Ortogeriatrisk behandlingsforløp i Nordlandssykehuset

Fra nyttår ble det opprettet det en egen «ortogeriatrisk behandlingsforløp» for pasienter med lav-energi-brudd i hofte og korsrygg over 65 år. Pasienter med klar indikasjon kan innlegges direkte i sykehus etter konferanse med vakthavende ortoped via AMK. Målsetningen er å bedre pasientenes generelle helsetilstand, og redusere dødeligheten etter rygg- og hoftebrudd.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 19.09.2023


    

Mann sittende ved PC

– Vi innfører nå et standardisert, tverrfaglig pasientforløp med økt fokus på pasientens totale helsesituasjon i tillegg til bruddskaden, sier Kjartan Koi, overlege ortopedi.

– Eldre pasienter med lav-energi brudd i hofte eller rygg er en svært sårbar pasientgruppe, sier Kjartan Koi, seksjonsoverlege i ortopedi ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset. 

– De har ofte betydelig komorbiditet, og komplekse problemstillinger, som igjen gjenspeiler seg ved høy andel ett års dødelighet. 

Det ble i 2018 laget «Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd» i regi av Norsk ortopedisk forening, Norsk forening for geriatri og Norsk anestesiologisk forening, og denne implementeres nå ved Nordlandssykehuset Bodø. 

– Ortogeriatrisk vedlegg i epikrisen

I praksis betyr dette at man nå innfører et standardisert, tverrfaglig pasientforløp for disse pasientene, med økt fokus på pasientens totale helsesituasjon i tillegg til bruddskaden, sier Koi. 

– Pasientene vil få et standardisert behandlingsforløp og bli vurdert tverrfaglig med tilsyn av geriater, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og farmasøyt, i tillegg til den ortopediske behandlingen.  Ved utskrivelse vil en «ortogeriatrisk vurdering» vedlegges pasientens epikrise, slik at man lett skal kunne se hvilke vurderinger som er gjort, og hva man må følge opp videre i primærhelsetjenesten. 

Sju personer stående sammen med hippo-figuren til Nordlandssykehuset

Det tverrfaglig team består av Jerzy Marcin Frasunkiewicz, geriater; Hilde-Kristine Steinvik, ergoterapeut; Malin Rofstad Berg, ernæringsfysiolog; Vibeke Winther, sykepleier/ass. Enhetsleder; Kristine Ulvestad, farmasøyt; Tone Kristin Eidem, fysioterapeut og Kjartan Koi, seksjonsoverlege ortopedi.

Prehospital håndtering

– Nytt er også den prehospitale håndteringen av denne pasientgruppen. Ved «klar klinisk mistanke» konfereres pasienten direkte med vakthavende ortoped via AMK, og kan kjøres direkte til sykehus uten å være innom legevakt - forutsatt fravær av andre akuttmedisinske tilstander som kan kreve raskt tilsyn ved legevakt. Dette er anbefalt praksis etter «norske retningslinjer for behandling av hoftebrudd» og er godkjent av AMK. 

– Pasientforløpet ble iverksatt fra 1. januar i år, og vil i første omgang gjelde pasienter ved Nordlandssykehuset Bodø som et pilotprosjekt, før det eventuelt også implementeres ved Nordlandssykehuset Vesterålen og Nordlandssykehuset Lofoten med lokale tilpasninger, avslutter Kjartan Koi.

Pasientforløpet ble diskutert ved Fastlegerådets møte 9. desember i fjor der rådet ønsket tilbudet velkommen.