Ernæringstrategi for å forebygge underernæring

Som et ledd i arbeidet med å forebygge underernæring og de uheldige konsekvensene av dette, har Nordlandssykehuset utarbeidet en ernæringsstrategi.

Elinor Carlsson, klinisk ernæringsfysiolog
Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 19.09.2023
Ungdom som får forsyner seg med salat

   
Helsepersonell plikter å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp som inkluderer ernæring. Det innebærer blant annet kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus. Samt sette i gang målrettede ernæringstiltak, oppfølging og evaluering. 

Underernæring er en av de største utfordringene knyttet til ernæring hos pasienter i spesialisthelsetjenesten. Helsekostnadene som blir brukt til behandling av underernæring er mer enn dobbelt så høye som kostnadene knyttet til behandling av overvekt. 

I norske sykehus er forekomsten av underernæring opptil 57 %. Blant hjemmeboende eldre (> 67 år) som mottar helsetjenester ble kun 18 % vurdert for ernæringsmessig risiko (2020). Det er store nasjonale variasjoner der Oslo fylke vurderte 30,6 % og Nordland kartla 13,4 %.  Studier viser at 20-60 % av hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det.

Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen, øker reinnleggelser og gir økt dødelighet. Godt ernæringsarbeid og forebygging av underernæring vil derfor være kostnadsbesparende.