klare forventninger til norske forskningsmiljøer fra nasjonale premissleverandører, herunder Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, InnoMed og Innovasjon Norge. Nordlandssykehuset har egne rutiner for å ivareta innovasjon, hvilket blant annet inkluderer beskrivelse av interne ansvarsforhold relatert til forskningsbasert innovasjon, en egen IPR-policy for foretaket og et samarbeid med den regionale kommersialiseringsaktøren TTO Nordland. Inn​ovasjonsaktiviteten er forankret i forskningsstrategien. 

Et av de viktigste formålene med retningslinjene er å sikre ensartede betingelser for forskning for alle ansatte uavhengig av hvor man er ansatt (Bodø, Lofoten, Vesterålen eller annen fysisk lokalisering) og ved hvilken organisatorisk enhet (stabsenheter eller klinikker). 

De grunnleggende prinsippene for retningslinjene skal ses i sammenheng med de overordnede målsettingene NLSH har definert for sin forskningsvirksomhet: 
Forskning er en del av Nordlandssykehusets virksomhetsidé og skal således bidra til at pasienttilbudet holder høy kvalitet og stadig er under utvikling og forbedring. 
Forskningen skal være en integrert del av virksomheten i den enkelte klinikk. Det skal etableres ordninger som sikrer at personer i ulike faser av forskerkarrieren ivaretas. 
Det er av særskilt betydning å styrke forskning innen helsefag og psykiatri/rus.

Forskning initiert og drevet av egne forskere skal bidra til at fokuset på faglig utvikling ivaretas og opprettholdes. Nordlandssykehuset trenger forskere som kan holde seg forskningsmessig oppdatert på sine områder, og som på den måten er i stand til å oversette relevant forskning til klinisk praksis ved sykehuset. Sterke fagmiljøer som driver klinikknær forskning er viktig og nødvendig for å ivareta dette. 

Nordlandssykehuset skal med sin regionale forankring bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsbygging innen helsefag, psykiatri/rus og somatikk. 
Sist oppdatert 16.06.2023