Rus- og psykiatrienheten

En døgnenhet som utreder og behandler mennesker med en samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusavhangelighet.

Målgruppen

Enheten er et tilbud til pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig rusmisbruk (ROP pasienter). Alvorlige psykiske lidelser er definert som alvorlig depresjon, angst, schizofreni, affektive psykoser, stemningslidelser eller personlighetsforstyrrelser innenfor det eksentriske og engstelige spekter.

Gjennomgående for pasientene er at de har et klart funksjonsfall, og er klart behandlingstrengende, og at poliklinisk behandling i kombinasjon med oppfølging lokalt er prøvd og funnet utilstrekkelig. 

Kartlegging og utredning av tilstanden er nødvendig i institusjon, på spesialistnivå, der det er for eksempel er uavklart om tilstanden er rusutløst psykose eller psykosespekter lidelser, stemningslidelser mv.

Forventet nytte av helsehjelpen. Manglende eller svak motivasjon hos pasienten er imidlertid noe man må regne med å måtte jobbe med.

Enheten har 8 sengeplasser og er beregnet for personer mellom 18-35 år, hvor de yngste prioriteres. Personer under 18 år kan også tas inn ved behov.


Behandlingstilbud

Behandlingen er individuelt tilpasset. I tillegg til utredning og behandling av psykisk lidelse og skadereduksjon i forhold til rusavhengigheten, er det flere områder det fokuseres på under oppholdet ved ROP:

 • Samarbeid med kommune/DPS, familie og nettverk
 • Samtale- og gruppe terapi, Kognitiv terapi
 • Undervisning på områder knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser
 • Somatisk utredning, oppfølging og behandling
 • Medikamentell behandling 
 • Tannbehandling
 • Økonomi og bolig
 • Miljøterapi knyttet til kartlegging og oppfølging av ADL-funksjoner
 • Fysisk trening, turer, kosthold, søvn og hvile
 • Struktur i forhold til planlegging av hverdagen, arbeid gjennom Jobbhuset eller jobbspesialist og skole.
 • Integrert kriseplan- både med fokus på rusmisbruk og psykiske lidelser

Ved alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk må målsettingen når det gjelder rusmisbruk ofte være lavere enn totalavhold. I en del tilfeller vil skadereduksjon være det mest hensiktsmessige målet for behandlingen. I arbeidet brukes verktøy som MI og vi benytter Tegn og Symptomer som redskap for avdekking av rusinntak. 

Varighet av innleggelse/behandling

Alle pasienter tilbys først inntil 6 ukers vurderings- og utredningsopphold. Her startes kartlegginger og utredninger i forhold til rusmønster, psykiske symptomer, nettverkskartlegging, adl-kartlegging og innføring av enhetens rutiner. 

Alle pasienter har 3 uker utgang med følge ved innleggelse, også ved reinnleggelse eller overføring fra andre enheter.

I løpet av de 6 ukene gjøres det vurdering av behandlerteam til pasient i samarbeid med pasienten om nytten av et videre opphold. Behandlerteamet består av to miljøpersonell og psykiater.

Deretter kan pasienten få et utvidet 3 mnd. utredningsopphold og ut over det inntil 1 år i behandling.
Vi tilbyr og reinnleggelser. Det stilles da større krav til nyttegjøring av opphold og hvilke områder det skal arbeides videre med fra tidligere innleggelser.

Bemanning

Enheten er bemannet med miljøpersonalet bestående av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og kokk.

Behandler stab består av psykiater.


Annet

Enheten har 8 sengeplasser med tilhørende treningsleilighet

Kontakt

Postadresse

Enhet for rus og psykiatri Psykisk helse og rus klinikk Postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Mellomåsveien 26, Rønvik

Mellomåsveien 26

Mellomåsveien