Bistand til forskere

Fokus på den enkelte forsker og forskergruppe i form av praktisk bistand er en viktig oppgave. Seksjon for forskning skal gjennom de tjenestene som tilbys legge til rette for, stimulere til og bidra til økt forskningsaktivitet.

Nordlandssykehusethar egne forskningsmidler for å bistå ansatte til forprosjekter, utarbeidelse av forskningssøknader, planlegging, iverksetting og gjennomføring av forskningsprosjekter.
  • Midlene fordeles på somatisk, psykiatrisk og helsefaglig forskning.
  • Søkere må være ansatt i minst 50 % stilling.
  • Utlysning i september og midlene er disponible fra årets start.

 

Helse Nord lyser ut forskningsmidler én gang i året. Frist for å søke disse midlene er 1. september. Her finner du mer informasjon om søknadsprosedyrer, innretning, søknadstekster og andre viktige dokumenter. 
 
Nordland fylkeskommune utlyser midler som kan være relevante for Nordlandssykehuset via sine stimuleringsmidler for forskning. I all hovedsak er imidlertid de somatiske forskningsmiljøene utelukket fra å søke. For alle andre er det imidlertid verdt å være oppmerksomme på denne finansieringskilden. 
 
Norges forskningsråd har en rekke programmer som er relevante for forskere ved Nordlandssykehuset. Her finner du en oversikt over de mest sentrale av disse i tillegg til nærmere informasjon om aktive utlysninger. ​

Horisont 2020 er EUs forskningsprogram. Inneværende programperiode startet 1. januar 2014 og varer ut 2020. Det mest sentrale programmet er Health, Demographic Change and Wellbeing under Societal Challenges, men også andre deler av Horisont 2020 har relevans for forskningen ved Nordlandssykehuset.

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har de siste årene økt i omfang. I sammenheng med dette har også antallet personer ved Nordlandssykehuset som avlegger doktorgrad økt.

Fra Nordlandssykehusets side er det et uttalt ønske at så mange som mulig av de som tar en doktorgrad skal gjennomføre disputasen sin ved Nordlandssykehuset. Seksjon for forskning koordinerer alt det praktiske rundt interne disputaser, hvilket innebærer praktisk tilrettelegging for og bistand til de som ønsker å disputere lokalt.

Fra Seksjon for forsknings side er det ønskelig at de som planlegger å disputere lokalt tar kontakt så tidlig som mulig.

Disputaser ved Nordlandssykehuset arrangeres i auditoriet, med påfølgende mottakelse i kantinen. For å sikre god kvalitet, er det utarbeidet egne rutiner for gjennomføring av disputaser.

Nordlandssykehuset har egne prosedyrer for gjennomføring av disputaser.

Støtte til Open Access – publikasjoner
 
​Helse Nord RHF har tidligere bebudet at de planlegger en refusjonsordning for Open Access (OA) – publisering. Ordningen er nå mer eller mindre klar – i hvert fall er det åpnet for oversendelse av søknader om refusjon. Det er viktig å være oppmerksom på følgende: 
 
  • Ordningen gjelder kun i forbindelse med Helse Nord – finansierte prosjekter.
  • Ordningen gjelder kun for er kostnader relatert til OA-publisering av artikler – fra Helse Nord-finansierte prosjekter
  • Tidsskriftet må være registrert både i den norske kanalregisteret (nivå en eller to) og i Directory of Open Access Journals DOAJ
  • Man kan søke før eller etter publis​ering, altså ved aksept eller ved publisering. 
  • Ordningen omfatter primært originalartikler eller artikler som gir publikasjonspoeng (artikler på nivå 1 eller 2).
  • Dokumentasjon på aksept eller publiseringen av artikkelen må vedlegges.
  • Dokumentasjon på utgiftene (faktura eller lignende) må vedlegges. Merk at Helse Nord ikke betaler fakturaen, men refunderer (forskerinstitusjonen/forsker betaler først).
Helse Nord RHF refunderer inntil man får etablert og kunngjort rutinene. Inntil annet er klart benyttes HNs ordinære skjema for refusjon av utgifter (se vedlegg). Skjema merkes med «Tove Klæboe Nilsen».

Statistisk bistand er tilgjengelig for forskere som trenger det. Ta kontakt med Seksjon for forskning (forskning@nlsh.no​) for nærmere informasjon om hva vi kan bistå med.

Sist oppdatert 17.08.2023