Akuttpsykiatrisk avdeling

Akuttpsykiatrisk avdeling gir psykisk helsehjelp til personer over 18 med behov for øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp, eller akutt hjelp, er helsehjelp som er påtrengende nødvendig på grunn av fare for liv eller fare for alvorlig forverring av helsetilstand. På sykehus brukes ofte forkortelsene Ø-hjelp eller ØH. Fastlege, legevakt eller annen behandler på for eksempel poliklinikk kan henvise deg til oss, ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Når du kommer til avdelingen blir du tatt imot på en av våre enheter. I forbindelse med innkomst vil du få samtale med miljøpersonell og lege fra enheten, eller vakthavende lege. Du vil få snakke med din ansvarlige behandler; en overlege, psykologspesialist, psykolog eller lege i spesialisering innen neste virkedøgn. Der gjøres det vurdering av ditt videre behandlingsbehov. Behandlingstilbudet vil variere, og være individuelt tilpasset deg. Noen ganger vil videre behandling gis ved en av våre samarbeidende avdelinger, poliklinikk eller i kommunen. Om du tar med deg medisin til enheten vil disse blir oppbevart på vårt medisinrom, og nødvendige medisiner blir administrert av våre syke- eller vernepleiere sånn at du fortsatt får disse gjennom innleggelsen.

Hver enhet hos oss har egne barneansvarlige som har et spesialt ansvar for å følge opp mindreårige barn og søsken av våre pasienter. Vi ønsker at barna skal ha kontakt med foreldre ved et døgnopphold og gjør det vi kan for å tilrettelegge for dette, blant annet med eget familierom og lekekrok. Hvis det er ønskelig eller ansees som et behov, blir barn invitert til samtale hos oss. 

 

Hovedpårørende kontaktes innen 24 timer. Disse kan også inviteres til samtale på sykehuset ved behov. I noen tilfeller ønsker våre pasienter at deres opphold hemmeligholdes. Dette er mulig ved frivillige innleggelser, men vi oppfordrer alltid til at pårørende informeres.  

Våre enheter: 

  • Akuttenhet Sør har 10 plasser – tar imot pasienter bosatt på Helgeland, Meløy og Gildeskål.
  • Akuttenhet Nord har 10 passer - tar imot pasienter bosatt i Indre Salten, Lofoten og Vesterålen
  • Akuttenhet Salten har 12 plasser – tar imot pasienter bosatt i Bodø 

Inntak på enhetene er i all hovedsak sektorinndelt, men du kan også bli tatt imot på en av de andre enhetene. Dette spiller ikke inn på kvaliteten på din behandling da alle tre enhetene ivaretar deg og dine behov uansett bosted. 

Besøkstider

Du som pasient avtaler med din dagskontakt når det passer med besøk i henhold til avdelingens rutiner og dagsprogram. Enhetene har egne besøksrom, det er ikke anledning til å motta besøk på pasientrom eller fellesarealer i avdelingen. 

Besøk av barn

Vi tilrettelegger for besøk av barn. Snakk med din dagskontakt dersom det er aktuelt for deg og din familie. Vi har et eget besøksrom for barn i tillegg til besøksrom i enhetene.

Fysisk aktivitet

Du vil få tilbud om fysisk aktivitet på individuell basis. Enhetene har treningsrom og gymsal tilgjengelig, i tillegg til flotte uteområder rundt sykehuset. 

 

Kontakt

Telefon

Akuttenhet Nord

75 50 14 70

Akuttenhet Sør

75 50 13 70

Akuttenhet Salten

75 50 16 62

Nordlandssykehuset

Akuttpsykiatrisk avdeling
Akuttenhet Sør/Nord/Salten
Kløveråsveien 1
8076 Bodø

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttenhet Nord: Mellomåsveien 26

Akuttenhet Salten: Mellomåsveien 26

Akuttenhet Sør: Kløveråsveien 1

Adresser

Akuttenhet Nord og Salten

Akuttenhet Sør

En gruppe hus i et skogsområde

Bodø, Rønvik

Kløveråsveien 1

Diagram

 

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter. Les mer om dine rettigheter

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved Nordlandssykehuset med buss. Sjekk ut reisnordland.no for rutetider.​

Pasientreiser ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset, les mer om pasientreiser Nordlandssykehuset

Praktisk informasjon

Biblioteket er plassert i fløy RE-1, samme inngang som Festsalen.

Biblioteket er betjent mandag til torsdag kl. 10.00-14.00.

Hoveddelen av bibliotekfilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiatriske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. Det tilbys litteratursøk for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek og kunde-pcer.

Filialen har en egen samling skjønnlitteratur, inkl. filmer og lydbøker.

Kontakt oss: psykiatribibliotek@nordlan​​dssykehuset.no​

Vis hensyn når du tar bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er på sykehuset eller ved et av våre behandlingssteder. ​Pasienter og pårørende som filmes eller fotograferes skal gi sitt samtykke. Det er ulovlig å spre bilder, lydopptak eller film av medpasienter og ansatte uten samtykke.  

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

PS! Hvis du ønsker å slette noe du har lagt ut på internett så kan du få hjelp til det på slettmeg.no

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgtjenester  

Les mer om pasientrettigheter

​Klikk på bildet for større versjon av fløyinndelingen på Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø.

Kart over veier og bygg
Rønvik har to kantiner. Den ene er lokalisert på Mellomåsen, den andre er i første etasje i bakgården ved Akuttenhet Sør. ​
 
Åpen for både ansatte og besøkende. 
 

Åpningtid​er for begge kantinene:

  • ​​Kl. 11.00-13.00 (mandag-fredag)
  • Stengt i helger og høytidsdager​​

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på. Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Om retten til å klage på helsenorge.no

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes. De skal også behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Pasienter og pasientens nærmeste kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.

Kontaktpersoner

  • Leder: Bjørn Kristian Storli, mobil 95 92 21 81
  • Nestleder: Tarjei Ræder Breivoll, mobil 91 82 96 74

Post​​adre​sse

Kontrollkommisjonen NLSH Psykiatri
Postboks 134
8001 Bod​ø

 

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Statsforvalteren. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.

Om klage på tvungent psykisk helsevern på helsenorge.no

Sykehusprestene er ordinerte prester i Den norske kirke og de har videreutdanning for det spesielle arbeidet i  helsesektoren. De er utdannet til å være samtalepartnere, og kan møte det enkelte menneske med støtte, veiledning eller sjelesorg, eller bare være til stede og dele stillheten. Samtalen vil alltid foregå på premissene til den som søker kontakt.

Les mer om preste- og samtaletjenesten

Presten er tilgjengelig hverdager 08.00 - 15:30. 
Tlf. 75 53 40 00