Dialogmeldinger bør brukes mer

Nordlandssykehuset innførte fastlegedialog (også kalt dialogmeldinger) fra september i år. Vi ønsker at disse tas i bruk i større grad enn til nå.

Trine Kaspersen, konstituert ass. leder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon
Publisert 05.05.2022
Sist oppdatert 11.07.2024
Illustrasjon av sykehus og legekontor
Ordningen med dialogmeldinger skal sikre at meldinger mellom leger/behandlere i helseforetak og primærhelsetjenesten sendes korrekt. Den skal bidra til informasjonsutveksling og god samhandling for pasienter i behandlingsforløp. 
 
Dialogmeldingene skal brukes når pasienten er i et behandlingsforløp og det skal kunne erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisinger. Meldingene blir også et dokument i pasientens journal. 
 

Eksempler på bruk​ av dialogmeldinger i spesialisthelsetjenesten

  • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet. Start da dialogmeldingen med å opplyse hvilken henvisning det dreier seg om.
  • Behov for informasjon eller dialog knyttet til inneliggende pasient eller poliklinisk forløp, herunder om legemiddelbehandling.
  • Etterspørre tilleggsopplysninger.

Dialogmelding skal ikke benyttes ved

  • Øyeblikkelig-hjelp avklaringer eller funn av alvorlig karakter. I slike tilfeller må telefonkontakt benyttes.
  • Lengre faglige utredninger. Bruk da heller vanlig notat, henvisning eller epikrise.
  • Generelle råd som ikke er aktuelle for behandling av aktuell pasient.
  • Administrative diskusjoner som arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Se også nyheten "Dialogmeldinger mellom legekontor og Nordlandssykehuset er innført"