Dame foran røntgenmaskin

Kvalitetsregistre

De nasjonale kvalitetsregistrene er et viktig virkemiddel i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsesektoren. Samtidig er disse et viktige i arbeidet med å sikre pasientmedvirkning innen alle faser og typer av behandling som tilbys. Det er derfor viktig for foretaket å legge til rette for kvalitets- og forskningsprosjekter basert på registerdata.

​​Norsk kvalitetsregister for behan​dling av spiseforstyrrelser - NorSpis

Nordlandssykehuset rapporterer til i underkant av 40 av de nasjonale kvalitetsregistrene.

  • Ta kontakt med forskning@nlsh.no dersom du ønsker nærmere informasjon om kvalitetsregistrene med tanke på forskningsprosjekter.
  • Ta konta​kt med personvernombudet@nlsh.no dersom du ønsker nærmere informasjon om kvalitetsregistrene med tanke på kvalitetsprosjekter.

Man har litt over 50 forskjellige medisinske kvalitetsregistre i Norge. Formålene med disse er flere, men målet er at kvalitetsregistrene skal:

  • Være utgangspunkt for å vurdere og forbedre kvalitet på behandling som gis i spesialisthelsetjenesten (og etter hvert også primærhelsetjenesten)
  • Gi muligheter til å sammenligne ulike behandlingsformer for å finne de beste behandlingsmåtene
  • Gi pasientene mulighetene til å bidra med innspill om hvordan man oppfatter behandlingen og hvilke effekter den har hatt
  • Danne grunnlag for forsk​ning som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring i norsk helsevesen

Oversikt over nasjonale registre:

https://www.kvalitetsregistre.no/registeroversikt

Sist oppdatert 09.01.2024