Disputas

Marianne Sivertsen disputerer 15. juni

Marianne Sivertsen er fysioterapeut med spesialisering i nevrologisk fysioterapi. 15. juni disputerer hun med avhandlingen «Stroke Rehabilitation. A mixed method study evaluating a novel physiotherapy intervention and patients’ experiences».

Petter Øien, leder Forskningsseksjonen
Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 12.06.2023
 
Portrettbilde av dame med langt hår

Marianne Sivertsen.

Rehabilitering etter et hjerneslag er en kompleks, tverrfaglig prosess hvor fysioterapi spiller en viktig rolle. Fra tidligere forskning vet man at det er viktig med tidlig oppstart og intensiv trening, men det er usikkerhet knyttet til hvilken type trening som gir de beste resultatene. I tillegg har man geografiske variasjoner og fragmenterte tjenestetilbud, som er en utfordring for å skape gode og sammenhengende pasientforløp.

- I ph.d.-prosjektet har jeg undersøkt effekt og erfaring med den nye fysioterapiintervensjonen og vanlig fysioterapi i sub-akutt fase etter hjerneslag og pasientenes oppfatning av deltakelse og roller i rehabiliteringsforløpet, forteller Marianne Sivertsen. 


Behov for mer kun​​nskap

Det er kjente utfordringer med deltakelse og inaktivitet i alle faser etter et hjerneslag, og de underliggende mekanismene er ikke godt nok forstått. Gjennom ph.d.-prosjektet er det utviklet en fysioterapiintervensjon, I-CoreDIST, med tanke på å møte behovet for strukturert koordinering gjennom rehabiliteringsforløpet, utnytte mulighetene for å gjenvinne funksjon i tidlig fase etter et hjerneslag, og gi en individualisert tilnærming i tråd med anbefalingene om dose og intensitet i trening. 

Interessante res​ultater

Resultatene viste blant annet at det ikke var statistisk signifikant forskjell mellom gruppene etter 12 uker med fysioterapioppfølging når det gjaldt postural kontroll, fysisk aktivitet, balanse og gange, og at kontrollgruppa hadde signifikant større økning i selvrapportert helserelatert livskvalitet. 

- Vi har også funnet stor variasjon i forhold til i hvor stor grad pasienter involveres i avgjørelser gjennom rehabiliteringsforløpet. Denne variasjonen påvirkes av retningslinjer, helsetjenestenivå, tradisjoner og sedvane. I denne sammenhengen ser det ut til at organisering av tverrfaglige team kan være et verktøy for å fremme likeverd i interaksjoner og kan påvirke autonomi og deltakelse, sier Sivertsen.

Nyttig forsknin​​g

Funnene gir en nyttig pekepinn på områder i pasientforløpet etter hjerneslag med behov for forbedring og utvikling. Et hjerneslag har store følger både for den enkelte, familier og samfunnet som helhet - så bedre, mer helhetlige og effektive pasientforløp vil være nyttig på flere nivåer. 

- Til tross for at det ikke var statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i den randomiserte kontrollerte studien, mener jeg at I-CoreDIST kan være et nyttig bidrag til nevrologisk fysioterapi da den favner bredt, kan bidra til kompetanseheving blant fysioterapeuter og kan implementeres i alle helsetjenestenivåer med lav kostnad, forklarer Marianne. 

Godt samarbe​​​id

I dette prosjektet har man hatt et tett samarbeid med fysioterapitjenesten og Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset når det gjelder rekruttering av deltakere og testing. I tillegg til samarbeid med sykehuset har man også rekruttert deltakere ved Sykehuset Levanger. 

- Det gode samarbeidet har vært avgjørende i dette ph.d.-prosjektet, understreker Sivertsen. Jeg har hatt gode folk rundt meg her på huset i hovedveileder Britt Normann og biveiledere Karl Bjørnar Alstadhaug og Ellen Christin Arntzen. 

- Vi har fulgt deltakerne i prosjektet gjennom de første 12 ukene etter hjerneslaget, det innebærer at vi har samarbeidet med fysioterapeuter ved rehabiliteringsinstitusjoner og i seks kommuner i nedfallsfeltet til de to sykehusene, avslutter Sivertsen.

Marianne Sivertsen

​Marianne Sivertsen er fysioterapeut med spesialisering i nevrologisk fysioterapi. Utenom forskning jobber hun klinisk ved fysioterapitjenesten inn mot Nevrologisk avdeling i Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset. Hun er del av et voksende fagmiljø som forsker på nevrologisk fysioterapi, med fokus på fysisk funksjon og aktivitet hovedsakelig hos personer som har hatt hjerneslag og personer med MS.