Innovasjonsmidler 2023

Ny og bedre innkomstjournal

Alle som har jobbet i et akuttmottak vet at innkomstjournalen er viktig. Denne kan mangle viktig informasjon, eller kan inneholde for mye som ikke nødvendigvis er relevant. Nå vil prosjektleder Eirik Hugaas Ofstad strukturere innkomstjournalen.

Publisert 14.07.2023
Mann som smiler til kamera

Prosjektleder Eirik Hugaas Ofstad er tildelt midler til innovasjonsprosjektet "Ny og bedre innkomstjournal i akuttmottak".

​Hva vet man om pasienten som ankommer akuttmottaket? Kan eksisterende informasjon gjenbrukes? Innkomstjournalen kan mangle viktig informasjon, eller kan inneholde for mye som ikke nødvendigvis er relevant. Dette ønsker prosjektgruppen, med Eirik Hugaas Ofstad som prosjektleder, å gjøre noe med. 

En mer effektiv arbeidshverdag

Dette innovasjonsprosjektet er innrettet mot en bedre strukturering av innkomstjournal ved heldøgns innleggelser. I tillegg vil prosjektet se på mulighetene for informasjonsutveksling fra andre kliniske IKT systemer inn i DIPS, både fra primærhelsetjenesten, pasienten og andre systemer i spesialisthelsetjenesten.

- Dette mener vi ikke bare i betydelig grad vil redusere arbeidsmengden knyttet til journalopptak, men også gi økt kvalitet på innholdet, bedre oversikt over pasientens aktuelle helse, muliggjøre informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten og bedre samhandlingen med pasientene, forteller prosjektleder Eirik Hugaas Ofstad.

Aktiv pasien​​trolle

Prosjektet vil ha nytteverdi for pasienter og pårørende på flere måter. Ved at pasient og pårørende kan bidra med både input til journal og kvalitetssikring av innhold, vil deres rolle bli styrket. Redusert arbeidsmengde knyttet til journalopptak gir også legene bedre tid og kapasitet til pasientkontakt, og pasientforløpene i akuttmottaket vil kunne foregå mer effektivt.

- Ved kvalitetssikret gjenbruk av helseinformasjon, vil man få bedre oversikt over pasientens aktuelle helse, noe som igjen vil kunne gi økt kvalitet på diagnostikk og behandling, påpeker Ofstad. Bedre informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten fører også til økt kvalitet på pasientbehandlingen. Vi tror dette skal føre til bedre samhandling mellom pasientens behandlere på de ulike nivåene.

Mange s​​amarbeidspartnere

Foruten Nordlandssykehusets deltakere består prosjektgruppen av samarbeidspartnere fra UNN, DIPS og Helse Nord IKT.

- Vi er glad for at mange ser forbedring av innkomstjournal som et viktig tiltak og ikke minst at Helse Nord ser dette som et prosjekt verdig å støtte, avslutter Eirik Hugaas Ofstad. 

- Det at så mange stiller opp for å bidra i gjennomføringen av prosjektet er for oss et tegn på at mange ser behov for en forbedring på dette området. Deltakelsen gir oss også gode forutsetninger for å nå de målene vi har satt oss for dette innovasjonsprosjektet.​

Fornø​​yd

Prosjektet er forankret i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD). Senterleder Lars Eirik Hansen er begeistret for prosjektet. Det samme er Frode Hansen, klinikksjef for Prehospital klinikk og ansvarlig for Akuttmottaket.

- Dette er et kjempeviktig tiltak! Vi ser frem til å se resultatene fra det arbeidet som nå settes i gang, sier de to.


​​