Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale.

Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no
 
Innsendte samhandlingsavvik behandles av leder ved det aktuelle tjenestested hvor hendelsen er oppgitt å ha funnet sted. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir meldt og undersøkt, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til Nordlandssykehusets postmottak og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.
 
For å få oppgitt NPR-nummer, kan følgende telefonnummer brukes i tidsrommet: 08.0015.00: 90 89 04 36

Spsesialisthelsetjenestelovens § 3-3 a og helse- og omsorgstjenestelovens § 12-3​ a pålegger helseforetak og kommuner å straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.
 
Sist oppdatert 27.06.2023