Ruspoliklinikken (inkl. LAR)

Ruspoliklinikken tilbyr kartlegging, utredning og behandling for voksne over 18 år som har et skadelig bruk eller en avhengighet til ett eller flere psykoaktive stoffer, til spill eller til anabole androgene steroider.

Gjennom et forløp ved Ruspoliklinikken er målet å få kartlagt, utredet og gitt behandling for ditt rus-/avhengighetsproblematikk og for samtidig eksisterende psykiske og fysiske vansker. Tilbudet ved Ruspoliklinikken gis både individuelt, i lag med pårørende eller i grupper. Ruspoliklinikken samarbeider også med andre instanser i helsevesenet og hjelpeapparatet for øvrig.

Målgruppen

Ruspoliklinikken er et tilbud primært til voksne over 18 år. Pasienter under 18 kan likevel få et behandlingstilbud etter nærmere vurdering og gitt indikasjon.
Ruspoliklinikken er et tilbud til for mennesker med skadelig bruk eller avhengighet til psykoaktive stoffer, til spilproblematikk eller til bruk av anabole androgene steroider.
Eksempler på vanlige psykoaktive stoffer eller rusmidler som behandles ved Ruspoliklinikken er alkohol, vanedannende legemidler, opioider, cannabinoider og amfetaminer.

Behandling for spillproblematikk som Ruspoliklinikken også tilbyr, omhandler både pengespill og dataspill.

 Komorbide tilstander er hyppig forekommende og kartlegging, utredning og behandling av lette allmenne psykiske lidelser, som bl.a. depresjon, angst og traume-lidelser er også en del tilbudet som gis. Ruspoliklinikken gir og eget behandlingstilbud til pårørende ved behov for det.

Behandlingstilbud

Ved Ruspoliklinikken tilbys du regelmessige polikliniske samtaler tilpasset ditt behov. Tilbudet gis primært i poliklinikkens lokaler.

Behandlingstilbudet er delt inn i ulike faser:

 • Kartleggingsfase: I løpet av de 3 første ukene vil du møte din behandler til første samtale. Utover møte med din behandler vil du også bli møtt av lege, psykolog og en sosialfaglig ansatt slik at ditt behandlingsbehov kartlegges på en best mulig måte. I etterkant av disse samtalene vil vi sammen med deg vurdere hvilket utredning og/eller behandlings-tilbud som kan passe for deg. Vi ønsker gjerne å involvere din familie/pårørende samt din fastlege og/eller andre instanser av helseapparatet som er involvert, i dette arbeidet.
 • Utredning: Hvis den innledende kartleggingen avdekker psykiske eller fysiske vansker som krever videre undersøkelse/utredning vil resultatene av kartleggingen diskuteres med deg og hvis du ønsker vil det utarbeides en videre plan for hvordan utredningen vil foregå. I et utredningsforløp vil det benyttes et bredt spekter av ulike verktøy og ulike fagpersoner kan involveres for å sikre at utredningen gjøres på en grundig og forsvarlig måte. I forhold til fysisk helse vil dette gjøres i nært samarbeid med din fastlege og evt. somatisk sykehusavdeling ved behov for det.
 • Behandling: Etter endt kartlegging vil du og din behandler utforme en behandlingsplan. Dette danner grunnlaget for behandlingsforløpet og vil evalueres underveis. Behandlingsplanen inneholder dine ønsker, behov, målsetning og hvilken behandlingsmetode som skal benyttes. Det er store individuelle forskjeller i hvilken behandlingsmetode som er rett for hver enkelt pasient, og dette vil kunne kartlegges sammen med din henviser og etter hvert din behandler i TSB. Har du gode eller dårlige erfaringer med noen av behandlingsmetodene er det viktig at du forteller om dette slik at nytten av behandlingen du mottar blir størst mulig.
  Rus omhandler sjeldent bare bruk av rus og for de fleste har rusbruken ført til sosiale konsekvenser. I et behandlingsforløp ved Ruspoliklinikken vil du få tilbud om kartlegging og bistand sosiale problemer relatert til familie, økonomi, bolig og andre lignende problemstillinger som er aktuelle.

Oppfølging

I løpet av behandlingen vil det i samarbeid med din behandler kartlegges og vurderes om du bør ha oppfølging eller mottar annen behandling etter det polikliniske tilbudet avsluttes, og hva dette eventuelt skal inneholde. Din behandler vil etter avtale med deg henvise deg videre ved behov.


Behandlingstilbudet ved ruspoliklinikken omfatter følgende:

 • Kognitiv atferdsterapi
 • Motiverende intervju (MI)
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Mentaliseringsbasert terapi
 • EMDR
 • Psykoedukasjon
 • Mindfulness-basert tilbakefallsforebygging
 • Individuell jobbstøtte

Varlighet av behandling

Varighet og omfang av behandling er individuelt tilpasset og varieres ut i fra hva du selv ønsker og hva du er i behov for. For noen er det tilstrekkelig med et relativt kort forløp, mens andre er i behov for behandling og støtte over lengre tid. Den optimale behandlingsslutt er planlagt og skjer i samarbeid mellom deg og din behandler.
Varighet av behandling avtales ved endt kartlegging men kan justeres etter behov. Behandlingen bør evalueres hyppig underveis blant annet for å vurdere grad av framskritt, for justering av behandlingplan ved behov og for å vurdere varighet av behandling.


Bemanning

Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består bl.a. av leger, psykologer, sykepleiere og barnevernspedagoger m.fl. Enheten har og ansatt egen jobbspesialist (IPS-konsulent).

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Ruspoliklinikken Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet Postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Mellomåsen - fløy A.

Mellomåsveien 26, Rønvik

Mellomåsveien 26

Mellomåsveien