Barneavdelingen i nasjonal studie

– Er antibiotika nødvendig for behandling av nedre luftveisinfeksjon hos barn? Barneavdelingen i Bodø deltar i en nasjonal studie som ser på effekten av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjoner hos barn i alderen 1-5 år. Tittel på studien er: Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children study

Bjørg Evjenth, seksjonsoverlege, PhD, Barneavdelingen
Publisert 12.03.2019
Sist oppdatert 22.02.2021
En jente som leser en bok i en sykehusseng

Barneavdelingen i Bodø deltar i en nasjonal studie som ser på effekten av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjoner hos barn i alderen 1-5 år. Det er stor variasjon i bruk av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjoner og retningslinjer for behandling er lite spesifikke. Internasjonal praksis og retningslinjer er liberale, mens praksisen i Norge er mer restriktiv. Bruk av antibiotika gir risiko for resistens og påvirker den naturlige bakteriefloraen. Indikasjon for behandling er ikke godt nok basert på robust kunnskap da ingen større utprøvende studier hittil har vurdert effekten av antibiotika mot placebo hos førskolebarn. NAPIC studien er en dobbelt blindet randomisert studie hvor pasienten får studiemedisin i 1 uke, enten Amoxicillin eller placebo. I tillegg gjøres rtg thorax, virusdiagnostikk, resistensundersøkelser på bakterier og man skal forske på inflammasjonsmarkører. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk.

Foreldre til barn i alderen 1-5 år som henvises til barneavdelingen med nedre luftveisinfeksjon, inviteres til å delta dersom de vurderes som aktuelle for studien. Hvis det er sterke holdepunkter for bakteriell infeksjon så er de ikke aktuelle for NAPIC studien, men vil bli behandlet etter vanlige retningslinjer. Deltagelse i studien er frivillig og foreldrene signerer et informert samtykke. Alle barn som deltar i studien vil få daglig oppfølging enten de er innlagt eller behandles hjemme til de er symptomfri i 2 dager, opptil 21 dager. Dersom behandlende lege finner det indisert i forløpet, vil studiemedisin avbrytes og åpne antibiotika behandling vil bli gitt.

Det er ønskelig med nasopharynx prøve også etter 14 dager. Barn som er bosatt i Bodø området innkalles til Barneavdelingen. Vi ber om at fastlegene kan være behjelpelig med nasopharynx prøve hos de som bor langt fra sykehuset. Foreldrene får med informasjonsskriv og prøvetakingsutstyr.

Dette er en stor og viktig studie der resultatene kan føre til mer målrettet behandling slik at antibiotika i større grad gis til de som har nytte av behandlingen. Redusert bruk av antibiotika er viktig i en tid med økende resistens utfordringer.

Ansvarlig og hovedutprøver for NAPIC studien i Bodø er overlege, PhD Bjørg Evjenth.

Ved spørsmål ta gjerne direkte kontakt med hovedutprøver eller studiesykepleier ved barneavdelingen.

Kontaktinformasjon:
Bjørg Evjenth, seksjonsoverlege, PhD, Barneavdelingen bjorg.evjenth@nordlandssykehuset.no

Telefon 414 01 186